Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

FREUDENBERG

Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM
AUTOBUSOM
zo smerov Vrbové, Piešťany, Sokolovce,
Veselé, Nové Mesto n/V, Stará Turá a Nová
Bošáca, príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 5,10 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• FFTSK Benefity 150 €
• Mikulášske poukážky, narodeninové poukážky
pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca 400 €
• nástupný bonus pre odporučeného zamestnanca 400 €
• odmena  darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov a rodinných
príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program ďalších
benefitov
Kontakt:
+421 911 822 994, +421 327 461 313,
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Vedúca škol. jedálne

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY
• znalosť príslušných právnych predpisov,
vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení
školského stravovania a ekonomiky v oblasti
vedenia a financovania školskej jedálne
• prax v oblasti riadenia a zariadenia
spoločného stravovania najmenej 3 roky,
uprednostňuje sa školské stravovacie
zariadenie
• manažérske zručnosti a ďalšie
osobnostné predpoklady na výkon funkcie
vedúcej školskej jedálne
• aktívna práca s PC a inými bežne
používanými informačnými a komunikačnými
technológiami
• zdravotná spôsobilosť na prácu
v zariadení verejného stravovania
• bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov
ZOZNAM POŽADOVANÝCH
DOKLADOV
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania
• profesijný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných
údajov pre potreby výberového konania
v súlade s § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu
bezúhonnosti
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti
a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho
zamestnanca v zariadení verejného stravovania
Pracovný pomer: práca na trvalý pracovný pomer
Pracovný úväzok: skrátený pracovný
úväzok – 18,75 hodín týždenne
Platové podmienky: v zmysle zákona
č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Termín nástupu: 01. 05. 2023
PODANIE ŽIADOSTI O ZARADENIE
DO VÝBEROVÉHO KONANIA
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi
je potrebné doručiť do 14. 04.2023
na adresu:
Obecný úrad Trebatice, Hlavná
ulica 247/107, 922 10 Trebatice
do 12:00 hod.,
s označením obálky:
„Výberové konanie
– vedúca školskej jedálne“ – neotvárať !
Termín a miesto výberového konania bude
oznámené tým uchádzačom, ktorí spĺňajú
predpoklady stanovené v tomto vyhlásení
a predložia všetky požadované doklady.

Technik kontr. kvality

Pracovná náplň:
• vykonávanie vstupnej, medzioperačnej
a výstupnej kontroly a skúšok
• riešenie nezhôd vo výrobnom procese
• spolupráca pri tvorbe meracích systémov
a spracovaní dát
• vypracovávanie podkladov o kvalite
výrobkov
• evidencia účtovných dokladov
a príprava účtovných podkladov
Ponúkaná mzda:
1.000,- € / mes. brutto + polročné
odmeny t. j. 13. a 14. plat
(výška nástupnej mzdy bude dohodnutá
s ohľadom na skúsenosti a znalosti
konkrétneho uchádzača)
Termín nástupu: dohodou
Žiadosť so životopisom a kontaktnými
údajmi môžete zaslať poštou na adresu
spoločnosti, mailom, prípadne osobne
na personálne oddelenie.
Odpovedať budeme len uchádzačom,
ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.
Kontakt:
e-mail: personal@ekom.sk
tel.: 033-79 67 211; 033-79 60 241
Ekom spol. s r. o., Priemyselná 5031/18,
921 01 Piešťany; www.ekom.sk

Vodič zam. vozidla

Náplň práce:
• zametanie mestských komunikácií
zametacím (špeciálnym) vozidlom
v pracovnej dobe od 04:00 do 12:00 hod.
Kvalifikačné predpoklady:
• vodičský preukaz „C“,
• tachografická karta vodiča,
• doklad o psychickej spôsobilosti
vodiča,
• skúsenosť s vedením špeciálneho
vozidla – min. 3 roky prax
Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis,
• udelenie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov na účely
výberového konania.
Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť, spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu,
Výhody:
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka
práce,
• 7,5 hodinový pracovný čas,
• finančný príspevok na stravovanie,
• príspevok na rekreáciu,
• účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení,
• stály kolektív
Životopis žiadame doručiť do 31.3.2023
na adresu zamestnávateľa
Služby mesta Piešťany,
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
alebo na email:
smp@sluzbymesta.sk

Stavebný robotník

Náplň práce:
• murárske a maliarske práce
• údržbárske a cestárske práce
• pomocné stavebné činnosti
Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis
• udelenie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov podľa zák.
č.18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov na účely výberového
konania
Iné kritériá a požiadavky:
• dobrý fyzický stav
• komunikatívnosť, samostatnosť
a flexibilita
• zodpovedný prístup k práci
Výhody:
• týždeň dovolenky nad rámec
Zákonníka práce,
• 7,5 hodinový pracovný čas,
• finančný príspevok na stravovanie,
• príspevok na rekreáciu,
• účasť na doplnkovom dôchodkovom
sporení,
• stály kolektív
Požadované doklady žiadame doručiť
do 14.4.2023 na adresu zamestnávateľa
Služby mesta Piešťany,
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
alebo na email:
smp@sluzbymesta.sk