Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

MsÚ - Ref. pre Stavebný úrad

Referent pre Stavebný úrad

V rámci svojej pracovnej činnosti
zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
• Samostatne zabezpečuje odborné úlohy,
vyžadujúce ovládanie stavebného zákona,
správneho poriadku a následných vyhlášok
pri plnení výkonu stavebnej správy a prenesených
kompetencií.
• Vedie konania vo veci vydania rozhodnutia
o umiestnení stavby, rozhodnutia o využívaní
územia, rozhodnutia o chránenej časti krajiny
a rozhodnutia o stavebnej uzávere.
• Vedie konania vo veci vydania stavebného
povolenia na stavby každého druhu s výnimkou
stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych
stavebných úradov.
• Vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné
rozhodnutia.
• Vedie konania vo veci vydania povolenia
zmeny stavby pred dokončením, zmeny v spôsobe
užívania stavby a v jej prevádzkovom zariadení.
• Povoľuje terénne úpravy.
• Nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav.
• Nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie
práce a vypratanie stavby.
• Povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb.
• Rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku
alebo stavbe.
• Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu.
• Poskytuje konzultácie k projektovej dokumentácii.
• Vedie konania vo veci priestupkov a správnych
deliktov proti stavebnému zákonu v rozsahu svojej
pôsobnosti, vydáva rozhodnutia vo veci a rozhodnutím
stanovuje sankcie za porušenie stavebného poriadku.
• Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa
pracovnej náplne alebo príkazov a pokynov priameho
nadriadeného, prednostu alebo primátora, ak
sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného
zamerania
• práca vhodná aj pre absolventa
• odborná prax v oblasti stavebníctva alebo
stavebného úradu vítaná
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• kurzy, certifikáty v danom odbore vítané
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook, internet).
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo verejnom záujme vo výške 1020,00 €
(t. j. tarifný plat + 15 % navýšenie), všetko v závislosti
od započítanej praxe.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách,
pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac,
priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie,
príspevok zamestnávateľa na DDS, príspevok
na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť a analytické
myslenie
• zodpovednosť a komunikatívnosť
• organizačné schopnosti, spoľahlivosť a flexibilita.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
• čestným vyhlásením o praxi
• súhlasom so spracovaním osobných údajov
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je potrebné odovzdať do 25. 06. 2021 do 13.00 hod.
osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch
alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum
doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany,
resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili
úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného
pohovoru. Žiadosti doručené po stanovenom termíne
nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent pre Stavebný úrad – neotvárať“.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu
zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033 7765 313

Operátor FREUDENBERG

Operátor/ka vo výrobe

Benefty:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM zo smerov
Vrbové, Piešťany, Veselé, Nové Mesto n/V,
príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,50 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu
• Mikulášske poukážky, narodeninové poukážky
pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov a rodinných
príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program ďalších
benefitov
Kontakt: +421 911 822 994
E-mail: kariera@freudenberg-fiter.com

Servisný pracovník FREUDENBERG

Servisný pracovník – elektromechanik

Benefty:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM zo smerov
Vrbové, Piešťany, Veselé, Nové Mesto n/V,
príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,50 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu
• Mikulášske poukážky, narodeninové poukážky
pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov a rodinných
príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program ďalších
benefitov
Kontakt: +421 911 822 994
E-mail: kariera@freudenberg-fiter.com

Operátor inalfa

Operátor/-ka výroby
BENEFITY:
• po prvom roku navýšenie mzdy
• každoročná valorizácia miezd
• 13. plat, kvartálne odmeny, odmeny
za program zlepšovania
• príplatky za nadčasy: v týždni 25 %,
v sobotu 50 % a v nedeľu 100 %
• odmena za odporučenie vhodného
kandidáta 100 €
• rodinné akcie (Vianočný večierok,
Family day, športové aktivity a i.)
• DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM
ZDARMA zo smerov: Piešťany, Veľké Kostoľany,
Nižná a Chtelnica a z nového smeru:
Ostrov – Veľké Orvište – Bašovce – Pobedim –
– Horná Streda – Brunovce.
Nepremeškajte svoju šancu a zúčastnite
sa pracovného pohovoru priamo u nás
na základe telefonického potvrdenia.
V prípade záujmu zašlite životopis na adresu:
pmiklikova@ottoworkforce.sk
príp. odovzdajte na vrátnici spoločnosti.
Tel. č.: 0948 250 665
Adresa: Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o.,
Priemyselná 573/3, 922 02 Krakovany