Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Referent MsÚ

V  rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
1. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku pre
potreby mesta a jednotlivých organizačných zložiek MsÚ.
2. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby a právne
poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku mesta
zvereného do správy právnickým osobám založeným alebo
zriadeným Mestom Piešťany, ak tieto nedisponujú vlastným
zamestnancom s právnickým vzdelaním.
3. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä zmluvy o prevode majetku, kúpne
a zámenné zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy o zriadení
vecného bremena, záložné zmluvy, nájomné zmluvy, a to vrátane
ich dodatkov.
4. Vedie rokovania s inými subjektmi – fyzickými
alebo právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy alebo
územnej samosprávy vo veciach majetkovoprávnych v rozsahu
poverenia konkrétnymi úkonmi, najmä týkajúce sa obchodných
verejných súťaží, priamych ponukových konaní alebo nakladania
s nehnuteľným majetkom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
5. Zastupuje mesto v súdnych sporoch vo veciach
majetkovoprávnych týkajúcich sa nehnuteľností mesta.
6. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov všeobecne záväzných
nariadení a interných predpisov, ktorých spracovanie vyplýva
z platných právnych predpisov.
7. Vedie a sleduje evidenciu platieb za predaný majetok.
8. Vymáha, hlavne cestou príslušných súdov a exekučných úradov,
pohľadávky mesta, ktoré vznikli v spojitosti s uzatvorenými
zmluvami o prevode majetku, kúpnymi a zámennými zmluvami,
zmluvami o zriadení vecného bremena, záložnými zmluvami,
nájomnými zmluvami.
9. V zmysle uznesení MsZ vypracováva zmluvy, po ich podpise
štatutárom mesta predkladá návrhy na vklad do katastra
nehnuteľností.
10. Písomne pripravuje materiály na rokovanie príslušných
komisií mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany súvisiace najmä s prevodom
vlastníckeho práva, nájmom a podnájmom majetku, jeho využívaním,
nakladaním, užívaním, s majetkovými právami, pohľadávkami
a záväzkami.
11. Zabezpečuje podklady ku katastrálnemu konaniu – geometrické
plány, znalecké posudky, prípadne iné náležitosti vyplývajúce
zo špecifických podmienok jednotlivých prevodov vlastníckeho
práva k majetku.
12. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu) vyplývajú
zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov,
pokynov a príkazov nadriadeného.
13. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo
pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo primátora,
ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2. stupňa v odbore právo
• Odborná prax v oblasti práva minimálne 2 roky
• Odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve
samosprávy vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
vo verejnom záujme vo výške min. 1.000,00 eur
( t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej
praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec
požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách,
pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, možnosť využívania
posilňovne, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie,
príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 05. 06. 2020 do 13.00 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou
na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre majetkoprávne zabezpečenie – neotvárať“.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č.t. 033/7765313,
JUDr. Marcel Repáš, č.t. 033/7765359.