POĎAKOVANIE

podakovanie_uhra_34

V auguste 2020 sme odprevadili
na poslednej ceste
môjho manžela
Michala Uhra z Piešťan,
ktorý nás opustil vo veku 63 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným, známym, bývalým spolupra-
covníkom, susedom a priateľom za
prejavenie sústrasti a za kvetinové
dary pri poslednej rozlúčke s mojím
manželom.
Za účasť ďakujeme.
Smútiaca manželka Dáša a rodina.

SPOMIENKA

spomienka_onrasikova_34

Dňa 23. septembra 2020
si pripomíname 2. výročie,
čo nás opustila naša milovaná
Marta Ondrášiková
rod. Višňovská.
Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_bartovic_33

„To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.”
Dňa 16. októbra 2020
si pripomenieme 2. výročie,
kedy nás opustil náš drahý
Rudolf BARTOVIC.
S láskou a úctou spomína
dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_scheller_32

“Čas plynie a nevráti,
čo vzal, zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.”
Dňa 5. septembra 2020
uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
Marián Scheller.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti.

SPOMIENKA

spomienka_rebro_32

“Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa mali
radi, nikdy neprestali spomínať.”
Dňa 10. septembra 2020
uplynie 11 rokov,
čo nás navždy opustil
môj manžel, otec a dedko
Pavol Rebro.
S láskou spomína celá rodina.

POĎAKOVANIE

podakovanie_skodon_32

“Ako tráva sú dni človeka,
odkvitá sťa poľný kvet. Ledva
ho vietor oveje, už ho niet.”
Ďakujeme príbuzným a známym
za účasť na poslednej ceste
nášho milovaného
Karola Škodoňa
a aj za kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme všetkým lekárom,
ktorí sa dlhé roky starali
o jeho zdravie.
S vďakou manželka a synovia
Drahomír a Radovan s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_polak_31

„S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, kvety položíme a pri pla-
mienku sviečky za Teba sa modlíme.”
Dňa 29. augusta 2020
uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil
František Petráš.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú maželka,
synovia Ivan a Pavol s rodinou,
švagor, svokra a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_nycova_31

Dňa 1. augusta 2020
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustila
po ťažkej chorobe
naša milovaná sestra a švagriná
Evka Nyčová rod. Vondrová
vo veku 56 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomína brat Marián
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_polak_31

V týchto dňoch sme si
pripomenuli
100. výročie narodenia
nášho drahého otca
Štefana Poláka
z Hornej Stredy.
“Život plynie ako divej
rieky prúd, ale
na Tvoju lásku sa nedá
zabudnúť.”
Kto ste ho poznali,
spomeňte si s nami.

SPOMIENKA

spomienka_vatrtova_30

“Odišla si tíško, bez slov,
rozlúčky…”
Dňa 22. augusta 2020
si pripomíname 2. výročie,
keď nás náhle opustila
Mgr. Mária Vatrtová
rod. Tomášiková.
Spomínajú zamestnanci
OcÚ Moravany nad Váhom
a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_uhlarikova_31

“Navždy Ti prestali hviezdy
svietiť a slnko hriať, ale tí,
ktorí Ťa mali radi, nikdy
neprestali spomínať.”
Dňa 1. septembra 2020 uplynú
4 roky, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička
Anna Uhláriková.
S úctou a láskou spomínajú
syn a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_bezak_31

Dňa 30. augusta 2020
si pripomenieme
38 rokov, čo nás náhle,
nečakane, po krátkej
chorobe opustil
náš milovaný brat
František Bezák
vo veku 30 rokov.
Prosím, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína sestra
Elena s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_nedorost_30

Dňa 24. augusta 2020
si pripomíname
1. výročie, čo nás náhle
opustil náš drahý brat, otec
a dedko
Viliam Nedorost.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Spomínajú súrodenci
Oľga, Anna a Pavol a pripájajú
sa Danielka a Barborka

SPOMIENKA

spomienka_svecova_30

“Navždy Ti prestali hviezdy
svietiť a slnko hriať, ale Tí,
ktorí Ťa mali radi, nikdy
neprestali spomínať.”
Dňa 19. augusta 2020 uplynulo
6 rokov, čo nás navždy opustila
moja mamina
Vlasta Švecová rod. Čuridlová.
S úctou a láskou spomína dcéra
Erika s manželom, vnúčatá
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_strizencova_30

Dňa 21. augusta 2020
si pripomíname
3. výročie úmrtia
našej drahej mamičky,
babičky
Margity Strížencovej.
S láskou a úctou spomína
syn Marián s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_martinka_29

Dňa 22. augusta 2020
si pripomenieme 1 rok, čo nás
nečakane opustil
náš milovaný
manžel, otec a deduško
Peter Martinka.
Myslíme na Teba a sme pri Tebe
každý deň, bolí to stále rovnako,
stále nám rovnako chýbaš.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka a dcéry Katka a Zuzka
s rodinami.
Vraj čas zahojí bolesť, s tou
bolesťou sa učíme žiť.

SPOMIENKA

spomienka_mokry_30

Dňa 24. augusta 2020
by sa bol dožil
70 rokov náš drahý
Ing. Ladislav Mokrý.
Zároveň si v týchto dňoch
pripomíname 3. výročie jeho
odchodu do večnosti.
Za tichú spomienku ďakujeme.
S láskou v srdci spomína
rodina.

SPOMIENKA

spomienka_hadviga_30

“Čas akoby sa zastavil, len bolesť
v srdci vrytá. Spomienka tá zostáva,
je v našich srdciach skrytá. Že čas
rany zahojí? To je len klam. Čím
ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.”
Dňa 27. augusta 2020 uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil náš
milovaný syn
Martin Hadviga.
S láskou a úctou spomínajú rodičia,
brat Marek s rodinou, sestra Lenka
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_micka_29

„Nemôžeme zastaviť čas, ani vrátiť
minulosť, ale môžeme pohladiť
spomienky na Teba, otec…“
Dňa 7. augusta 2020
uplynulo sedemnásť rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a starý otec
Milan Mička.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_dubovska_29

Dňa 8. augusta 2020
sme si pripomenuli 15 ročné
výročie náhleho a o to
bolestivejšieho odchodu
našej drahej
Anny Dubovskej rod. Hnilkovej.
„Čas akoby sa zastavil, len bolesť
v srdci vrytá. Spomienka tá zostáva,
je v našich srdciach skrytá. Že čas
rany hojí? To je len klam. Čím ďalej
ubieha, tým viac chýbaš nám.”
S láskou spomína dcéra Alenka
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_siska_29

„Aj keď si odišiel v nebeskú diaľ
a v našich srdciach zanechal hlboký
žiaľ, teraz vieme, že si stále s nami
Otuško a tatinko náš milovaný.”
Dňa 3. augusta 2020 sme si
pripomenuli 2 roky, čo nás opustil
náš drahý manžel a otec
Otko Šiška.
S láskou stále myslia na Teba
manželka Danka, dcéry Katka a Janka
s manželom Maroškom.
Vidíme Ťa stále v očkách Tvojej krásnej
vnučky Dianky, ktorú si nám poslal…

POĎAKOVANIE

podakovanie_juliny_29

S hlbokým smútkom
v srdci oznamujeme,
že dňa 2. augusta 2020
nás náhle a tragicky
opustil náš drahý
Mário Julíni.
Ďakujeme všetkým priateľom
a známym, ktorí sa s ním boli
rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_29

Dňa 31. augusta 2020
si pripomenieme
4. výročie úmrtia
mojej manželky
Olinky Baranovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku
spolu s nami.
S láskou spomína manžel
Milan a Vierka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_buzik_29

Dňa 13. augusta 2020
uplynuli 3 roky,
čo nás opustil ocino
Jozef Búzik.
S láskou spomínajú
dcéra a syn s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_masarykova_28

„Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto Ťa mal rád, nemôže
zabudnúť.“
Dňa 11. augusta 2020 uplynú
4 roky, od kedy nás opustila
naša drahá
Žofka MASARYKOVÁ
rod. Vargová.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

POĎAKOVANIE

podakovanie_drahovsky_29

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa 5. augusta 2020
prišli rozlúčiť
s naším milovaným
Štefanom Drahovským.
Ďakujeme p. farárovi Popelkovi
za dôstojnú rozlúčku a všetkým
za prejavy sústrasti a kvety.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_ondrejka_29

“Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa miloval, nemôže na Teba
zabudnúť.”
Dňa 6. augusta 2020 sme si
pripomenuli smutné 5. výročie,
kedy navždy odišiel
do večnosti náš milovaný
Edko Ondrejka.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína
manželka Mária,
deti Gabika a Peťo s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_drlicka_28

“Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdciach
žiaľ.”
Dňa 31. júla 2020 si pripomíname
4. výročie úmrtia
Richarda Drličku.
S láskou spomínajú mama, brat Martin
s rodinou, manželka Monika s rodinou
a ostatná rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí naňho nezabudli.

SPOMIENKA

spomienka_dulova_28

“Očiam si odišla, v srdciach
si zostala…”
Dňa 1. augusta 2020 uplynie
rok, čo nás navždy opustila
vo veku 40 rokov
naša drahá dcéra, sestra, vnučka
Adria Dullová.
S láskou spomína rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu
spomínajú.

SPOMIENKA

spomienka_turnova_28

“Smrť nás rozdelila.
Večnosť nás spojí.”
Dňa 29. júla 2020 by sa bola
Magdaléna TURŇOVÁ
rod. Švecová, dožila 70 rokov.
(† 1. 5. 2018)
Kto ste ju poznali, venujte
ej tichú spomienku. Chýbaš nám.
Manžel Milan, dcéra Martina
a syn Lukáš s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_brenessel_28

“Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.”
Dňa 2. augusta 2020
si pripomíname 1. výročie úmrtia
Miroslava Brenessela.
S láskou a úctou spomína
sestra Alena, Jirko, Peter a Martin
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_urbanova_28

Dňa 5. augusta 2020
si pripomíname
nedožitých 90 rokov
našej maminy
Márie Urbanovej z Piešťan.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Libuša
s manželom Stanislavom,
syn Marián s rodinou
a dcéra Elena s vnukom Erikom

SPOMIENKA

spomienka_valko_28

„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.”
Dňa 7. augusta 2020 uplynie
10 rokov, od kedy nás navždy
opustil môj manžel a otec
Peter Valko.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka a syn.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na neho nezabudli.

SPOMIENKA

spomienka_balona_28

” Z očí si odišiel, v srdci si zostal.”
Dňa 9. augusta 2020
si pripomíname nedožitých
75 rokov
Jána Balóna z Jalšového,
nášho starostlivého manžela, otca,
dedka, svokra, svata, krstného
a priateľa.
Dňa 1. septembra 2020 uplynie
9 rokov, čo nám chýbaš.
Ďakujeme za spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_jurisova_28

“Spíš tíško, bolesť už necítiš,
v našich srdciach budeš stále žiť.”
So smútkom v srdci si dňa
10. augusta 2020 pripomíname
3. výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
Evka Jurišová.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jozef, celá rodina
a priatelia.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_komadel_28

“Stále mi chýbaš.”
Dňa 2. augusta 2020 uplynú
2 roky, čo nás navždy
opustil môj manžel
Marián Komadel.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou Tvoji najbližší.