Viac k pracovným pozíciám uverejneným na stránke profesia

Požiadavky
• ukončené SŠ vzdelanie technického zamerania
• vyhláška č. 508/2009 Z.z. minimálne par. 22
• prax na podobnej pozícii vo výrobnej spoločnosti
• základné počítačové zručnosti
• práca na 3 zmeny
• manuálna zručnosť a pracovitosť
• samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Mzda: od 1100 Eur.
Benefity:
• stabilné zamestnanie
• 13. plat
• 5 dní dovolenky navyše
• príspevok zamestnávateľa do DDS
• stravné lístky nad rámec zákona
• jazykové kurzy
• možnosť vzdelávania
• bezplatný vstup do športového centra (posilňovňa,
tenis, pilates a iné)
• ovocné dni vo firme
• bonus za odporučenie vhodného kandidáta
• sociálny program
• príjemný kolektív a kávička zadarmo
• firemné, rodinné akcie.
Ak sa chcete stať členom nášho tímu, Váš životopis
zašlite na e-mail: zuzana.selesiova@oke-plastic.sk
alebo odovzdajte osobne na recepcii spoločnosti.
Adresa: Piešťanská 537, 922 10 Trebatice
Tel. kontakt: 033/7763409

Požiadavky:
• stredoškolské (ÚSO s maturitou stavebného
zamerania) alebo vysokoškolské vzdelanie
I. alebo II. stupňa stavebného zamerania
• práca na hlavný pracovný pomer
• bezúhonnosť
• výhodou sú znalosti z rozpočtovania stavieb
• práca s PC (Word, Excel, internet)
• zodpovednosť, organizačné schopnosti,
spoľahlivosť a flexibilita.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
vo výške minimálne 720 € (pri vzdelaní ÚSO),
790 € (VŠ I. stupňa) a 830 € (VŠ II. stupňa),
plat bude zvýšený v závislosti od započítanej
praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny
za prácu vykonanú nad rámec požadovaných
činností, odmeny pri pracovných a životných
jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky
naviac, možnosť využívania posilňovne,
priznanie osobného príplatku, odborné
vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP,
príspevok na rekreáciu.
Žiadosti spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
potrebné odovzdať do 19.09.2019 do 14:00 hod.
osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum)
v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci
dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského
úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom
poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom
termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru
zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent pre investičnú činnosť – neotvárať“.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili
úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného
pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor
bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Viera Mičurová,
tel. č. 033/7765359.

Iné kritériá a požiadavky:
• organizačné a riadiace schopnosti
• komunikatívnosť
• práca s PC ( Word, Excel, Internet )
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré
je potrebné doručiť :
• žiadosť o zaradenie do výberové konania
• štruktúrovaný profesijný životopis
s prehľadom doterajších zamestnaní
a pracovného zaradenia
• overená kópia o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
• čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone prác
vo verejnom záujme
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne
úkony v celom rozsahu
• čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
s požadovanými dokladmi doručte do 27. 09. 2019
na adresu: Mestský úrad Mesta Piešťany,
kancelária primátora, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Na obálku napíšte heslo:
„Výberové konanie – Vedúci/a zariadenia starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci
dátum doručenia alebo odovzdania žiadosti do podateľne
Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdania
poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené. Uchádzači spĺňajúci predpoklady
budú písomne pozvaní na výberové konanie. Na základe
uskutočneného výberového konania bude s úspešným
uchádzačom uzatvorená pracovná zmluva. Druh pracovného
pomeru – hlavný, úväzok 37,5 hodiny týždenne.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie bez
uvedenia dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
Viera Mičurová, tel.: 033/7765359.
Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany