SPOMIENKA

spomienka_samuhelova_40

Dňa 22. októbra 2019
si pripomenieme nedožité
100. narodeniny
našej drahej mamy
Filomény Samuhelovej
z Banky.
S láskou spomínajú deti
s rodinami.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_branderska_40

“Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny,
z našich najdrahších, najďalej
si Ty.”
Dňa 25. októbra 2019
si pripomenieme 1. výročie,
čo nás opustila naša drahá
Margita Branderská,
rod. Lukačková z Piešťan.
S láskou spomíname na jej dobrotu,
láskavosť a úsmev, ktorý pre nás
vždy mala. Nikdy nezabudneme.
Deti s rodinami a sestra Mária

SPOMIENKA

spomienka_hanicova_40

Dňa 19. októbra 2019
uplynul rok,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička,
babička a svokra
Ing. Lotka Hanicová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.
S hlbokým smútkom v srdci na ňu
neustále myslí a spomína
jej manžel, syn Tonko s rodinou
a dcéra Danka.

SPOMIENKA

spomienka_gasparik_40

Dňa 15. októbra 2019
uplynulo 20 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec,
deduško
Milan Gašparík.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéra a syn s rodinami

POĎAKOVANIE

podakovanie_kasny_40

“Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, nikdy
nezomrel…”
Ďakujeme rodine, všetkým
priateľom a známym, ktorí
sa prišli posledný krát rozlúčiť
s Rudolfom Kašným,
osobne, ale aj spomienkou.

SPOMIENKA

spomienka_lesay_40

Dňa 21. októbra 2019
uplynie rok,
čo nám navždy odišiel
Jozef Lesay.
Za tichú spomienku ďakujú
manželka, synovia, švagrovci
a krstné dcéry.

SPOMIENKA

spomienka_metelkova_39

S bolesťou v srdci si dovoľujeme
pripomenúť všetkým známym,
že 14. októbra 2019
uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka,
mama, sestra, teta, švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane v našich
srdciach. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_duga_39

Dňa 15. októbra 2019
si pripomíname
10. výročie úmrtia
Dušana Dugu.
Spomína naňho celá rodina.

SPOMIENKA

spomienka_palko_39

„Odišiel tíško, už nie je medzi
nami, v našich srdciach zostáva
s nami.”
Dňa 13. októbra 2019
si pripomíname 1. výročie, čo nás
opustil náš otec, dedko
Jozef Palko.
S láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_zbyvatel_39

„Občas si želáme, aby sme mohli
niekoho zniesť z neba… Stráviť s ním
ešte jeden deň, dať mu ešte jednu
pusu, jedno objatie… Počuť ešte raz
jeho hlas a dostať poslednú možnosť
povedať: Ľúbim Ťa.”
Dňa 11. októbra 2019 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián ZBYVATEĽ.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a syn Daniel s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_dimitrovova_39

„Ivetka bola mladá, svoje životné plány
mala. Dostala chorobu, na ktorú lieku
nebolo a smrť jej plány navždy pocho-
vala. Jej cesta života, tu na zemi, krátka
bola. S bolesťou ale nádejou, za zdra-
vím, po nej kráčala. Na jej konci bol
tmavý tunel a posledná iskra nádeje
na život navždy zhasla. Svoju dušu
Pánu Bohu odovzdala.“
Dňa 7. októbra 2019 by sa
Ivetka Dimitrovová
bola 48 rokov dožila.
28 rokov spí už spánkom pokoja.
Je to spánok bezsenný, očká už sa
nikdy neprebudia, je to spánok večný,
ten spánok pokoja. V srdciach, ktoré
bijú, spomienkach, ktoré nezomierajú,
Ivetka žije a bude stále žiť.
Spomínajú otec, mama, brat Ivko
s rodinou, sestra Ivanka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_vatrtova_37

„Mama, že čas zahojí bolesť v srdci
je len veľký klam, lebo spomienka
na Teba, i po rokoch, zostala nám.
Odišla si mladá spať svoj večný sen
a nám zostal v spomienkach Tvoj
úsmev len.“
Dňa 25. 9. 2019 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustila
Mária Vatrtová
rod. Vetríková z Banky.
„Všetci sa zídeme k Tvojmu hrobu,
mama, aby sme Ti kytičku kvetov
mohli dať a pri sviečkach na Teba
spomínať.“
Manžel Štefan, synovia Marcel a Róbert
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_sekacova_37

Dňa 2. októbra 2019 uplynie
28 rokov
od úmrtia mojej mamy
Terézie Sekáčovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra Irena, vnuci Peter,
Marcel a vnučka Monika.

SPOMIENKA

spomienka_misura_37

“More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal, prázdno
je tam, kde znel Tvoj hlas, spo-
mienka na Teba zostáva v nás.”
Dňa 28. septembra
2019 uplynie rok,
čo nás náhle opustil
náš milovaný syn, brat, otec
Ľubomír Mišura.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
matka, sestra, syn a ostatná
rodina.

