Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Referent stav. úradu

REFERENT STAVEBNÉHO
ÚRADU
Podmienky účasti:
• Vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania
2. stupňa
• Odborná prax v danej oblasti vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat stanovený na základe zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
vo verejnom záujme, v závislosti od započítanej praxe,
k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Osobnostné predpoklady:
• Samostatnosť
• Zodpovednosť, spoľahlivosť
• Ochota a chuť pracovať a učiť sa nové veci
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Štruktúrovaný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných
údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 31.05.2024 osobne alebo poštou
na adresu:
Obec Trebatice – Obecný úrad, Hlavná ulica 247/107,
922 10 Trebatice.
Žiadosti doručené po určenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zalepenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent stavebného úradu – neotvárať“
Mgr. Juraj VALO, starosta obce

Vedúci odboru MsÚ

Vedúci/a Odboru výstavby a dopravy
V  rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh :
1. Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a
kontroluje prácu a činnosť zamestnancov odboru.
2. Prideľuje úlohy na riešenie podriadeným
zamestnancom a kontroluje spôsob ich vybavenia.
3. Vytvára priaznivé podmienky na plnenie úloh
zamestnancami odboru, navrhuje spôsob zvyšovania
ich odbornej úrovne a kontroluje dodržiavanie
pracovnej disciplíny.
4. Zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská
a kvalitne a včas pripravuje materiály
na rokovanie samosprávnych orgánov
(komisie pri MsZ, MsR a MsZ) súvisiace
s problematikou výstavby a dopravy.
5. Zabezpečuje plnenie uznesení MsZ.
6. Spracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení
a interných predpisov zameraných na riešenie
problematiky odboru, resp. ktorých spracovanie
vyplýva z platných právnych predpisov.
7. Rieši podnety a návrhy občanov v rámci
kompetencie odboru a pripravuje stanoviská k nim.
8. Zodpovedá prednostovi za zverenú časť
rozpočtu Mesta Piešťany. Riadi a kontroluje
činnosti spojené s čerpaním finančných
prostriedkov rozpočtu mesta v oblasti odboru,
ktorý riadi. Predkladá prednostovi MsÚ návrh
na rozpočet príslušného odboru, zmeny rozpočtu,
sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu vrátane
merateľných ukazovateľov.
9. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre odbor
vyplývajú z obsahovej náplne jeho činnosti
a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce
a primerané podmienky.
10. Podieľa sa na tvorbe koncepcií a zámerov
v oblasti výstavby, dopravy a technickej
infraštruktúry.
11. Rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov
stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby
za účelom plnenia úloh podľa stavebného zákona.
12. Zúčastňuje sa na stavebných a kolaudačných
konaniach.
13. Zabezpečuje resp. vypracováva príslušné
štatistické hlásenia.
14. Spolupracuje s komisiami MsZ, občanmi,
občianskymi združeniami a iniciatívami,
odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi
organizáciami a pod.
15. Vypracováva podklady pre zmluvy súvisiace
s problematikou odboru.
16. Zodpovedá za odovzdanie uzatvorených zmlúv
na evidenciu.
17. Odborne sa vzdeláva a zvyšuje si odbornú
kvalifikáciu.
18. Zabezpečuje úplnú a prehľadnú dokumentáciu,
interné predpisy, úlohy a uznesenia potrebné
pre prácu podriadených zamestnancov.
19. Informuje podriadených zamestnancov
o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných
pre ich pracovnú činnosť.
20. Vypracúva podklady pre plán verejného
obstarávania za príslušný odbor na kalendárny
rok a odovzdáva ich referentovi pre verejné
obstarávanie.
21. Zúčastňuje sa na poradách prednostu MsÚ.
22. Zastupuje prednostu MsÚ podľa potreby a
v rozsahu písomného poverenia.
23. Zúčastňuje sa na rokovaniach komisií
MsZ, MsR a MsZ.
24. V rámci odboru dohliada na hospodárne
vynakladanie finančných prostriedkov.
25. Prerokováva priestupky a správne delikty
v zmysle zákonných ustanovení spadajúcich pod
odbor za prítomnosti zodpovedných zamestnancov.
26. Zabezpečuje bežné administratívne činnosti
– preberanie a rozdeľovanie pošty, podpisovanie
vyjadrení a stanovísk v rámci odboru.
27. Vedie agendu spisov, ktoré sú jej pridelené
na vybavenie a zabezpečuje nakladanie s nimi
v zmysle registratúrneho poriadku.
28. Spolupracuje s poslancami pri riešení
problematiky súvisiacej s náplňou činnosti
určeného úseku.
29. Vykonáva inventarizáciu na príkazom
určenom úseku.
30. Na požiadanie nadriadeného zamestnanca
vyhotovuje potrebné analýzy, správy
a vyhodnotenia v svojej oblasti riadenia.
31. Spolupracuje s ostatnými organizačnými
zložkami mestského úradu pri realizácii úloh
vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.
32. Určuje v súčinnosti s referentom pre
personalistiku pracovné náplne podriadených
zamestnancov, v závislosti od zmien právnych
predpisov a kompetencií ich upravujú a dopĺňajú.
33. Predkladá prednostovi návrhy
na odmeňovanie zamestnancov odboru, zabezpečuje
hodnotenie výkonnosti podriadených zamestnancov.
34. Vykonáva základnú finančnú kontrolu podľa
Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa charakteru
finančnej operácie alebo jej časti.
35. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre ňu
vyplývajú zo všetkých platných právnych
predpisov, interných predpisov, pokynov
a príkazov nadriadeného.
36. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa
príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného,
ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa stavebného
zamerania
• Riadiaca prax minimálne 2 roky
• Odborná prax v oblasti stavebníctva alebo
stavebného úradu minimálne 3 roky
• Požadovaná znalosť legislatívy v oblasti
stavebníctva
• Prax v právnej oblasti na úrovni samosprávy
výhodou
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
minimálne vo výške 1431,50 € a maximálne vo
výške 1679,00 € (t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie
+ príplatok za riadenie) v závislosti
od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný
príplatok.
Ponúkané benefity :
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri
narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac,
príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok
na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť a flexibilita
• Zodpovednosť, riadiace a organizačné
schopnosti
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre výberové
konania spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 04.06.2024 do 13.00 hod.
osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum)
v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci
dátum doručenia žiadosti do podateľne
Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie
poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti
doručené po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„vedúci/a Odboru výstavby
a dopravy – neotvárať“.

