Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

REFERENT/KA PRE MAJETKOPRÁVNE ZABEZPEČENIE

REFERENT/KA PRE MAJETKOPRÁVNE
ZABEZPEČENIE
V rámci svojej pracovnej činnosti
zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
1. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne
služby a poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného
majetku pre potreby mesta a jednotlivých
organizačných zložiek MsÚ.
2. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného
majetku mesta zvereného do správy právnickým
osobám založeným alebo zriadeným Mestom Piešťany,
ak tieto nedisponujú vlastným zamestnancom
s právnickým vzdelaním.
3. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä zmluvy o prevode majetku,
kúpne a zámenné zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy
o zriadení vecného bremena, záložné zmluvy, nájomné
zmluvy, a to vrátane ich dodatkov.
4. Vedie rokovania s inými subjektmi – fyzickými
alebo právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy
alebo územnej samosprávy vo veciach majetkovoprávnych
v rozsahu poverenia konkrétnymi úkonmi, najmä týkajúce
sa obchodných verejných súťaží, priamych ponukových
konaní alebo nakladania s nehnuteľným majetkom z dôvodov
hodných osobitného zreteľa.
5. Zastupuje mesto v súdnych sporoch vo veciach
majetkovoprávnych týkajúcich sa nehnuteľností mesta.
6. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov všeobecne
záväzných nariadení a interných predpisov, ktorých
spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.
7. Vedie a sleduje evidenciu platieb za predaný majetok.
8. Vymáha, hlavne cestou príslušných súdov a exekučných
úradov, pohľadávky mesta, ktoré vznikli v spojitosti
s uzatvorenými zmluvami o prevode majetku, kúpnymi
a zámennými zmluvami, zmluvami o zriadení vecného
bremena, záložnými zmluvami, nájomnými zmluvami.
9. V zmysle uznesení MsZ vypracováva zmluvy, po ich podpise
štatutárom mesta predkladá návrhy na vklad do katastra
nehnuteľností.
10. Písomne pripravuje materiály na rokovanie príslušných
komisií mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany súvisiace najmä s prevodom
vlastníckeho práva, nájmom a podnájmom majetku, jeho
využívaním, nakladaním, užívaním, s majetkovými právami,
pohľadávkami a záväzkami.
11. Zabezpečuje podklady ku katastrálnemu konaniu
– geometrické plány, znalecké posudky, prípadne iné náležitosti
vyplývajúce zo špecifických podmienok jednotlivých prevodov
vlastníckeho práva k majetku.
12. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu) vyplývajú
zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov,
pokynov a príkazov nadriadeného.
13. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo
pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo primátora,
ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2.stupňa v odbore právo alebo ekonómia
• Odborná prax v oblasti práva minimálne 2 roky
• Odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve
samosprávy vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom
záujme vo výške min. 1.000,00 eur
(t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej
praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa,
týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku, odborné
vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 05.03.2021 do 13.00 hod. osobne
do schránky MsÚ v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto
Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania
lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského
úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta
Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru
zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre majetkoprávne zabezpečenie – neotvárať“.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu
zrušiť. Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová,
č.t. 033/7765313.

REFERENT PRE KONCEPCIE A PARTICIPÁCIU

REFERENT PRE KONCEPCIE
A PARTICIPÁCIU
V rámci svojej pracovnej činnosti
zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
1. Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti
stratégie a rozvoja mesta, koncepčnej
činnosti a participácie.
2. Zabezpečuje odborné práce spojené
s prípravou a tvorbou mestských politík
a koncepcií v spolupráci s jednotlivými
organizačnými zložkami, koordinuje túto
spoluprácu.
3. Spracováva podklady pre mestské politiky
a koncepcie.
4. Zodpovedá za tvorbu a vyhodnocovanie plnenia
úloh stratégie mesta a programu rozvoja mesta.
5. Rozpracováva prioritné činnosti mesta
z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja.
6. Sleduje a vyhodnocuje pripomienky, záujmy
a návrhy obyvateľov a ostatných subjektov
týkajúcich sa rozvoja mesta.
7. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri
spracovávaní – tvorbe projektov a zámerov
smerujúcich a podporujúcich rozvoj mesta.
8. Zabezpečuje vypracovanie zámerov mesta
v oblasti hospodárskeho a ekonomického
rozvoja mesta.
9. Zodpovedá za povinnosti vyplývajúce
zo zákona o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov.
10. Plní úlohy v oblasti participácie občanov
na veciach verejných (participatívny rozpočet,
tvorba verejných priestorov, tvorba koncepcií,
participácia mládeže,…).
11. Zabezpečuje metodiku participácie občanov
na veciach verejných.
12. Pripravuje podklady pre spracovanie návrhov
do participatívneho rozpočtu.
13. Zodpovedá za prípravu projektov plánovania verejných
priestorov s participáciou občanov na veciach verejných.
14. Zodpovedá za prípravu, zabezpečenie financovania
a kontrolu občianskych projektov a zámerov mesta
v súčinnosti s ostatnými odbormi MsÚ podľa Pravidiel
participatívneho rozpočtu mesta Piešťany.
15. Vykonáva analytickú činnosť a prípravu návrhov pre
rozhodovanie vedenia mesta v oblasti stratégie a rozvoja
mesta.
16. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho vyplývajú
zo všetkých platných právnych predpisov, interných
predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.
17. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov
alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo
primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo 2.stupňa
• Odborná prax v oblasti spracovania koncepcií
a strategických materiálov
• Odborná prax v oblasti participácie výhodou
• Odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve
samosprávy vítaná
• Znalosť cudzieho jazyka vítaná
• Skúsenosti facilitácie a komunikácie s väčším počtom
ľudí, aj v online prostredí a na sociálnych sieťach,
výhodou
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
vo verejnom záujme vo výške min. 860,00 € v prípade VŠ 1.stupňa
resp. 910,00 € v prípade VŠ 2.stupňa v závislosti
od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení
dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku,
odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDS, príspevok
na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
(popísať požadovanú odbornú prax)
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 05.03.2021 do 13.00 hod. do schránky
MsÚ v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany,
Nám. SNP Č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty
je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského
úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi
Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti
doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť
heslom:
“referent pre koncepcie a participáciu”.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č.t. 033/7765313.