Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Ref. majetkopráv. zab.

Referent/ka pre majetkoprávne zabezpečenie

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
1. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku
pre potreby mesta a jednotlivých organizačných
zložiek MsÚ.
2. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku
mesta zvereného do správy právnickým osobám založeným
alebo zriadeným Mestom Piešťany, ak tieto nedisponujú
vlastným zamestnancom s právnickým vzdelaním.
3. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä zmluvy o prevode majetku,
kúpne a zámenné zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy
o zriadení vecného bremena, záložné zmluvy, nájomné
zmluvy, a to vrátane ich dodatkov.
4. Vedie rokovania s inými subjektmi – fyzickými
alebo právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy
alebo územnej samosprávy vo veciach majetkovoprávnych
v rozsahu poverenia konkrétnymi úkonmi, najmä týkajúce
sa obchodných verejných súťaží, priamych ponukových
konaní alebo nakladania s nehnuteľným majetkom
z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
5. Zastupuje mesto v súdnych sporoch vo veciach
majetkovoprávnych týkajúcich sa nehnuteľností mesta.
6. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov všeobecne
záväzných nariadení a interných predpisov, ktorých
spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.
7. Vedie a sleduje evidenciu platieb za predaný majetok.
8. Vymáha, hlavne cestou príslušných súdov
a exekučných úradov, pohľadávky mesta ktoré vznikli
v spojitosti s uzatvorenými zmluvami o prevode majetku,
kúpnymi a zámennými zmluvami, zmluvami o zriadení vecného
bremena, záložnými zmluvami, nájomnými zmluvami.
9. V zmysle uznesení MsZ vypracováva zmluvy, po ich
podpise štatutárom mesta predkladá návrhy na vklad
do katastra nehnuteľností.
10. Písomne pripravuje materiály na rokovanie príslušných
komisií mestského zastupiteľstva, Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany súvisiace najmä
s prevodom vlastníckeho práva, nájmom a podnájmom majetku,
jeho využívaním, nakladaním, užívaním, s majetkovými právami,
pohľadávkami a záväzkami.
11. Zabezpečuje podklady ku katastrálnemu konaniu
– geometrické plány, znalecké posudky, prípadne iné
náležitosti vyplývajúce zo špecifických podmienok
jednotlivých prevodov vlastníckeho práva k majetku.
12. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu) vyplývajú
zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov,
pokynov a príkazov nadriadeného.
13. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov
alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo
primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2.stupňa v odbore právo alebo ekonómia
• Odborná prax v oblasti práva minimálne 2 roky
• Odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve
samosprávy vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min. 1.000,00 eur
( t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti
od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný
príplatok.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri
narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie
osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok
zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 16.04.2021 do 13.00 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch
alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP
č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty
je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany, poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do pohovoru zaradené. Zapečatenú
obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre majetkoprávne zabezpečenie – neotvárať“
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia
dôvodu zrušiť. Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č.t. 033/7765313

Ref. právne zab.

