SPOMIENKA

spomienka_svec_24

Nič viac Ti nemôžeme dať,
len kytičku kvetov a tíško
na Teba spomínať.
Dňa 10. júla 2020
si pripomíname tri roky
od úmrtia nášho drahého
Jána Šveca.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_vetrikova_24

Dňa 7. júla 2020
si pripomíname
nedožitých 70 rokov
Štefánie VETRÍKOVEJ
rod. Valkovej z Banky.
S láskou a úctou spomínajú
manžel a synovia
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_borik_24

“Žiješ v našich srdciach
a spomienkach.”
Dňa 9. júla 2020 si pripomenieme
4. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Ladislava BORIKA
z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_vittekova_24

Dňa 7. júla 2020 uplynie
40 rokov, čo nás navždy
opustila
moja drahá mamina
Marta Vitteková
rod. Hrabinová.
S láskou na ňu spomína
dcéra Iveta s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_nagyova_23

Dňa 23. júna 2007 zomrela
moja mamička
Mária Nagyová-Tauberová.
S láskou spomínam
a vynikajúceho človeka.
Tento rok by mala 107 rokov.
Česť jej nehynúcej pamiatke.
Jej syn Viliam

SPOMIENKA

spomienka_podolsky_22

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád
život a všetkých nás. Odišiel si navždy,
túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že
musel si nás tak nečakane a navždy
opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach zostaneš stále
s nami.”
Dňa 26. júna 2020 si pripomíname
1. výročie, čo nás nečakane a navždy
opustil drahý manžel, otec, dedko, zať a brat
Milan Podolský.
S láskou a úctou spomína manželka
dcéry, vnučka, vnuk, sestry a svokrovci.

SPOMIENKA

spomienka_snajdar_23

Dňa 25. júna 2020
sme si pripomenuli
nedožitých 80 rokov
nášho drahého
Petra Šnajdara z Kocuríc.
Spomína manželka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_lazarova_22

Dňa 23. júna 2020
si pripomenieme 2. výročie
úmrtia našej drahej manželky,
mamy, babky, sestry a dcéry
Marcely Lazárovej.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Manžel, syn a dcéra
s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_urban_21

Dňa 12. júna 2020
si pripomíname
štvrté výročie úmrtia
nášho drahého
Vladimíra Urbana.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_karaba_22

Dňa 14. júna 2020
sme si pripomenuli
35. výročie úmrtia
nášho drahého
MUDr. Rudolfa Karabu.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_valentova_21

Dňa 11. júna 2020
uplynulo 12 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá maminka
a babinka
Helena Valentová
z Banky.
S láskou a úctou spomína
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_scipak_20

“Spíš tíško, bolesť už necítiš,
v našich srdciach budeš stále žiť.”
Dňa 6. júna 2020 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Peter ŠČIPÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a deti Alex a Veronika.

POĎAKOVANIE

podakovanie_hrncar_22

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
spolupracovníkom,
ktorí prišli
dňa 11. júna 2020
odprevadiť
na poslednej ceste
nášho otca, svokra, dedka
Igora Hrnčára z Piešťan.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Synovia Igor a Andrej s rodinou

POĎAKOVANIE

podakovanie_bielik_21

“Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej –
veď sa opäť stretneme.”
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, spolupracovníkom
a známym, ktorí sa prišli
dňa 5. júna 2020 rozlúčiť a odprevadiť
na poslednej ceste nášho otca, syna,
brata, švagra a krstného
Petra Bielika zo Šípkového.
Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_eiseltova_19

Dňa 29. mája 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia
našej drahej, milovanej
mamičky, babičky a prababičky
Anny EISELTOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
syn Jaroslav
a dcéra Anina s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_tamajka_21

“Z očí si odišiel, v srdci si zostal.”
Dňa 12. júna 2020
si pripomíname
nedožitých 75 rokov
Milana Tamajku,
nášho starostlivého manžela,
otca, dedka, svokra, svata, strýka,
krstného a priateľa.
Dňa 23. septembra 2020
uplynie 6 rokov, čo nám chýbaš.
Ďakujeme za spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_sordilova_20

