Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Riaditeľ MŠ Hubina

Riaditeľa/riaditeľky Materskej školy
Hubina

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z.
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita,
komunikatívnosť,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
• ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky
riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
• komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni
vzdelania,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu
k výkonu činnosti podľa § 16 ods.2 zákona č. 138/2019 Z.z.
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
v prílohe žiadosti,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Mzdové ohodnotenie:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
je potrebné doručiť osobne do podateľne Obecného úradu v Hubine,
alebo poštou na adresu:
Obecný úrad Hubina, Hubina č. 213 922 21 Hubina
v zalepenej obálke označenej nápisom
„Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Hubina“
do 10.8.2021 do 11.30 hod.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia
prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia
do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.
Hubina, 19.7.2021,
Jana Myjavcová, starostka obce

Referent MsÚ

REFERENT/KA PRE MAJETKOPRÁVNE
ZABEZPEČENIE
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
1. Samostatné vybavovanie agendy v oblasti
majetku mesta pri príprave a zabezpečovaní
výkonu majetkovo-právnych aktov.
2. Zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov.
3. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku
pre potreby mesta a jednotlivých organizačných zložiek MsÚ.
4. Zabezpečuje a poskytuje majetkovo-právne služby
a právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľného majetku mesta
zvereného do správy právnickým osobám založeným, alebo
zriadeným Mestom Piešťany, ak tieto nedisponujú vlastným
zamestnancom s právnickým vzdelaním.
5. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä zmluvy o prevode majetku, kúpne
a zámenné zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy o zriadení
vecného bremena, záložné zmluvy, nájomné zmluvy, a to vrátane
ich dodatkov.
6. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä nájomné zmluvy a to vrátane
ich dodatkov.
7. Vedie rokovania s inými subjektmi – fyzickými alebo
právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy, alebo územnej
samosprávy vo veciach majetkovoprávnych v rozsahu poverenia
konkrétnymi úkonmi, najmä týkajúce sa obchodných verejných
súťaží, priamych ponukových konaní, alebo nakladania
s nehnuteľným majetkom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
8. Samostatne a odborne sleduje priebeh zverených právnych
vecí, iniciuje a navrhuje spôsoby ich riešenia.
9. Zastupuje mesto v súdnych sporoch vo veciach majetkovoprávnych
týkajúcich sa nehnuteľností mesta.
10. Zodpovedá za odovzdanie uzatvorených zmlúv vrátane ich dodatkov
k ich zaevidovaniu referentovi zodpovednému za evidenciu
nehnuteľného majetku, učtárni a do centrálnej evidencie zmlúv.
11. Vedie evidenciu aktuálnych zmlúv a ich dodatkov.
12. Sleduje plnenie uzavretých zmlúv vrátane ich dodatkov
v majetkovo-právnej oblasti.
13. Dodržiava Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
14. V zmysle uznesení MsZ vypracováva zmluvy, po ich podpise
štatutárom mesta predkladá návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
15. Písomne pripravuje materiály na rokovanie príslušných komisií
mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany súvisiace s prevodom vlastníckeho práva, nájmom
a podnájmom majetku, jeho využívaním, nakladaním,
užívaním, s majetkovými právami, pohľadávkami a záväzkami.
16. Zabezpečuje podklady k usporiadaniu majetku mesta v úzkej
spolupráci s Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom.
17. Pripravuje podklady k riešeniu majetkových záležitostí
– k prevodom vlastníckeho práva fyzickým, alebo právnickým osobám,
nadobudnutiu majetku od fyzických, alebo právnických osôb
do vlastníctva mesta a k inému nakladaniu s majetkovými právami.
18. Zabezpečuje podklady ku katastrálnemu konaniu – geometrické
plány, znalecké posudky, prípadne iné náležitosti vyplývajúce
zo špecifických podmienok jednotlivých prevodov vlastníckeho práva
k majetku.
19. Zodpovedá za odbornú úroveň a súlad so právnymi predpismi
v príprave podkladov pre rozhodnutia primátora v majetkovoprávnej
oblasti.
20. Spracováva podklady pre tvorbu rozpočtu na príslušný kalendárny
rok v rozsahu organizačnej zložky.
21. Pri zabezpečovaní podkladov k riešeniu majetkových problémov,
alebo sporov spolupracuje s Okresným archívom v Trnave.
22. Vybavuje žiadosti občanov, ktorých predmetom je riešenie
majetkových záležitostí.
23. Vedie agendu spisov, ktoré sú jej pridelené na vybavenie
a zabezpečuje nakladanie s nimi v zmysle registratúrneho poriadku.
24. Vykonáva základnú finančnú kontrolu podľa platného zákona
o finančnej kontrole a
audite podľa charakteru finančnej operácie, alebo jej časti.
25. Spolupracuje s poslancami pri riešení problematiky súvisiacej
s náplňou činnosti určeného úseku.
26. Rieši prípadné pripomienky, návrhy, sťažnosti a petície
súvisiace s činnosťou určeného úseku.
27. Spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami mestského
úradu pri realizácii úloh
vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.
28. Vykonáva inventarizáciu na príkazom určenom úseku.
29. Zabezpečuje správu dát a aktualizáciu údajov v informačnom
systéme, ktorý používa pre svoju agendu.
30. Odborne sa vzdeláva a zvyšuje si odbornú kvalifikáciu.
31. V prípade neprítomnosti zastupuje referenta pre majetkoprávne
zabezpečenie v nevyhnutnom rozsahu.
32. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre ňu vyplývajú zo všetkých
platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov
nadriadeného.
33. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov, alebo
pokynov priameho nadriadeného, prednostu, alebo primátora, ak
sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2.stupňa v odbore právo
• Odborná prax v oblasti práva minimálne 1 rok
• Odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve samosprávy
vítaná
• Práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške
min. 1.000,00 eur ( t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od
započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa,
týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie,
príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 06. 08. 2021 do 13.00 hod. osobne do podateľne
MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch, alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre majetkoprávne zabezpečenie – neotvárať“
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č.t. 033/7765313

