SPOMIENKA

spomienka_eiseltova_19

Dňa 29. mája 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia
našej drahej, milovanej
mamičky, babičky a prababičky
Anny EISELTOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
syn Jaroslav
a dcéra Anina s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_vondrova_18

„V našich srdciach zostávaš
stále žiť.”
Dňa 29. mája 2020 si pripomenieme
9. výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička, babička,
prababička, svokra
Paulína Vondrová
rod. Tužinčinová.
Kto ste ju poznali, prosím,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína syn Marián
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_hurtikovy_18

„Život Vám nedoprial s nami
dlhšie žiť, no v našich
srdciach zostávate stále žiť.“
V týchto dňoch
si pripomíname
24. výročie,
čo nás navždy opustila
naša mamička
Helena Hurtíková
S láskou spomínajú dcéry, syn,
8 vnúčat, 8 pravnúčat, 1 prapravnúča
a ostatná rodina.
Kto ste ich poznali, prosím,
venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_janisik_18

“Je taká chvíľa. Rozlúčka bez podania
ruky, bez objatia a bozku, rozlúčka
a odchod do neznáma. Je taká chvíľa.
Končí sa život a začne spomienka.”
Dňa 4. mája 2020
sme si pripomenuli
5. smutné výročie,
čo nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Pavel JANIŠÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_blahova_18

„To, že rana sa zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci mi bolesť
ostala a tiché spomínanie.“
Dňa 26. mája 2020 uplynie
10 rokov, čo ma navždy opustila
moja maminka
Helena Blahová.
S láskou a úctou spomína
dcéra Marta s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_hurtik_18

„Život Vám nedoprial s nami
dlhšie žiť, no v našich
srdciach zostávate stále žiť.“
V týchto dňoch si pripomíname
nášho nebohého otca
Viliama Hurtíka,
ktorý by oslávil  meniny.
S láskou spomínajú dcéry, syn,
8 vnúčat, 8 pravnúčat, 1 prapravnúča
a ostatná rodina.
Kto ste ich poznali, prosím,
venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA

vetrik_18

Dňa 23. mája 2020
uplynie 15 rokov
od úmrtia
môjho manžela, nášho otca
a dedka
Antona Vetríka.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_melicherova_17

Dňa 10. mája 2020 by sa
Alžbeta Melicherová
rod. Juhošová
dožila 90 rokov.
Kto ste ju poznali, darujte jej
spomienku na ňu.
S neskonalou vďačnosťou a úctou
si na ňu spomína
jej nevlastný syn Alexander.

SPOMIENKA

spomienka_drobny_17

So smútkom v srdci
si dňa 20. mája 2020
pripomenieme
2. výročie,
čo nás opustil náš drahý
Dezider Drobný.
S láskou spomína manželka,
synovia s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA

spomienka_hurtik_brta_18

„Život Vám nedoprial s nami
dlhšie žiť, no v našich
srdciach zostávate stále žiť.“
V týchto dňoch smutných
19 rokov uplynulo od vtedy,
čo nás opustil náš brat
Dušan Hurtík.
Spomína jeho rodina.
Kto ste ich poznali, prosím,
venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_kubinec_16

Dňa 10. mája 2020
uplynú 2 roky, čo nás
náhle navždy opustil
náš milovaný
Martin KUBINEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_bezakova_16

„Spi sladko a odpočívaj v pokoji.”
S veľkým zármutkom v srdci
oznamujeme, že dňa 30. apríla 2020
nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička, prababička
Jarmila Bezáková rod. Urbanová.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou a žiaľom v srdci sa lúči dcéra,
syn, vnuci, pravnuci a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_haring_17

Dňa 16. mája 2020
uplynie 7 rokov od úmrtia
nášho drahého manžela, otca,
dedka, brata, švagra
Antona HARINGA.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_miklovic_16

Dňa 4. mája 2020
uplynul rok,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Peter Miklovič.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_bezak_16

“Kto žije v srdciach, nezomiera.”
Dňa 5. mája 2020 sme
si pripomenuli 7. výročie úmrtia
nášho drahého otecka, deduška,
pradeduška
Jozefa Bezáka.
Kto ste ho poznali, prosím,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
dcéra Elena s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_grajcar_17

Pred 15 rokmi
navždy odišiel
Miki Grajcar.
Spomeňte si na neho.
Ďakuje Vám jeho rodina.

SPOMIENKA

spomienka_kicin_16

“Smrť je len jedna z ciest, ktorou
každý človek kráča a kde jeho
putovanie po Zemi končí. Tak ako
aj každý film má svoj koniec, tak
aj ľudský život má svoj koniec.”
Dňa 4. mája 2020, so smútkom
v srdci, uplynuli dva roky, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, brat a kamarát
Michal Kičin.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
vnúčatá Filip a Richard, syn Michal
s priateľkou Ivanou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_nestukova_16

Dňa 13. apríla 2020
sme si pripomenuli
16 rokov čo nás opustila
Jozefína Nešťuková
rod. Gogolová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S úctou spomína ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_gracova_16

“Milá naša mamička, už len
kvety na hrob Ti môžeme dať
a veľa vzdušných bozkov
do neba Ti zasielať. Si stále
s nami a predsa nie a nesplníme
si naše narodeninové želanie.”
Dňa 4. mája 2020 by sa dožila
Mária Grácová
životného jubilea 80 rokov.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

spomienka_mikund_15

Dňa 24. apríla 2020
si pripomíname 40. výročie
úmrtia
našej dobrej mamy
Márie Mikudíkovej
rod. Prišticovej
a tiež jej nedožité 100. narodeniny.
S láskou a úctou spomína 5 dcér
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_valent_16

Dňa 23. apríla 2020
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a dedko
Alojz Valent z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_turnova_16

“Tajomstvo lásky je väčšie ako
tajomstvo smrti.”
Dňa 1. mája 2020 sme si
pripomenuli smutné 2. výročie
úmrtia mojej manželky
Magdalény TURŇOVEJ
rod. Švecovej,
S úctou a láskou spomínajú
manžel Milan, dcéra Martina,
syn Lukáš s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_mudrakova_14

“Bolesťou unavená si tíško zaspala,
zanechala si tu všetkých a všetko,
čo si mala rada.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.”
Dňa 8. apríla 2020 uplynul rok, čo nás
navždy opustila, vo veku nedožitých
45 rokov, naša milovaná dcéra, sestra
a krstná mama
Miriam Mudráková z Hubiny,
rodená Tomanová z Banky.
S láskou spomínajú rodičia.

SPOMIENKA

spomienka_bartekova_15

Dňa 25. apríla 2020 uplynie
15 rokov, čo nás navždy
opustila depešáčka
Miriam “Osa” Barteková.
Kto ste ju poznali, prosím, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína sestra Eva
a mama Jarka.