Dňa 4. júna 2020
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
našej drahej a milovanej manželky,
mamičky, babičky a prababičky
Zuzany Sordylovej
rod. Szegheövej.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéra Henrieta
a syn Gejza s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_hurtikovy_18

„Život Vám nedoprial s nami
dlhšie žiť, no v našich
srdciach zostávate stále žiť.“
V týchto dňoch
si pripomíname
24. výročie,
čo nás navždy opustila
naša mamička
Helena Hurtíková
S láskou spomínajú dcéry, syn,
8 vnúčat, 8 pravnúčat, 1 prapravnúča
a ostatná rodina.
Kto ste ich poznali, prosím,
venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_rysavy_21

“Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si žiť,
ale osud to tak zariadil, že
musel si nás tak nečakane a navždy
opustiť. Hoci si odišiel a niet
Ťa medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.”
Dňa 16. júna 2020 si pripomíname
prvé smutné výročie, čo nás
nečakane a navždy opustil drahý
manžel a otec
Vladimír Ryšavý.
S láskou a úctou spomína
manželka Eva a syn Adam.

SPOMIENKA

spomienka_jurcak_20

Smutných 25 rokov
uplynulo odvtedy,
čo nás opustil otec
Štefan Jurčák z Ratnoviec.
S láskou a úctou spomínajú
synovia, vnúčatá a ostatná
rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_hurtik_18

„Život Vám nedoprial s nami
dlhšie žiť, no v našich
srdciach zostávate stále žiť.“
V týchto dňoch si pripomíname
nášho nebohého otca
Viliama Hurtíka,
ktorý by oslávil  meniny.
S láskou spomínajú dcéry, syn,
8 vnúčat, 8 pravnúčat, 1 prapravnúča
a ostatná rodina.
Kto ste ich poznali, prosím,
venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_svec_20

“Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nikdy nemôže
zabudnúť.”
Dňa 9. júna 2020 si pripomíname
nedožitých 80 rokov
Jána Šveca.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Manželka s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_vondrova_18

„V našich srdciach zostávaš
stále žiť.”
Dňa 29. mája 2020 si pripomenieme
9. výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička, babička,
prababička, svokra
Paulína Vondrová
rod. Tužinčinová.
Kto ste ju poznali, prosím,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína syn Marián
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_drobny_17

So smútkom v srdci
si dňa 20. mája 2020
pripomenieme
2. výročie,
čo nás opustil náš drahý
Dezider Drobný.
S láskou spomína manželka,
synovia s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA

spomineka_hradicka_20

So smútkom oznamujeme,
že dňa 1. júna 2020
nás vo veku 92 rokov
navždy opustila naša drahá
Agneša Hradická
rod. Drličková.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S úctou ďakujú deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_blahova_18

„To, že rana sa zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci mi bolesť
ostala a tiché spomínanie.“
Dňa 26. mája 2020 uplynie
10 rokov, čo ma navždy opustila
moja maminka
Helena Blahová.
S láskou a úctou spomína
dcéra Marta s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_bezakova_16

„Spi sladko a odpočívaj v pokoji.”
S veľkým zármutkom v srdci
oznamujeme, že dňa 30. apríla 2020
nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička, prababička
Jarmila Bezáková rod. Urbanová.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a žiaľom v srdci sa lúči dcéra,
syn, vnuci, pravnuci a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_janisik_18

“Je taká chvíľa. Rozlúčka bez podania
ruky, bez objatia a bozku, rozlúčka
a odchod do neznáma. Je taká chvíľa.
Končí sa život a začne spomienka.”
Dňa 4. mája 2020
sme si pripomenuli
5. smutné výročie,
čo nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Pavel JANIŠÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_melicherova_17

Dňa 10. mája 2020 by sa
Alžbeta Melicherová
rod. Juhošová
dožila 90 rokov.
Kto ste ju poznali, darujte jej
spomienku na ňu.
S neskonalou vďačnosťou a úctou
si na ňu spomína
jej nevlastný syn Alexander.

SPOMIENKA

spomienka_kubinec_16

Dňa 10. mája 2020
uplynú 2 roky, čo nás
náhle navždy opustil
náš milovaný
Martin KUBINEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina