Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Freudenberg

Hľadáme kolegov s/so:
• skúsenosťami s prácou vo viaczmennej prevádzke
• ochotou pracovať vo výrobnom procese
• zodpovedným prístupom k práci a manuálnou
zručnosťou
Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM zo smerov
Vrbové, Piešťany, Veselé, Nové Mesto n/V, príp.
príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,30 €
• Mikulášske poukážky
• príspevok na regeneráciu a ošetrenie u zubára
• vernostný bonus
• narodeninové poukážky pri životnom jubileu
• odmena za odporúčanie zamestnanca
• firemné podujatia pre zamestnancov a rodinných
príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program ďalších benefitov
Kontakt: +421327461313, +421327461315
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Referent MsÚ

V  rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
1. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku pre
potreby mesta a jednotlivých organizačných zložiek MsÚ.
2. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku
mesta zvereného do správy právnickým osobám založeným
alebo zriadeným Mestom Piešťany, ak tieto nedisponujú
vlastným zamestnancom s právnickým vzdelaním.
3. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä zmluvy o prevode majetku,
kúpne a zámenné zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy
o zriadení vecného bremena, záložné zmluvy,
nájomné zmluvy, a to vrátane ich dodatkov.
4. Vedie rokovania s inými subjektmi – fyzickými
alebo právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy
alebo územnej samosprávy vo veciach majetkovoprávnych
v rozsahu poverenia konkrétnymi úkonmi, najmä
týkajúce sa obchodných verejných súťaží, priamych
ponukových konaní alebo nakladania s nehnuteľným
majetkom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
5. Zastupuje mesto v súdnych sporoch vo veciach
majetkovoprávnych týkajúcich sa nehnuteľností mesta.
6. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov všeobecne
záväzných nariadení a interných predpisov, ktorých
spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.
7. Vedie a sleduje evidenciu platieb za predaný
majetok.
8. Vymáha, hlavne cestou príslušných súdov a exekučných
úradov, pohľadávky mesta ktoré vznikli v spojitosti
s uzatvorenými zmluvami o prevode majetku, kúpnymi
a zámennými zmluvami, zmluvami o zriadení vecného
bremena, záložnými zmluvami, nájomnými zmluvami.
9. V zmysle uznesení MsZ vypracováva zmluvy, po ich
podpise štatutárom mesta predkladá návrhy na vklad
do katastra nehnuteľností.
10. Písomne pripravuje materiály na rokovanie príslušných
komisií mestského zastupiteľstva, Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany súvisiace
najmä s prevodom vlastníckeho práva, nájmom a podnájmom
majetku, jeho využívaním, nakladaním, užívaním,
s majetkovými právami, pohľadávkami a záväzkami.
11. Zabezpečuje podklady ku katastrálnemu
konaniu – geometrické plány, znalecké posudky, prípadne
iné náležitosti vyplývajúce zo špecifických podmienok
jednotlivých prevodov vlastníckeho práva k majetku.
12. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu)
vyplývajú zo všetkých platných právnych predpisov,
interných predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.
13. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov
alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo
primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2.stupňa v odbore právo
• Odborná prax v oblasti práva minimálne 2 roky
• Odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve
samosprávy vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
vo verejnom záujme vo výške min. 1.000,00 eur (t.j. tarifný
plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej praxe, k platu
sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad
rámec požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných
jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac,
možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného príplatku,
odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok
na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní je potrebné odovzdať do
20. 4. 2020 do 13.00 hod. osobne do podateľne MsÚ (Klientske
centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia
žiadosti do podateľne Mestského úradu
Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta
Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru
zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre majetkoprávne zabezpečenie – neotvárať“.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu
zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
JUDr. Lívia Damboráková, č.t. 033/7765460,
RNDr. Denisa Bartošová, č.t. 033/7765313.