Referent/ka pre právne zabezpečenie

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
1. Zastupuje Mesto Piešťany v konaní pred súdmi
v občianskom súdnom konaní, pred orgánmi činnými
v trestnom konaní, orgánmi štátnej a verejnej
správy a vykonáva úkony s tým spojené na základe
primátorom udeleného poverenia.
2. Poskytuje súčinnosť a podáva stanoviská
na základe dožiadaní prokuratúry, súdov, orgánov
činných v trestnom konaní, verejného ochrancu
práv, príp. iných orgánov verejnej správy.
3. Poskytuje právne služby pre potreby mesta
pre jednotlivé odbory MsÚ podľa ich požiadaviek.
Poskytuje právne rady zamestnancom v súvislosti
s výkonom ich činnosti, najmä pri tvorbe interných
predpisov, zmlúv, verejných súťaží, materiálov
predkladaných do MsR a MsZ, ale i pri spracovaní
rozhodnutí a bežnej korešpondencie.
4. Zabezpečuje odbornú úroveň a súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v príprave individuálnych
správnych aktov a iných podkladov pre rozhodnutia
primátora v oblasti právnej.
5. Spracováva podklady a právne stanoviská
k riešeným problémom z hľadiska dodržiavania právnych
predpisov pre primátora mesta, prednostu MsÚ
a zamestnancov mesta.
6. Zabezpečuje analýzy a posúdenia materiálov
majúcich právnu povahu.
7. Samostatne a odborne sleduje priebeh zverených
právnych vecí, vrátane navrhovania spôsobov
ich riešenia.
8. Spracováva materiály na rokovanie
komisií MsZ, MsR a MsZ.
9. Zabezpečuje tvorbu zmluvných vzťahov (vrátane dodatkov)
a predkladá stanoviská k zmluvným vzťahom, v ktorých
jednou zo zmluvných strán je Mesto Piešťany, ktoré jej
predkladajú jednotlivé odbory MsÚ. Odovzdáva zmluvy
na evidenciu.
10. Dodržiava Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
11. Vedie agendu spisov, ktoré sú jej pridelené
na vybavenie a zabezpečuje nakladanie s nimi v zmysle
registratúrneho poriadku.
12. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov všeobecne záväzných
nariadení a interných predpisov, ktorých spracovanie vyplýva
z platných právnych predpisov.
13. Vedie rokovania s inými subjektami – fyzickými alebo
právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy alebo územnej
samosprávy vo veciach právnych v rozsahu poverenia konkrétnymi
úkonmi.
14. Vydáva stanoviská k používaniu mestských symbolov.
15. Vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona
č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám.
16. Zabezpečuje konania v zmysle § 5 Obč. zák.
17. Je súčinný pri správnych a priestupkových konaniach.
18. Zabezpečuje správne konania na úseku ochrany nefajčiarov.
19. Spolupracuje pri riešení sťažností a petícií s ostatnými
organizačnými zložkami mestského úradu.
20. Zabezpečuje a poskytuje všeobecné právne služby a právne
poradenstvo pre mestom založené alebo zriadené právnické osoby,
ak tieto nedisponujú vlastným zamestnancom s právnickým
vzdelaním.
21. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre ňu vyplývajú
zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov,
pokynov a príkazov nadriadeného.
22. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov
alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo
primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi
Podmienky účasti:
• VŠ 1. stupňa resp. VŠ 2.stupňa zo zameraním na právnu
oblasť
• Odborná prax v oblasti práva minimálne 2 roky
• Odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve
samosprávy vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov vo verejnom záujme vo výške min. 840,00 € v prípade
VŠ 1.stupňa, resp. 927,00€ v prípade VŠ 2.stupňa
v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta
osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení
dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného
príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa
na DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 16.04.2021 do 13.00 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo
doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3,
921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty je
rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany, poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do pohovoru zaradené. Zapečatenú
obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre právne zabezpečenie – neotvárať“
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia
dôvodu zrušiť. Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č.t. 033/7765313

Ref. Stav. úrad

Referent/ka pre Stavebný úrad

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
• Samostatne zabezpečuje odborné úlohy, vyžadujúce
ovládanie stavebného zákona, správneho poriadku
a následných vyhlášok pri plnení výkonu stavebnej
správy a prenesených kompetencií.
• Vedie konania vo veci vydania rozhodnutia
o umiestnení stavby, rozhodnutia o využívaní územia,
rozhodnutia o chránenej časti krajiny a rozhodnutia
o stavebnej uzávere.
• Vedie konania vo veci vydania stavebného povolenia
na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich
do kompetencie špeciálnych stavebných úradov.
• Vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné
rozhodnutia.
• Vedie konania vo veci vydania povolenia zmeny stavby
pred dokončením, zmeny v spôsobe užívania stavby a
v jej prevádzkovom zariadení.
• Povoľuje terénne úpravy.
• Nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav.
• Nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce
a vypratanie stavby.
• Povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb.
• Rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo
stavbe.
• Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu.
• Poskytuje konzultácie k projektovej dokumentácii.
• Vedie konania vo veci priestupkov a správnych deliktov
proti stavebnému zákonu v rozsahu svojej pôsobnosti,
vydáva rozhodnutia vo veci a rozhodnutím stanovuje sankcie
za porušenie stavebného poriadku.
• Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa pracovnej
náplne alebo príkazov a pokynov priameho nadriadeného,
prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi
predpismi.
Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného zamerania
• práca vhodná aj pre absolventa
• odborná prax v oblasti stavebníctva alebo stavebného
úradu vítaná
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• kurzy, certifikáty v danom odbore vítané
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook, internet)
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
vo verejnom záujme vo výške 1020,00 €
(t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie), všetko v závislosti od
započítanej praxe.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení
dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku,
odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDS, príspevok
na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť a analytické myslenie
• zodpovednosť a komunikatívnosť
• organizačné schopnosti, spoľahlivosť a flexibilita
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
• čestným vyhlásením o praxi
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné
odovzdať do 16.04.2021 do 13.00 hod. osobne do podateľne MsÚ
(Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie
dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie
poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany, poskytovateľom poštových
služieb. Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili
úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované
a nebudú do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné
označiť heslom: „Referent pre Stavebný úrad – neotvárať“.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033 7765 313

Ref. invest. čin.

