SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_32

Dňa 31. augusta 2019
si pripomenieme 3. výročie
úmrtia mojej manželky
Olinky Baranovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manžel Milan
a Vierka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_hadviga_32

“Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých
nás. Hoci si odišiel a niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.”
Dňa 27. augusta 2019 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn
Martin Hadviga.
S láskou a úctou spomínajú
rodičia, brat Marek s rodinou,
sestra Lenka a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_petras_32

“Tá rana v srdci bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Dotĺklo srdce, utíchol
hlas, mal si rád život, ale aj nás.”
Dňa 29. augusta 2019 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil
František Petráš.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, syn Ivan, syn Pavol
s rodinou, svokra a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_kavenda_32

Spomíname na nášho otca
Rudolfa Komendu,
ktorý nás opustil pred
30 rokmi.
S láskou dcéry Katka a Hela
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_svecova_31

„Hoci si odišla bez slova a na
rozlúčku nebol čas, spomienky
na Teba zostanú navždy v nás.“
Dňa 19. augusta si pripomíname
5. výročie, čo nás navždy
opustila moja mamina
Vlasta Švecová
rod. Čuridlová z Piešťan.
S láskou a úctou spomína dcéra
Erika s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_dungel_31

Dotĺklo srdiečko, zhasli oči,
utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 18. augusta 2019
uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko
Dušan Ďungel.
S láskou na neho spomíname.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_vatrtova_31

„Odišla si náhle, potichúčky,
bez slov, rozlúčky…“
Dňa 22. augusta 2019
si pripomíname 1. výročie,
keď nás náhle opustila
Mgr. Mária Vatrtová
rod. Tomášiková.
Spomínajú zamestnanci OcÚ
Moravany nad Váhom a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_masarykova_30

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2019 uplynú 3 roky
odkedy nás opustila naša drahá
Žofka MASARYKOVÁ
rod. Vargová.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

SPOMIENKA

spomienka_grezda_30

Roky sa míňajú, čas letí ako
vody prúd. Tí, čo Ťa mali radi,
nemôžu zabudnúť.
Dňa 15. augusta 2019 uplynie
10 rokov od úmrtia
nášho otca, manžela, a dedka
Ing. Stanislava Grežďa.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou manželka, synovia
s rodinami a širšia rodina.

SPOMIENKA

spomienka_novak_31

Dňa 16. augusta 2019
uplynulo 6 rokov, čo nás
opustil drahý
manžel, otec, dedko, krstný,
strýko, svat a svokor
Ing. Milan Novák.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_30

Dňa 14. augusta 2019
by sa naša milovaná
mamička, babička a prababička
Marta Baranovičová
z Piešťan dožila 80 rokov.
S láskou spomíname na jej
dobrotu, láskavosť a úsmev,
ktorý pre nás vždy mala.
Nedá sa zabudnúť.
Dcéry Gabika, Sonička, Barborka
a syn Janko s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_jurisova_30

So smútkom v srdci si dňa
10. 8. 2019 pripomíname
2. výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
EVKA JURIŠOVÁ.
„Bolesťou unavená si tíško zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo si
mala rada. S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme, pri plameni
sviečok na Teba myslíme. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.“
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jozef, celá rodina a priatelia…
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_lehutova

Jej duša je v nebi, jej úsmev
v našom srdci. Už ju nestretneme
a predsa je tu stále s nami.
Dňa 8. augusta 2019 uplynulo
20 rokov čo nás navždy opustila
Ľudmila Lehutová
dcéra, sestra, mama, babka
a krstná mama
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_komadel_29

Len ten, kto stratil koho miloval,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 2. augusta 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián Komadel.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_torac_29

„Bolesťou unavený si tíško zaspal,
zanechal si tu všetkých a všetko,
čo si mal rád. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
Tento rok, to sú už 3 smutné roky,
čo si nás navždy opustil.
S láskou a úctou spomínajú
na Jozefa Toráča z Banky
manželka Iveta, Mária s manželom
a bývalí kolegovia z Banky.
Nikdy nezabudneme.

SPOMIENKA

spomienka_siska_30

Dňa 3. augusta 2019 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel a otec
Otko Šiška.
ŽIVOT S TEBOU
BOL PREKRÁSNY…
Chýbaš mi Otuško drahý. Chýbaš
nám najlepší tatinko na svete.
Ľúbime Ťa. S láskou spomínajú a
myslia na Teba manželka Danka,
dcéry Katka, Janka s priateľom
Maroškom a vnučka Dianka.

