SPOMIENKA

spomienka_gomolova_3

Dňa 27. januára 2020
si pripomenieme
3. výročie,
kedy nás opustila
naša manželka a mama
Anna Gomolová.
S láskou a úctou si na ňu
spomínajú
manžel, synovia s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_kovacova_3

Dňa 29. januára 2020
si pripomenieme
5. výročie úmrtia
Anežky Kováčovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
synovia Peter a František
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_starek_3

Dňa 24. januára 2020
sme si pripomenuli 30. výročie,
čo nás náhle opustil
môj otec
Jaroslav Stárek z Banky.
Spomína dcéra Jarmila
s rodinou.
Česť Tvojej pamiatke.

SPOMIENKA

spomienka_orviska_2

Dňa 19. januára uplynie
mesiac od momentu,
kedy sa naša mamina
Melánia Orviská
odobrala za ocinom.
Po viac ako roku sú už opäť spolu
a ostanú naveky.
Všetkým, ktorí im venujete
spomienku ďakujeme.
Peter, Dada a Igor

SPOMIENKA

spomienka_polak_2

– Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád…
– Ale chcel som žiť, no prišla tá chvíľa,
keď som musel Vás opustiť. Tak náhle
odišla duša moja, nestihol som pove-
dať: “Zbohom segra moja, mal som
Vás všetkých veľmi rád…”
– Tak snívaj ten svoj sen, my nikdy
nezabudneme na ten smutný deň.
Dňa 24. 1. 2020 si pripomíname
10. výročie úmrtia
Jozefa POLÁKA z Hornej Stredy.
Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.

SPOMIENKA

untitled-2

Dňa 16. 1. 2020 sme si zároveň
pripomenuli 46 rokov od úmrtia
nášho drahého otca
Štefana POLÁKA
z Hornej Stredy.
Drahý otec, Tvoja láska
a dobrota nás sprevádza
do konca nášho života.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_havrilova_2

“Odišla si, nebolo Ti pomoci.
Však tým, čo Ťa mali radi,
zostaneš navždy v srdci.”
Mária Havrilová
Dňa 23. januára 2020
si pripomenieme jej nedožité
105. narodeniny.
S láskou spomína syn Laco s Petrou,
nevesta Mária a deti Elvis, Marcel,
René, Simona so svojimi rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_orvisky_2

Dňa 19. januára 2020
si pripomíname
25. výročie, kedy nás
náhle opustil
náš milovaný manžel a otec
Alexander Orviský.
S láskou, úctou, vďakou
a bolesťou v srdci si naňho
spomína manželka, dcérka
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_sebo_2

“To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci nám
bolesť ostala a tiché spomínanie.”
Dňa 31. decembra 2019
uplynuli 4 roky, čo nás opustil
náš švagor, manžel, brat
Ján Šebo, rod. Beňovič.
S láskou spomína manželka
s deťmi.

SPOMIENKA

spomienka_prochdzka_2

Dňa 21. januára 2020
uplynie
20 rokov od úmrtia
Jaroslava Procházku.
Spomíname.

SPOMIENKA

spomienka_niznansky_2

Dňa 22. januára 2020
si pripomíname
16. výročie úmrtia
manžela, dedka, otca
Jána Nižnanského
S láskou spomína rodina
Nižnanská.

SPOMIENKA

spomienka_jozef_niznansky_2

A zároveň 19. januára 2020
si pripomíname 7. výročie úmrtia
syna, brata, dedka a otca
Jozefa Nižnanského.
S láskou spomína rodina
Nižnanská.

SPOMIENKA

spomienka_spendelova_1

Dňa 12. januára 2020
si pripomenieme 7. výročie úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci
často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Mamička, nie je deň,
kedy na Teba nemyslíme.

SPOMIENKA

spomienka_stanga_1

Dňa 30. 12. 2019
uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustil
vo veku 28 rokov
náš milovaný
Jožko ŠTANGA.
Ďakujeme všetkým, ktorí
s nami spomínajú.
Smútiace rodiny
Štangová, Mondočková,
Jamrišková, Jánošíková
a Hajdylová.

SPOMIENKA

spomienka_vidlicka_1

Dňa 30. decembra 2019
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
Ľudovíta Vidličku.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
dcéra Darinka, syn Ivo s deťmi
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_adamovic_48

Dňa 31. decembra 2019
uplynie 12 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný strýko, brat
Pavol ADAMKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Veľmi, veľmi mi chýbaš môj
milovaný strýko.
S láskou a úctou na Teba spomína
celá Tvoja rodina.

POĎAKOVANIE

podakovanie_dullova_48

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa dňa
22. novembra 2019
prišli rozlúčiť
s našou milovanou zosnulou
Mgr. Adriou Dullovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Rodičia a sestra

SPOMIENKA

spomienka_mitrovicova_48

Dňa 15. decembra 2019
si pripomíname
4. výročie úmrtia pani
Melánie Mitrovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína Milica
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_havrilova_48

“Spomienka na Teba v našich srdciach
stále žije i keď Ťa čierna zem navždy
kryje.”
Dňa 13. decembra 2019 si s bolesťou
v srdci pripomíname 23. výročie
úmrtia našej drahej matky
Márie Havrilovej
a 24. januára 2020 si pripomenieme
jej nedožité 105. narodeniny.
S láskou v srdci na ňu spomínajú a za
tichú spomienku tým, ktorí na ňu
nezabudli ďakujú synovia Paľo a Peter
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_danko_48

