POĎAKOVANIE

spomienka_dolajava_35

Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za účasť
na poslednej rozlúčke
s Ing. Danielou Dolajovou,
ktorá nás opustila dňa 30. 8. 2019.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. Taktiež osobitne ďakujeme
pracovníčkam zariadenia opatrovateľ-
skej služby Lumen za príkladnú sta-
rostlivosť a ľudský prístup počas dní,
ktoré tam strávila.
rodina Niedermannová Švajčiarsko

SPOMIENKA

spomienka_sebo_35

Dňa 17. septembra 2019
uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec
Anton Šebo
z Banky.
Spomína syn s rodinou.

POĎAKOVANIE

martinka_34

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
dňa 28. augusta 2019 rozlúčiť
s našim milovaným manželom,
ockom a deduškom
PaedDr. Petrom Martinkom.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste
zmiernili náš hlboký žiaľ.
Manželka a dcéry s rodinami

POĎAKOVANIE

uhlarikova

„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“
Dňa 1. septembra 2019 uplynú
3 roky, čo nás opustila naša drahá
Anna Uhláriková.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorý na ňu nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami.

SPOMIENKA

paconova_34

„Drahá moja mama,
odišla si tam, odkiaľ niet návratu.
A ja som Ti chcela ešte toľko toho
povedať. Nech plamienky na nebo
napíšu – ďakujem.“
Dňa 6. septembra 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustila
naša mamička a babička
Emília Pacoňová.
S láskou spomína dcéra Slávka
s rodinou.

SPOMIENKA

rebro_34

Dňa 10. septembra 2019
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel
Pavol Rebro
Spomína manželka a deti
s rodinami

SPOMIENKA

pobjecky

Dňa 31. augusta 2019
uplynie 10 rokov
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
svokor, dedko, pradedko,
krstný, svat, strýko
Jaroslav Pobjecký.
Spomína manželka a syn s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

SPOMIENKA

kvety

Dňa 1. septembra 2019
uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá
Zuzka Orviská.
S láskou spomínajú dcéra
Kaela, matka a súrodenci.

SPOMIENKA

ricany

Už 15 rokov nám
chýba dobrý
a veľkorysý človek
Ing. Jozef Ričány.
Spomínajme s úsmevom.
S láskou a úctou manželka,
dcérka s rodinou a ďalšia rodina.

SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_32

Dňa 31. augusta 2019
si pripomenieme 3. výročie
úmrtia mojej manželky
Olinky Baranovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manžel Milan
a Vierka s rodinou.

SPOMIENKA

scheller

“Bolesťou unavený si tíško zaspal,
zanechal si tu všetkých a všetko,
čo si mal rád. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
Dňa 5. septembra 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián Scheller.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti.

SPOMIENKA

mokry

„Otecko drahý, Tvoj život skončil,
ale láska a krásne spomienky
na Teba zostávajú. Ani čas nezahojí
rany po Tvojom odchode.“
V týchto dňoch si pripomíname
2. výročie úmrtia nášho
ocka, manžela, dedenka, švagra
Ing. Ladislava Mokrého.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_kavenda_32

Spomíname na nášho otca
Rudolfa Komendu,
ktorý nás opustil pred
30 rokmi.
S láskou dcéry Katka a Hela
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_hadviga_32

“Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých
nás. Hoci si odišiel a niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.”
Dňa 27. augusta 2019 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn
Martin Hadviga.
S láskou a úctou spomínajú
rodičia, brat Marek s rodinou,
sestra Lenka a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_petras_32

“Tá rana v srdci bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Dotĺklo srdce, utíchol
hlas, mal si rád život, ale aj nás.”
Dňa 29. augusta 2019 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil
František Petráš.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, syn Ivan, syn Pavol
s rodinou, svokra a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_vatrtova_31

„Odišla si náhle, potichúčky,
bez slov, rozlúčky…“
Dňa 22. augusta 2019
si pripomíname 1. výročie,
keď nás náhle opustila
Mgr. Mária Vatrtová
rod. Tomášiková.
Spomínajú zamestnanci OcÚ
Moravany nad Váhom a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_svecova_31

„Hoci si odišla bez slova a na
rozlúčku nebol čas, spomienky
na Teba zostanú navždy v nás.“
Dňa 19. augusta si pripomíname
5. výročie, čo nás navždy
opustila moja mamina
Vlasta Švecová
rod. Čuridlová z Piešťan.
S láskou a úctou spomína dcéra
Erika s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_dungel_31

Dotĺklo srdiečko, zhasli oči,
utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 18. augusta 2019
uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko
Dušan Ďungel.
S láskou na neho spomíname.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_novak_31

Dňa 16. augusta 2019
uplynulo 6 rokov, čo nás
opustil drahý
manžel, otec, dedko, krstný,
strýko, svat a svokor
Ing. Milan Novák.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_masarykova_30

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2019 uplynú 3 roky
odkedy nás opustila naša drahá
Žofka MASARYKOVÁ
rod. Vargová.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

SPOMIENKA

spomienka_grezda_30

Roky sa míňajú, čas letí ako
vody prúd. Tí, čo Ťa mali radi,
nemôžu zabudnúť.
Dňa 15. augusta 2019 uplynie
10 rokov od úmrtia
nášho otca, manžela, a dedka
Ing. Stanislava Grežďa.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou manželka, synovia
s rodinami a širšia rodina.

SPOMIENKA

spomienka_lehutova

Jej duša je v nebi, jej úsmev
v našom srdci. Už ju nestretneme
a predsa je tu stále s nami.
Dňa 8. augusta 2019 uplynulo
20 rokov čo nás navždy opustila
Ľudmila Lehutová
dcéra, sestra, mama, babka
a krstná mama
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_30

Dňa 14. augusta 2019
by sa naša milovaná
mamička, babička a prababička
Marta Baranovičová
z Piešťan dožila 80 rokov.
S láskou spomíname na jej
dobrotu, láskavosť a úsmev,
ktorý pre nás vždy mala.
Nedá sa zabudnúť.
Dcéry Gabika, Sonička, Barborka
a syn Janko s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_jurisova_30

So smútkom v srdci si dňa
10. 8. 2019 pripomíname
2. výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
EVKA JURIŠOVÁ.
„Bolesťou unavená si tíško zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo si
mala rada. S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme, pri plameni
sviečok na Teba myslíme. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.“
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jozef, celá rodina a priatelia…
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_siska_30

Dňa 3. augusta 2019 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel a otec
Otko Šiška.
ŽIVOT S TEBOU
BOL PREKRÁSNY…
Chýbaš mi Otuško drahý. Chýbaš
nám najlepší tatinko na svete.
Ľúbime Ťa. S láskou spomínajú a
myslia na Teba manželka Danka,
dcéry Katka, Janka s priateľom
Maroškom a vnučka Dianka.

SPOMIENKA

spomienka_komadel_29

Len ten, kto stratil koho miloval,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 2. augusta 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián Komadel.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_torac_29

„Bolesťou unavený si tíško zaspal,
zanechal si tu všetkých a všetko,
čo si mal rád. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
Tento rok, to sú už 3 smutné roky,
čo si nás navždy opustil.
S láskou a úctou spomínajú
na Jozefa Toráča z Banky
manželka Iveta, Mária s manželom
a bývalí kolegovia z Banky.
Nikdy nezabudneme.