SPOMIENKA

spomienka_onrasikova_36

Dňa 23. septembra 2019
si pripomíname 1. výročie,
čo nás opustila naša milovaná
Marta Ondrášiková
rod. Višňovská.
Kto ste ju poznali, venujte
jej prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manžel a dcéry s rodinami.

POĎAKOVANIE

podakovanie_vatranova

Ďakujeme všetkým
príbuzným a známym
za účasť na poslednej
rozlúčke s našou
drahou zosnulou
Evou Vatranovou,
ktorá nás opustila
vo veku 69 rokov
dňa 12. septembra 2019.
Dcéry s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_rusnakova_36

Dňa 20. septembra
2019 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila
naša mama, sestra
Ľudmila Rusnáková
rod. Gábrišová.
S láskou spomínajú deti, sestra,
priatelia a ostatná rodina.
Ďakujeme, že si spomeniete
s nami.

POĎAKOVANIE

martinka_34

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
dňa 28. augusta 2019 rozlúčiť
s našim milovaným manželom,
ockom a deduškom
PaedDr. Petrom Martinkom.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste
zmiernili náš hlboký žiaľ.
Manželka a dcéry s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_melicherova_36

Už je to rok, čo nás
26. septembra
navždy opustila
Alžbeta Melicherová
rod. Juhošová.
Kto ste ju poznali, venujte
jej spomienku.
S neskonalou vďačnosťou
a úctou na ňu spomína
jej nevlastný syn Alexander.

SPOMIENKA

spomienka_hlavac_36

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
spomíname.”
Dňa 25. septembra 2019
si pripomenieme smutné druhé
výročie úmrtia môjho manžela,
nášho otca a dedka
Ing. Petra Hlaváča
z Piešťan.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na neho nezabudli.
S úctou spomína manželka s rodinou.

SPOMIENKA

rebro_34

Dňa 10. septembra 2019
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel
Pavol Rebro
Spomína manželka a deti
s rodinami

POĎAKOVANIE

spomienka_dolajava_35

Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za účasť
na poslednej rozlúčke
s Ing. Danielou Dolajovou,
ktorá nás opustila dňa 30. 8. 2019.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. Taktiež osobitne ďakujeme
pracovníčkam zariadenia opatrovateľ-
skej služby Lumen za príkladnú sta-
rostlivosť a ľudský prístup počas dní,
ktoré tam strávila.
rodina Niedermannová Švajčiarsko

SPOMIENKA

spomienka_sebo_35

Dňa 17. septembra 2019
uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec
Anton Šebo
z Banky.
Spomína syn s rodinou.

SPOMIENKA

ricany

Už 15 rokov nám
chýba dobrý
a veľkorysý človek
Ing. Jozef Ričány.
Spomínajme s úsmevom.
S láskou a úctou manželka,
dcérka s rodinou a ďalšia rodina.

SPOMIENKA

uhlarikova

„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“
Dňa 1. septembra 2019 uplynú
3 roky, čo nás opustila naša drahá
Anna Uhláriková.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorý na ňu nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami.

SPOMIENKA

paconova_34

„Drahá moja mama,
odišla si tam, odkiaľ niet návratu.
A ja som Ti chcela ešte toľko toho
povedať. Nech plamienky na nebo
napíšu – ďakujem.“
Dňa 6. septembra 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustila
naša mamička a babička
Emília Pacoňová.
S láskou spomína dcéra Slávka
s rodinou.

SPOMIENKA

mokry

„Otecko drahý, Tvoj život skončil,
ale láska a krásne spomienky
na Teba zostávajú. Ani čas nezahojí
rany po Tvojom odchode.“
V týchto dňoch si pripomíname
2. výročie úmrtia nášho
ocka, manžela, dedenka, švagra
Ing. Ladislava Mokrého.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

pobjecky

Dňa 31. augusta 2019
uplynie 10 rokov
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
svokor, dedko, pradedko,
krstný, svat, strýko
Jaroslav Pobjecký.
Spomína manželka a syn s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

SPOMIENKA

kvety

Dňa 1. septembra 2019
uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá
Zuzka Orviská.
S láskou spomínajú dcéra
Kaela, matka a súrodenci.

SPOMIENKA

spomienka_petras_32

“Tá rana v srdci bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Dotĺklo srdce, utíchol
hlas, mal si rád život, ale aj nás.”
Dňa 29. augusta 2019 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil
František Petráš.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, syn Ivan, syn Pavol
s rodinou, svokra a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_32

Dňa 31. augusta 2019
si pripomenieme 3. výročie
úmrtia mojej manželky
Olinky Baranovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manžel Milan
a Vierka s rodinou.

SPOMIENKA

scheller

“Bolesťou unavený si tíško zaspal,
zanechal si tu všetkých a všetko,
čo si mal rád. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
Dňa 5. septembra 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián Scheller.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti.

SPOMIENKA

spomienka_dungel_31

Dotĺklo srdiečko, zhasli oči,
utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 18. augusta 2019
uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko
Dušan Ďungel.
S láskou na neho spomíname.
Smútiaca rodina