„Čas plynie ako voda, sú rany,
ktoré sa nikdy nezahoja.“
Dňa 11. decembra 2019
sme si pripomenuli 6 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec, brat
Ing. Vladimír DANKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú manželka, syn Ján
s rodinou a syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_danis_48

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach zostaneš
stále s nami.“
Dňa 1. januára 2020 si pripomenieme
3. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec,švagor, strýko
Jaroslav Daniš.
S láskou spomína manželka Alena,
syn Jarko a dcéra Alenka.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_domin_48

“Odišiel si, nebolo Ti pomoci,
však tým, čo Ťa mali radi
zostaneš navždy v srdci.”
Už je to 10 rokov, čo nás
25. decembra navždy opustil
veselý a vzácny človek
Milan DOMIN
z Piešťan.
S úctou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_manasova_47

„Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí, čo je bolesť, žiaľ
a strata. Keď si bola s nami, Tvojim krédom
bola viera, nádej a láska. Tvoj humor a
potreba pomáhať vždy pri srdci hriala.
Tvoj dotyk bol vždy ochranou a oporou,
s Tebou bol vždy veselší svet. Len smútok,
žiaľ a slzy v očiach ostali nám, keď Teba
niet. No v spomienkach a zážitkoch zosta-
neš tu s nami. Aj každý deň keď odchádza,
nezabúdame na chvíľu, že si tu s nami.“
Dňa 7. decembra 2019 si pripomenieme
6. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra
Monika s Petrom a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_horny_47

„Čas plynie ako voda, sú rany,
ktoré sa nikdy nezahoja “
Dňa 10. decembra 2019
si pripomíname
10. výročie úmrtia
nášho drahého
Ing. Jozefa Horného.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_kirka_46

Dňa 30. novembra 2019
si pripomíname 20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Ján Kirka.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku .
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

spomienka_bucora_46

„Čas plynie ako voda,
sú rany, ktoré sa nikdy nezahoja.”
Dňa 4. decembra
si pripomenieme nedožité
45. narodeniny nášho syna
Marcela BÚCORA.
So smútkom v srdci spomínajú
rodičia a brat Tomáš.

SPOMIENKA

spomienka_mocko_47

Dňa 9. decembra 2019
si pripomenieme
nedožité 100. narodeniny
nášho otca
Gustáva Mocku.
Dňa 4. decembra, pred 9 rokmi, nás
opustila naša mama
Anna Mocková.
S láskou na nich spomínajú
deti s rodinami.
Kto ste manželov Mockových
poznali, venujte im, prosím,
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_machaj_46

Dňa 30. novembra 2019
si pripomíname
smutné 10. výročie
môjho manžela, otca a deduška
Vladimíra Machaja z Piešťan.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na neho nezabudli.
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_nagy_46

Dňa 2. decembra 2019
si pripomíname
2. výročie, čo nás navždy opustil
Jozef NAGY z Banky.
Spomína sestra Marta
s celou rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_hlavna_46

Dňa 2. 12. 2019
si pripomíname
2. výročie úmrtia nášho syna
Petra HLAVNU.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú
spomienku. Rodičia

SPOMIENKA

smutocne_mayerhoffova_45

Dňa 24. novembra 2019
si pripomíname
4. výročie úmrtia našej drahej
Jacqueline
MAYERHOFFEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
Anton a rodina.

SPOMIENKA

spomienka_snajdar_44

Dňa 10. novembra 2019
sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter Šnajdar z Kocuríc.
S láskou spomínajú manželka,
synovia, nevesty, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_valko_46

Dňa 3. decembra 2019 uplynie
18 rokov od úmrtia
nášho milovaného otca
Štefana Valka.
Spomíname a nezabúdame.
Manželka Mária a syn Štefan

SPOMIENKA

spomienka_crhova_44

„Odišli tíško, už nie sú medzi
nami, no v srdciach našich
stále žijú spomienkami. Čas plynie,
smútok zostáva, rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 19. novembra 2019
si pripomíname druhé
výročie, kedy tíško zaspala
a navždy nás, vo veku 84 rokov,
opustila naša milovaná mama,
babka a prababka
Anna CRHOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú
a na krídlach anjela pozdrav do neba
posielajú dcéry Anna a Eva
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_crha_44

„Odišli tíško, už nie sú medzi
nami, no v srdciach našich
stále žijú spomienkami. Čas plynie,
smútok zostáva, rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.“
dňa 22. novembra 2019 uplynie
20 rokov odvtedy, kedy nás náhle,
bez slova rozlúčky a navždy,
vo veku 73 rokov opustil náš tatko,
dedko a starý dedko
Ľudovít CRHA.
S láskou a úctou spomínajú
a na krídlach anjela pozdrav do neba
posielajú dcéry Anna a Eva
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_rapant_44

Dňa 7. novembra 2019
nás navždy opustil,
vo veku 73 rokov, náš drahý
Ľudomír /Miro/ Rapant
z Piešťan.
Ak ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_orvisky_43

Dňa 13. novembra 2019
uplynul rok, čo sa zatvorili
oči k večnému spánku
životného optimistu
a dobrého človeka
Jozefa Orviského.
Všetkým, ktorí ste mu
venovali spomienku,
ďakujem. Vd. Melánia

SPOMIENKA

spomienka_nosko_43

Dňa 7. novembra 2019
sme si pripomenuli
nedožité 70-te narodeniny
nášho milovaného
Stanislava Nošku
z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_vozar_44

Dňa 14. novembra 2019
sme si pripomenuli
nedožitých 90 rokov
môjho manžela
Jozefa Vozára.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
a dcéra s rodinou.