Účtovníčka

Účtovníčka

Ponúkame:
• 930 EUR brutto/mesiac+ pohyblivá zložka
mzdy 20% + možná dohoda podľa nadobudnutých
skúseností
• týždeň dovolenky naviac
• flexibilná pracovná doba
• príspevok na vodné a stočné
• príspevok na stravné nad rámec Zákonníka
práce
• stravné lístky aj počas čerpania dovolenky
a ďalšie,…
Kontakt:
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a. s;
Priemyselná č.10, 921 79 Piešťany
E-mail: kolarovicova@tavos.sk
Štruktúrovaný životopis a žiadosť o prijatie
do zamestnania spolu so súhlasom so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. Z.
o ochrane osobných údajov zasielajte na doleuvedenú
e-mailovú adresu.
Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných
uchádzačov.

Export manažér

Export manažér
Náplň práce:
• Vedenie obchodnej agendy, spracovávanie
dopytov a ponúk
• Príprava a účasť na obchodných jednaniach,
príprava podkladov a návrhov zmlúv o obchodnej
spolupráci.
• Organizácia a zabezpečenie výstav, školení
a ostatných súvisiacich činností v rámci
zverených teritórií
• Spolupráca pri spracovávaní cenových kalkulácií
nových výrobkov
• Poskytovanie spätnej väzby a reporting priamemu
nadriadenému a vedeniu spoločnosti
Požadujeme:
• úplné stredoškolské, alebo vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa v technickom odbore, prípadne ekonomické
• znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý (C1),
ruský jazyk – výhodou
• vodičský preukaz sk. B
• požadovaný počet rokov praxe na uvedenej
pozícii – min. 2
Ponúkame:
• stabilné zamestnanie v medzinárodne pôsobiacej
spoločnosti
• práca v príjemnom kolektíve
• možnosť ďalšieho odborného vzdelávania a kariérneho
postupu
• polročné a koncoročné odmeny
Štruktúrovaný životopis spolu so žiadosťou môžete zaslať
priamo na adresu spoločnosti na oddelenie ľudských zdrojov
alebo e-mailom na personal@ekom.sk. Odpovedať budeme len
uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky.
Kontakt: personal@ekom.sk
EKOM spol. s r. o., Priemyselná 5031/18
921 01 Piešťany

Sestra

Sestra v ZpS Vila Julianna

Podmienky účasti:
• Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
v odbore zdravotná sestra
• Bezúhonnosť
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške
min. 830 € v závislosti od započítanej praxe, k platu
sa pripočíta osobný príplatok, príplatok za zmennosť.
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení
dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku,
odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDS,
príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• Vysoké pracovné nasadenie
• Samostatnosť
• Zodpovednosť
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 06. 08. 2021 do 13.00 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch, alebo
doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia
žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej
odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany,
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom
termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„sestra v ZpS Vila Julianna – neotvárať“
Bližšie informácie poskytnú:
vedúca ZpS Vila Julianna, Piešťany,
Mgr. Marcela Kičinová, tel. 033 77 25 804.