Záhradník

Záhradník/ zameranie
na arboristiku
Náplň práce:
• ťažba dreva motorovou pílou vrátane
odvetvovania s technologickou nadväznosťou
na ďalšie práce ťažobnej výroby
a arboristiky
• ošetrovanie drevín, vykonávanie
zdravotných výchovných , bezpečnostných
a redukčných rezov stromov a krov
• obsluha a manipulácia s vysokozdvižnou
plošinou pri vykonávaní ošetrovania stromov
• príprava a kultivovanie pôdy malou
mechanizáciou na zakladanie trávnikov,
kvetinových, trvalkových a zmiešaných
záhonov a podobne
• odborná, jednoduchá a pomocná ručná
práca v parkoch alebo pri zabezpečovaní
verejnej zelene s použitím bežného
náradia-kosenie, strihanie, hrabanie,
polievanie a pod.
Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis
• udelenie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov na účely
výberového konania
Iné kritériá a požiadavky:
• vodičské oprávnenie skupiny B a T, BE
je plus
• oprávnenie na obsluhu motorovej píly
výhodou
• bezúhonnosť, spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu
• komunikatívnosť, cieľavedomosť,
samostatnosť a flexibilita
• zodpovedný prístup k práci
• ovládanie práce s PC
Požadované doklady žiadame doručiť
do 24.05.2024 na adresu zamestnávateľa
Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44,
921 01 Piešťany alebo
na email: smp@sluzbymesta.sk