Viac k pracovným pozíciám uverejneným na stránke profesia

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
• príprava a zostavenie rozpočtu mesta, vrátane
jeho zmien v súlade s rozpočtovými pravidlami
• spracovanie rozpočtovej štatistiky, analýzy,
kalkulácií a prepočtov
• vyhodnotenie rozpočtu vo väzbe na účtovnú
evidenciu
• spracovanie podkladov k záverečnému účtu,
vrátane jeho spracovania aj s návrhom rozdelenia
výsledku rozpočtového hospodárenia
• príprava a zostavenie rozpočtu mesta, jeho
predloženie na rokovanie orgánov mesta
• vedenie operatívnej evidencie zmien rozpočtu mesta
• sumarizácia rozpočtu vrátane zriadených
rozpočtových a príspevkových organizácií
prostredníctvom rozpočtového informačného
systému pre samosprávy RIS.SAM
• spracovanie a príprava podkladov
k monitorovacej správe rozpočtu
• spracovávanie interných pravidiel vrátane
noriem z oblasti rozpočtu.
Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie ekonomického
zamerania
• odborná prax v administratíve vítaná
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• výhodou prax v samospráve
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• znalosť Excelu – pokročilý
• bezúhonnosť.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
vo výške min. 830,00 € v závislosti od započítanej
praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu
vykonanú nad rámec požadovaných činností,
odmeny pri pracovných a životných jubileách,
pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky
naviac, možnosť využívania posilňovne, priznanie
osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok
zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• zodpovednosť.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 30. 08. 2019 do 13.00 hod.
osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum)
v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci
dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského
úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom
poštových služieb.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„referent Oddelenia finančných služieb – neotvárať“.
Bližšie informácie poskytne: Viera Mičurová,
č.t. 033/7765359.