Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Riaditeľ spoločnosti

Riaditeľa spoločnosti – správcu majetku
Plat: 3000 eur/mesačne
Požadovaná prax v oblasti poľnohospodárstva:
minimálne 20 rokov
Výmera podniku cca 1200 ha
Predmet činnosti:
• podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane
predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania
a ďalšieho predaja
• živočíšna výroba
• výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
• verejná cestná nákladná doprava
• závodné stravovanie
• pestovanie a predaj zeleniny
• reklamné činnosti
• prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných
než základných služieb
Náplň práce:
• Zodpovedanie za hospodárenie, riadenie a konanie
v mene družstva.
• Zodpovedanie za priebežné plnenie a dosahovanie
stanoveného finančného plánu.
• Kontrolovanie dodržiavania procesov v rámci družstva.
• Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie družstva.
• Navrhovanie a schvaľovanie nových možností pre dosahovanie
zisku.
• Zastupovanie družstva pri dôležitých obchodných rokovaniach
a vyjednávaniach.
• Vypracovávanie a posielanie pravidelných reportov spoločnosti.
Výberové konanie bude do 21 dní od zverejnenia inzerátu
Nástup možný ihneď.
Výhodné platové podmienky, práca v mladom a dynamickom kolektíve.
Žiadosti so životopisom (NUTNÉ FOTO), kontaktnými údajmi
a súhlasom so spracovaním osobných údajov doručte poštou
alebo na mail: galbavy@ad-trebatice.sk, ekonom@ad-trebatice.sk
Bližšie informácie na tel. č.
033/7763811, 0910 477 277, 0910 300 336, 0903/251 196
v pracovných dňoch
v čase 07.30 – 15.00 hod.
Vybraných uchádzačov budeme telefonicky kontaktovať.

Riaditeľ MŠ

Riaditeľa(ka) Materskej školy v obci Šterusy
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• získanie profesijných kompetencií podľa § 10 a § 39
zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie 1. atestácie.
Ďalšie kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• absolvovanie funkčného vzdelávania § 47 zákona
č. 138/2019 Z.z.,
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej
na výkon funkcie,
• znalosť práce na PC.
Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá
do výberového konania:
• písomná prihláška do výberového konania,
• overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
a absolvovaní 1. atestácie,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej
spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľky materskej
školy,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
pre potreby výberového konania.
Mzdové ohodnotenie:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Predpokladaný termín nástupu: 12. 10. 2020.
Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášku a požadované doklady doručte na adresu:
Obec Šterusy, Obecný úrad č. 117, 922 03 Šterusy najneskôr
do 25.09.2020 do 12.00 hod v uzavretej obálke s označením
„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy
v obci  Šterusy – NEOTVÁRAŤ“.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Termín výberového konania:
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené
uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady
písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.