Svetový deň vody 2019 bezplatný rozbor vody

 In Mesto a ľudia

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium
TAVOS, a. s. dňa 22. marca 2019 (piatok) verejnosti bezplatný rozbor
vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných
ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody.
Príjem vzoriek: 22. marca 2019 (piatok)
lokalita Piešťany: 7:00 – 12:00 h – Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s.,
Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd)
lokalita Trnava: od 7:00 do 10:00 h – TAVOS, a. s., podateľňa,
Fraňa Kráľa 1, Trnava
 Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.
Objem vzorky
Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej
vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste
odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska; prameň,
príp. hĺbka zdroja) a o telefónnom kontakte.
Odber vzorky
Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody
(cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť
vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.
Informácia o príjme vzorky a výsledku skúšok
Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia
jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú
v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky
budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník
zistiť aj telefonicky na číslach
033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s.
protokoly o skúškach vydávať nebude.
Upozornenie:
Vyšetrenie v ukazovateli dusičnany, nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako
pitnej vody. Obsah dusičnanov je len čiastkovým ukazovateľom. Na preukázanie toho,
či je voda pitná, je potrebné stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho
rozboru pitnej vody podľa  Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o kvalite vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manaž-
mente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne
požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.