Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Ekom spol. s r.o.

„Samostatný technológ – konštruktér“
(Divízia Lisovňa CNC)
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
technického zamerania
• prax v oblasti návrhu a vývoja výhodou
• znalosť / skúsenosti s prácou
v CAD SW a IS:
3D modelovanie (Creo Parametric,
Solidworks, Inventor, AutoCad) prípadne
ďalšie informačný systém TPV2000 plus
pre spracovanie technickej / technologickej
dokumentácie
• vodičský preukaz skupiny „B“
Pracovná náplň:
• návrh prípravkov pre zefektívnenie
používanej technológie
• spracovávanie technickej /technologickej
dokumentácie pre navrhované projekty
• zabezpečenie zmenového riadenia v oblasti
technickej / technologickej dokumentácie
• príprava podkladov pre zavádzanie nových
technológií
• spolupráca pri tvorbe plánov
technologického rozvoja
Ponúkaná mzda: 1.050,- € / mes. brutto
+ prémie a polročné odmeny po skúšobnej dobe
(výška nástupnej mzdy bude dohodnutá s ohľadom
na skúsenosti a znalosti konkrétneho uchádzača)
Termín nástupu: dohodou
Žiadosť so životopisom a kontaktnými údajmi môžete
zaslať poštou na adresu spoločnosti, mailom,
prípadne osobne na personálne oddelenie.
Odpovedať budeme len uchádzačom, ktorí spĺňajú
uvedené požiadavky.
Kontakt:
Ekom spol. s r. o.,
Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany
www.ekom.sk
e-mail: personal@ekom.sk

FREUDENBERG oper. výr.

Operátor výroby
Pracovná náplň:
• výroba filtrov podľa štandardných pracovných
postupov na poloautomatických zariadeniach
• výstupná kontrola a balenie filtrov v súlade
s internými predpismi
• priebežné zaznamenávanie výkonov a kontrola
kvality vyrobených dielov vrátane vedenia záznamov
o kvalite
Hľadáme kolegov s/so:
• skúsenosťami s prácou vo viaczmennej prevádzke
a ochotou pracovať vo výrobnom procese
• zodpovedným prístupom k práci a manuálnou
zručnosťou
• samostatnosť a základná znalosť práce s PC
Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM
AUTOBUSOM zo smerov Vrbové, Piešťany,
Veselé, Nové Mesto n/V,
príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,70 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu v hodnote 150 € ročne
• Mikulášske poukážky, narodeninové poukážky
pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca 400 €
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov
a rodinných príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program
ďalších benefitov
Kontakt:
+421 911 822 994, +421 327 461 313,
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

FREUDENBERG oper. obsl.

Operátor/ka výroby
– obsluha zariadenia
Pracovná náplň:
• obsluha poloautomatického zariadenia
na výrobu filtrov (PLP)
• manipulácia s materiálom na výrobu
filtrov
• nastavovanie parametrov zariadenia
podľa typu objednávky, práca s posuvným
meradlom
• uvoľňovanie prvého dielu po výmene pracovnej
zmeny a zvolenie postupu kontroly pri štarte
zákazky
• kontrola kvality vyrobených dielov vrátane
vedenia záznamov o kvalite
• riadenie nezhodného dielu v zmysle platných
postupov.
Hľadáme kolegov s/so:
• technickým vzdelaním, skúsenosťami s prácou
na obdobnej pozícii vo
viaczmennej prevádzke
• základnou znalosťou práce s PC
• zodpovednosťou, dôslednosťou a samostatnosťou
Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM
AUTOBUSOM zo smerov Vrbové, Piešťany,
Veselé, Nové Mesto n/V,
príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,70 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu v hodnote 150 € ročne
• Mikulášske poukážky, narodeninové poukážky
pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca 400 €
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov
a rodinných príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program
ďalších benefitov
Kontakt:
+421 911 822 994, +421 327 461 313,
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Dramaturg progr. odd.

