Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Zástupca náčelníka MsP

Zástupca náčelníka pre hliadkovú činnosť
Mestskej polície Piešťany
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
• zastupuje v čase neprítomnosti náčelníka MsP
• riadi, kontroluje a organizuje činnosť
zamestnancov MsP
• organizuje prácu a rozdeľuje úlohy vo vnútri MsP,
vypracováva mesačný plán jej činnosti
• denne prostredníctvom vedúcich seržantov
rozdeľuje úlohy a kontroluje ich plnenie
• predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP
a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov
• zabezpečuje správy a včasný odvod a zúčtovanie
blokových pokút
• zabezpečuje pravidelnú odbornú výchovu podriadených
zamestnancov MsP a vedie o tejto činnosti mesačné záznamy
• mesačne hodnotí prácu podriadených zamestnancov,
vedie ich k zodpovednému plneniu pracovných úloh
• týždenne plánuje kontrolnú činnosť, v rámci ktorej vykonáva
kontrolu priamo v teréne
• prijíma nevyhnutné opatrenie na skvalitnenie práce MsP
• zabezpečuje včasné a presné odovzdávanie informácií
a podkladov nevyhnutných na šetrenie priestupkovému referátu
a hliadkovej službe
• plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka MsP
• vykonáva kontrolnú činnosť v konkrétnych prípadoch v rozsahu
pôsobnosti orgánu štátnej správy
• vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo
pokynov priameho nadriadeného, ak sú vydané v súlade s právnymi
predpismi.
Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• odborná spôsobilosť podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov (Za odbornú spôsobilosť príslušníka
obecnej polície sa považuje aj doklad o skončenom vzdelaní v študijnom
odbore bezpečnostná služba)
• minimálne 5 rokov praxe v obecnej alebo štátnej polícii
• znalosť právnych noriem – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov a znalosť legislatívy v oblasti cestnej premávky
• spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
• minimálne 3 roky v riadiacej praxe
• zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
• občianska bezúhonnosť.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min. 889,00 €
v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň
dovolenky naviac, možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného príplatku,
odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť a flexibilita
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky
a koncepčne myslieť, odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie
• zodpovednosť, riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť práce s počítačom
• vodičský preukaz skupiny B.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaným životopisom
• overenou fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia o odbornej
spôsobilosti
• lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej funkcie
nie staršie ako 1 mesiac
• žiadosť o výpis z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu,
štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov).
Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Piešťany.
• súhlasom so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia životopisu
v prípade postupu uchádzača do verejného vypočutia je potrebné odovzdať
do 24. 07. 2020 do 13.00 hod. osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum)
v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3,
921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia
žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Zástupca náčelníka pre hliadkovú činnosť Mestskej polície Piešťany – neotvárať“.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033 7765 313.

Vedúci galerijného oddelenia

Vedúci/a Galerijného oddelenia
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
• Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu
a činnosť zamestnancov Galerijného oddelenia.
• Prideľuje úlohy na riešenie podriadeným zamestnancom
a kontroluje spôsob ich
vybavenia.
• Dramaturgicky a produkčne zabezpečuje prípravu
a realizáciu výstav.
• Je zodpovedný za prevádzku Galérie Fontána a Výstavnej siene
Stará lekáreň, prípadne ďalších galerijných priestorov v rámci
Galerijného oddelenia MsKS v budúcnosti. Súčasne využíva aj
priestory foyerov MsKS (na Ul. A. Dubčeka 27) a KSC Fontána
(Beethovenova 1) na usporadúvanie výstav, prípadne sprievodných
podujatí.
• Tvorí koncepciu, koordinuje a metodicky usmerňuje náročné
kultúrne podujatia v rámci galerijného oddelenia na celoštátnej úrovni.
• Tvorí koncepciu a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej
evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v galérii.
• Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie galérie prostredníctvom
realizácie edukačných programov.
• Zodpovedá za výber kvalitných autorov, komunikuje s nimi
a jasne definuje tematické a dramaturgické smerovanie galerijných
priestorov s ohľadom na aktuálne celospoločenské témy.
• Zodpovedá za reflektovanie rôznych druhov vizuálneho umenia
na pôde galérie a v rámci akcií usporiadaných galériou.
• Zodpovedá za komunikáciu galérie voči návštevníkom.
• Zodpovedá sa riaditeľovi MsKS za zverenú agendu.
• Zodpovedá za hospodárne smerovanie galerijných priestorov MsKS
v rámci ekonomickej oblasti.
Podmienky účasti:
• Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa kultúrneho zamerania
• Prax v kultúrnej oblasti minimálne 5 rokov
• Žiaduca prax v oblasti galeristiky minimálne 2 roky
• Prax s predajom výtvarných umeleckých diel výhodou
• Vítané kontakty v rámci výtvarnej a kultúrnej obce SR
• Profesionálna výtvarná prax vítaná
• Práca s PC
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min. 1140,00 eur
(t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej praxe.
Ponúkané benefity:
Koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností,
odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, priznanie
osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť a flexibilita
• Schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce
• Komunikačné schopnosti
• Ovládanie cudzieho jazyka je výhodou, najmä AJ/NJ
Priebeh výberového konania:
• prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.)
• prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galerijných
priestorov MsKS – Galérie Fontána, predajnej galérie Stará lekáreň a nového
galerijného priestoru, ktorý má vzniknúť v priestoroch Kolonádového mosta
po ukončení jeho rekonštrukcie /bude využitý celý priestor interiéru mosta
zo strany kúpeľov/ (cca 15 min.)
• rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.)

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• písomne spracovaným návrhom koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti
a rozvoja galerijných priestorov MsKS – Galérie Fontána, predajnej galérie
Stará lekáreň a nového galerijného priestoru, ktorý má vzniknúť v priestoroch
Kolonádového mosta po ukončení jeho rekonštrukcie /bude využitý celý priestor
interiéru mosta zo strany kúpeľov/ je potrebné odovzdať do 16.07.2020 do 15.00 hod.
osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou
na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania
lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu
Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné
označiť heslom:
„vedúci/a Galerijného oddelenia MsKS– NEOTVÁRAŤ!“.
Bližšie informácie:
Mgr. art. Peter Sedláčik, riaditeľ MsKS, msks@msks-piestany.sk;
sedlacik.peter@gmail.com; tel.: 033/77 253 75.