Referenta pre investičnú činnosť

Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
stavebného zamerania
• práca na hlavný pracovný pomer
• prax v oblasti investícií vítaná
• bezúhonnosť
• výhodou sú znalosti z rozpočtovania stavieb
• práca s PC (Word, Excel, internet)
• zodpovednosť, organizačné schopnosti,
spoľahlivosť a flexibilita
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo
výške minimálne 922,00 €), plat bude zvýšený
v závislosti od započítanej praxe a k platu
sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu
vykonanú nad rámec požadovaných činností,
odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri
narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, možnosť
využívania posilňovne, priznanie osobného príplatku,
odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDS,
príspevok na rekreáciu.
Žiadosti spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
potrebné odovzdať do 16.04.2021 do 13:00 hod. osobne
(vhodiť do schránky na MsÚ) do podateľne MsÚ (Klientske
centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum
doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany,
resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta
Piešťany, poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti
doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent pre investičnú činnosť – neotvárať“.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili
úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného
pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez
udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
Ing. Eva Pobjecká, tel. č. 0940 643 214.

Sestra

Sestra v ZOS Lumen,
Staničná 22, Piešťany
V rámci svojej pracovnej činnosti
zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
Komplexná ošetrovateľská a opatrovateľská
starostlivosť o klientov v zariadení,
aplikovanie injekcií, rozdeľovanie
a podávanie liekov, odborná zdravotnícka
pomoc, práca v nepretržitej prevádzke.
Podmienky účasti:
• Úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou v odbore zdravotná sestra
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom
záujme vo výške min. 830 € v závislosti
od započítanej praxe, k platu sa pripočíta
osobný príplatok, príplatok za zmennosť.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách,
pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac,
priznanie osobného príplatku, odborné
vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa
na DDS, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 16.04.2021 do 13.30 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo
doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3,
921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty je
rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„sestra v ZOS – neotvárať“
Bližšie informácie poskytnú:
vedúca ZOS Lumen, Staničná 22, Piešťany,
Mgr. Pavla Kulíková tel.: 033 77 21 533.

Sam. účtovník

Samostatný účtovník/ mzdový účtovník
• účtovanie bežnej agendy v podvojnom
účtovníctve
• evidencia a vystavovanie faktúr,
dodacích listov, úhrady dodávateľských
faktúr
• kontrola a vedenie tržieb a ekasy
• účtovanie mesačných, štvrťročných
a ročných daňových a účtovných povin-
ností (DPH, spotrebná daň, DzPPO, účtovná
závierka, DzMV, zrážková daň a iné)
• aktívna spolupráca pri inventúrach
a vedení skladového hospodárstva
• príprava podkladov pre potreby auditu
• vypracovávanie analýz a správ podľa
požiadaviek vedenia Spoločnosti
• samostatné a kompletné spracovávanie
miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov
pre poisťovne a daňový úrad
• ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov
• evidencia mzdových listov, mesačné
hlásenia, vypracovanie podkladov pre
štatistický úrad
• vedenie personálnej agendy
• iné administratívne úkony podľa dohody
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• minimálne 3 ročné skúsenosti v oblasti
účtovníctva a mzdového účtovníctva
• znalosť práce v MS Excel, Word, Outlook
• zodpovedný prístup k práci
Druh pracovného pomeru a mzdové podmienky
• čiastočný pracovný úväzok 50% vhodné
aj popri materskej dovolenke a podobne
• 700 EUR/mesiac brutto
• miesto výkonu práce – Piešťany
Zamestnanecké výhody, benefity
• neobmedzený paušál s 10 + 30GB internet,
120E bonus Na telefón, predplatné HBO GO
• zľavy na rodinné akcie v našich
prevádzkach 30%
• masáž 1x za mesiac
Kto sme
Stabilná firma pôsobiaca v gastronómii
a výrobe piva pod značkou ŽiWELL.
Zamestnávame 20 až 30 kolegov.
Práca u nás je príjemná v neformálnom
až rodinnom prostredí.
Svoje žiadosti a CV posielajte na:
lukas@piestanskypivovar.sk