Dramaturgicko – kultúrneho
pracovníka na programové
oddelenie
Náplň práce :
• Samostatné zabezpečovanie a realizácia
kultúrnych podujatí, programových a
produkčných činností v kultúrnych zariadeniach,
v osvetových zariadeniach alebo účelových
zariadeniach pre všetky vekové kategórie.
• Vypracovanie návrhov plánu podujatí a výstav,
rozpočtu, správ o činnosti a ďalších potrebných
materiálov za oddelenie.
• Hodnotenie realizovaných akcií, vypracovanie
štúdií a výhľadov na programovanie a prípravu
podujatí.
• Zabezpečenie a zodpovednosť za propagáciu
kultúrno-vzdelávacích a spoločenských podujatí.
• Zabezpečenie zverejňovania zmlúv a objednávok
v súlade so zákonom, správa centrálneho registra
zmlúv.
• Komunikácia s externými inštitúciami.
• Príprava grafického spracovania a výroba
mesačného plagátu s programom MsKS,
grafické spracovanie a výroba propagačných materiálov
organizácie, zabezpečenie výlepovej služby.
• Sledovanie výziev na granty v oblasti kultúry,
vypracovávanie, realizácia a vyhodnocovanie grantov.
• Spracovanie štatistických hlásení a výkazov.
• Výkon ďalších činností a plnenie úloh podľa príkazov
alebo pokynov priameho nadriadeného, ak sú vydané
v súlade s právnymi predpismi.
Požiadavky :
• Stredoškolské vzdelanie.
• Pokročilá znalosť programu Microsoft Word a Excel.
• AJ – elementárna znalosť A1 a A2
• NJ – elementárna znalosť A1 a A2
• Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť
a organizačné schopnosti.
• Ochota pracovať v popoludňajších hodinách
a počas víkendov.
• Bezúhonnosť.
Platové podmienky :
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške
min. 692,00 € v závislosti od započítanej praxe.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, príspevok
zamestnávateľa na DDP.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesijný životopis
• Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – fotokópia
Kontakt :
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.
ul. A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany,
email : riaditel@msks-piestany.sk
Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov). Podmienky spracovávania osobných údajov ako aj viac
informácií o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete
na www.msks-piestany.sk

Dramaturg galerij. odd.

Dramaturgicko – kultúrneho pracovníka
na galerijné oddelenie
Náplň práce :
• Zodpovednosť za prevádzku galerijných
priestorov zamestnávateľa.
• Samostatné zabezpečovanie a realizácia
pravidelných výstav vo všetkých výstavných
priestoroch zamestnávateľa.
• Vypracovanie návrhov plánov výstav
za galerijné oddelenie.
• Hodnotenie realizovaných výstav,
vypracovanie štúdií a výhľadov
na programovanie a prípravu podujatí.
• Zabezpečenie propagácie a reklamy
jednotlivých výstav, dodanie materiálov
o výstavách do tlače.
• Správa kroniky výstav.
• Sledovanie výziev na granty v oblasti
kultúry, vypracovávanie, realizácia
a vyhodnocovanie grantov.
• Spracovanie štatistických hlásení
a výkazov.
• Výkon ďalších činností a plnenie úloh
podľa príkazov alebo pokynov priameho
nadriadeného, ak sú vydané v súlade
s právnymi predpismi.
Požiadavky :
Stredoškolské vzdelanie.
• Pokročilá znalosť programu Microsoft
Word a Excel.
• AJ – elementárna Aj a A2
• NJ – elementárna A1 a A2
• Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť
a organizačné schopnosti.
• Práca v popoludňajších hodinách a počas
víkendov.
• Pracovná doba od 13,00 hod. do 18,00 hod.
• Bezúhonnosť
Platové podmienky :
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
vo výške min. 461,00 € v závislosti od započítanej
praxe.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, príspevok
zamestnávateľa na DDP.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesijný životopis
• Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – fotokópia
Kontakt :
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.
ul. A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany
email : riaditel@msks-piestany.sk
Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov). Podmienky spracovávania osobných údajov ako aj viac
informácií o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete
na www.msks-piestany.sk

Prac. galerijné odd.

Pracovníka na galerijné oddelenie
Náplň práce :
• Odborný dozor a realizácia komentovaných
prehliadok vo výstavných priestoroch
zamestnávateľa.
• Výkon ďalších činností a plnenie úloh
podľa príkazov alebo pokynov priameho
nadriadeného, ak sú vydané v súlade
s právnymi predpismi.
Požiadavky :
• Stredoškolské vzdelanie
• Pokročilá znalosť programu Microsoft
Word a Excel
• Zodpovednosť, komunikatívnosť a organizačné
schopnosti
• Práca v popoludňajších hodinách a počas
víkendov.
• Bezúhonnosť
Platové podmienky :
Hrubá mzda 3,80 €/hod.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• Profesijný životopis
• Doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní – fotokópia
Kontakt :
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.
ul. A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany
email : riaditel@msks-piestany.sk
Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov). Podmienky spracovávania osobných údajov ako aj viac
informácií o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete
na www.msks-piestany.sk