Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Riaditeľ príspev. org.

Riaditeľ / riaditeľka príspevkovej organizácie

Informácie o funkcii:
• riadenie príspevkovej organizácie
• zastupovanie organizácie vo všetkých záležitostiach
z titulu funkcie štatutárneho orgánu
• vedenie pracovného tímu
• tvorba programovej štruktúry kultúrno-spoločenských
podujatí
Kvalifikačné predpoklady:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• Prax v riadiacej funkcii min. 2 roky
(potvrdenie od zamestnávateľa o dĺžke praxe)
Ďalšie požiadavky:
• prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí
• riadiace a organizačné schopnosti
(skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo rozpočtovej
organizácii výhodou)
• zvládanie záťažových situácií
• komunikatívnosť
• kreativita
• užívateľská znalosť práce s PC a internetom
(MS Office, internet)
• aktívna znalosť anglického jazyka výhodou
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo verejnom záujme. Tarifný plat vyplýva
zo základnej stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme platnej
od 01.01.2020 v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe
a určuje sa v rozpätí min: 972,00 € – max: 1167,00 €.
K tarifnému platu pre vedúceho zamestnanca je následne
pripočítané zvýšenie tarifného platu § 7 ods. 6 zákona
553/2003 Z. z., príplatok za riadenie a osobný  príplatok.
Zaradenie podľa katalógu činností: 16. 09.12
Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa
s viacúrovňovou štruktúrou alebo viacodvetvovou štruktúrou
zriedeného územnou správou.
K žiadosti u účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť
nasledovné doklady:
• písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní
• profesijný životopis
• motivačný list
• písomný návrh projektu riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho
strediska mesta Piešťany ako príspevkovej organizácie mesta
(v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4)
• Potvrdenie o dĺžke praxe v riadiacej funkcii min. 2 roky
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov v predložených
dokladoch
• úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi
doručiť najneskôr do 29. 10. 2021 do 12:00 hod. na adresu:
Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Na obálku uveďte
„Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka príspevkovej
organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – neotvárať”
V prípade osobného doručenia žiadosti, je túto potrebné doručiť
do podateľne MsÚ Piešťany v klientskom centre.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia
žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej
odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany, poskyto-
vateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom
termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.
Nástup do funkcie možný 01.12.2021
Informácie o priebehu výberového konania:
1. časť – verejné vypočutie uchádzača (prezentáciu projektu,
otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)
2. časť – neverejný pohovor (overenie schopnosti a odborných
znalostí uchádzača výberovou komisiou)
Po uskutočnení výberového konania a na základe návrhu výberovej
komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu
mesta Piešťany návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu
riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko mesta Piešťany, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 1)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Bližšie informácie poskytne:
JUDr. Marcel Repáš, č.t. 033/7765359

Ponuky pre FREUDENBERG

FREUDENBERG

Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM
zo smerov Vrbové, Piešťany, Veselé,
Nové Mesto n/V, príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,50 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu
• Mikulášske poukážky, narodeninové poukážky
pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov
a rodinných príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program
ďalších benefitov
Kontakt:
+421 911 822 994, +421 327 461 313
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Operátor SEMIKRON

Operátor výroby (m/ž)

Náplň práce:
• vykonáva montáž polovodičových spínačov (modulov)
rôznych parametrov a v rôznych puzdrách
• vykonáva výrobné a kontrolné operácie na základe
pracovných inštrukcií
• overuje, či produkt spĺňa požiadavky kvality
• obsluhuje jednoduché zariadenia a prístroje
Ponúkame:
• mzda brutto:
930 € – 1010 € pri 3- zmennej prevádzke
1000 € – 1200 € pri nepretržitej prevádzke
(základná mzda 700 € + variabilná zložka mzdy:
prítomnostná prémia, výkonnostný bonus, príplatky
nad rámec ZP)
• polročné odmeny
• každoročná úprava miezd
• dovolenka nad rámec ZP
• priateľský kolektív, príjemné pracovné prostredie,
práca v čistých a klimatizovaných výrobných priestoroch
• bezplatná doprava firemným autobusom
• príspevok na dopravu do zamestnania
• zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch
spoločnosti, cena menu 0,50 €
• poukážky pri životnom a pracovnom jubileu,
príspevok na regeneráciu a voľnočasové aktivity a i.
• Vianočný večierok, Mikulášsky program pre deti
zamestnancov, Dni zdravia a i.
Požiadavky:
• ukončené stredoškolské vzdelanie (SOU, SOŠ)
• schopnosť práce v noci
• cit pre manipuláciu s drobným materiálom
• zodpovedný prístup k práci a spoľahlivosť
• práca vhodná aj pre absolventov,
prax vo výrobnej prevádzke výhodou
Miesto výkonu práce: Vrbové (okres Piešťany)
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď, resp. dohodou
KONTAKT
Personálne oddelenie
SEMIKRON, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové
Tel: 033/ 3270 205
E-Mail: jobs.sksk@semikron.com
Web: www.semikron.com