SPOMIENKA

spomienka_grolmus_29

Dňa 2. augusta 2019
uplynie
smutných päť rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Rudolf Grolmus.
S úctou a vďakou spomína
manželka a deti.

SPOMIENKA

spomienka_zeptechova_28

Dňa 20. júla 2019
si pripomíname 5. výročie,
kedy nás navždy opustila
manželka, mama, babka, svokra
Helena Zetochová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S úctou spomínajú manžel
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_moravcik_30

Dňa 8. augusta 2019
si pripomíname
nedožité 80. narodeniny
môjho manžela
Rudolfa Moravčíka.
S láskou v srdci spomína
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_polakova_28

Dňa 21. júla 2019 by sa
bola dožila 95 rokov
naša drahá mamička
Celestína Poláková
z Hornej Stredy.
Nikdy sme nezabudli
na Tvoju lásku a dobrotu.
Spomínajú dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_gula_27

„Až bude moja duša bez tela,
mal by som Pane prosbu malinkú,
ja netúžim mať krídla anjela,
chcel by som zostať peknou
spomienkou.“
Dňa 14. júla 2019 si pripomíname
nedožité 60. narodeniny
nášho milovaného otca, manžela,
deduška, syna a brata
Jaroslava GULU.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_drlicka_29

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 31. júla 2019 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
Richarda Drličku.
S láskou a úctou spomínajú mama,
brat Martin s rodinou, manželka
Monika s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_kasak_27

Začalo sa leto, blíži sa festival Pohoda
a pre niektorých bude pohodička…
No pre nás určite NIE.
Po 10-tich rokoch, čo nás náhle po tra-
gickej udalosti na festivale Bažant Po-
hoda v Trenčíne opustil náš milovaný
Martin Kašák (29), stále nenachádzam
slová na naše justičné orgány a pýtam
sa, kde to žijeme?
Konečne sa po 10-tich rokoch začalo
súdne pojednávanie, ktoré sa aj veľmi
rýchlo skončilo. Súd totižto prerušil
trestné stíhanie obvineného majiteľa
stanu, pretože sa pre “ťažkú chorobu”
(trpí depresiami a má samovražedné
myšlienky) nemôže postaviť pred súd.
Súd SR sa chce celého prípadu zbaviť
a odovzdať ho do Nemecka … a vraj
Európska únia.
Spomíname a nikdy na Teba nezabud-
neme. Sestra, brat a rodičia

SPOMIENKA

spomienka_kostal_27
spomienka_kostal_mlad_27

Dňa 9. júla 2019 uplynulo
15 rokov od úmrtia môjho manžela
Jozefa Košťála
a 13. septembra 2019 5 rokov
od úmrtia môjho syna
Martina Košťála.
S láskou a úctou spomína manželka,
mama a ostatná rodina.
„Odpočívajte v pokoji, chýbate mi.
Vaše srdcia dotĺkli a mne bolesť
v srdci zostala.“

SPOMIENKA

spomienka_hanic_29

Dňa 29. júla 2019
si pripomíname
10. výročie od úmrtia
manžela, otca, dedka
a svokra
Júliusa Hanica z Piešťan.
S úctou spomína celá
rodina.

SPOMIENKA

spomienka_fifansky_27

A dňa 23. mája 2019
sme si pripomenuli
9 rokov od úmrtia nášho drahého
Antona Fifanského.
“Zostali len spomienky a odkaz
jediný, chýbaš nám v kruhu
našej rodiny.”
S láskou spomína mama s rodinou.
A dňa 23. mája 2019
sme si pripomenuli
9 rokov od úmrtia nášho drahého
Antona Fifanského.
“Zostali len spomienky a odkaz
jediný, chýbaš nám v kruhu
našej rodiny.”
S láskou spomína mama s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_borik_26

Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto Ťa mal rád,
nikdy nemôže zabudnúť.
Dňa 9. júla 2019 uplynú 3 roky,
od kedy Nás nečakane opustil
manžel, otec, dedko
Ladislav BORIK
z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_polcanova_28

“Neplačte, že som odišla,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa uchovajte.”
Pripomenuli sme si 1. výročie,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Marta Polčanová.
Spomínajú manžel Emil
a syn Jozef s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_karlik_27

Dňa 29. júla 2019 si
pripomenieme nedožitú
50-tku nášho drahého syna
Ivana Karlíka.
S úctou a láskou spomínajú
rodičia a brat s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_valentova_23

Dňa 11. júna 2019
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá
maminka a babinka
Helena Valentová
z Banky.
S láskou a úctou spomína rodina.