POĎAKOVANIE

Spomíname

Ďakujeme všetkým
priateľom a známym,
ktorí sa dňa
16. apríla 2021
prišli rozlúčiť s naším
milovaným
MUDr. Vojtechom Benkom.
Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 23. apríla 2021
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a dedenko
Alojz Valent z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
dcéra a syn s rodinami.

POĎAKOVANIE

Spomíname

Nezomrel ten, kto zostáva
v našich srdciach!
Dňa 23. apríla 2021
by sa náš otec a dedko
Jozef Palko
dožil 80. narodenín!
Kto ste ho poznali venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Čas plynie a smútok zostáva
v našich srdciach“
Dňa 24. apríla 2021
uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Ján MIKUŠ.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, a dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„S láskou v srdci stále
spomíname…“
Dňa 30. apríla 2021
uplynie 1 rok,
čo nás navždy opustila
naša drahá mamička, babička
a prababička
Jarmila Bezáková rod. Urbanová.
Prosím venujte jej tichú
spomienku. S úctou a láskou
spomína dcéra, syn, vnuci,
pravnuci a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Spomíname

„S láskou v srdci stále
spomíname…“
Dňa 5. mája 2021
uplynie 8 rokov, čo nás
navždy opustil
náš drahý otecko, deduško
a pradeduško
Jozef Bezák.
Prosím venujte mu tichú
spomienku. S úctou a láskou
spomína dcéra, syn, vnuci,
pravnuci a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Spomíname

„Zhasli oči, ktoré nám boli také
drahé, dotĺklo srdce, ktoré nás
milovalo, stuhli ruky, ktoré
pre nás s láskou pracovali“.
S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
že dňa 11. apríla 2021 vo veku
nedožitých 79 rokov nás
navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička, babička,
svokra a svatka
Mgr. Gabriela Žlnayová
rod. Gašparová.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Spomíname

„Spi sladko svoj večný sen.
V spomienkach sme pri tebe
každý deň. Spomíname
na tvoj večný smiech“.
Dňa 8. apríla 2021 sme
si pripomenuli druhé
výročie, čo nás opustila
naša milovaná dcéra, sestra
a krstná mama, vo veku
44 rokov,
Miriam Mudráková
z Hubiny
rodená Tomanová z Banky.
Kto ste ju poznali venujte
jej tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina

POĎAKOVANIE

Spomíname

Ďakujeme všetkým známym,
ktorí sa dňa 31. marca 2021
prišli rozlúčiť s mojim milovaným
manželom
PhDr. Petrom Hasom PhD.
(vo veku 61 rokov).
Ďakujeme za kvetinové dary
a za prejavy sústrasti.
Smútiaci rodičia, dcéra, syn,
brat a Soňa

SPOMIENKA

Spomíname

„Spi sladko svoj večný sen.
V spomienkach sme pri tebe
každý deň.“
Dňa 1. mája 2020 si pripomenieme
3. výročie čo nás opustila
Magdaléna Turňová
rodená Švecová.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Manžel Milan, dcéra Martina a
syn Lukáš s rodinou.

SPOMIENKA

Spomíname

„Kto žije v srdciach, nezomiera.“ 
Dňa 22. apríla 2021
si pripomenieme druhé výročie
odkedy nás navždy opustil
náš milovaný
Jarolím Cíbik. 
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Marta, deti Erik
a Silvia.

SPOMIENKA

Spomíname

„Čas plynie a smútok
zostáva v našich
srdciach.“
Dňa 25. marca 2021
uplynie 16 rokov
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Michal Fružic.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Tak rýchlo plynie čas, spomienka
na teba zostáva v nás.“
Dňa 6. apríla 2021
uplynie 10 rokov,
čo nás
navždy opustil
Ing. Jozef Molnár SCc.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

Výbor LPR, pobočka Piešťany
S radosťou pomáhali pri Dňoch
narcisov, vážime si ich prínos
pre LPR. Zostanú v našich
srdciach. Budeme na nich
s láskou a úctou spomínať.
Máriou Pospíšilovou
S úprimnou ľútosťou sme
sa rozlúčili s našimi
dlhoročnými členkami

SPOMIENKA

Spomíname

„Už uplynul rok, zostalo po tebe
ticho, nepočujeme tvoj hlas, ani
smiech, ani tvoje kroky pri nás.“
Dňa 25. februára
sme si pripomenuli
prvé výročie úmrtia
našej milovanej mamičky a babičky
Amálie Drličkovej
z Piešťan.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku s nami.
Smútiaca dcéra Danka, zať Richard,
vnuci Radovan a Adrián
a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Spomíname

Uplynul rok čo nás
nečakane opustil
náš otec a brat
Rudolf Schulz.
Spomínajú Iren,
Henrich, Hani, Emil.

SPOMIENKA

Spomíname

 

Výbor LPR, pobočka Piešťany
S radosťou pomáhali pri Dňoch
narcisov, vážime si ich prínos
pre LPR. Zostanú v našich
srdciach. Budeme na nich
s láskou a úctou spomínať.
Štefkou Knoblochovou.
S úprimnou ľútosťou sme
sa rozlúčili s našimi
dlhoročnými členkami

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 14. februára 2021 sa
s nami navždy rozlúčila
priateľka a dobrý človek
Evka Prepelicová
vo veku 69 rokov.
Kto ste ju poznali venujte
jej s nami tiché spomienky.
Priateľky s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Už len kyticu kvetov
a horiace sviečky
na hrob ti môžeme dať
a vo svojom srdci si
ťa navždy zachovať.“
Dňa 29. marca 2021 to bude
presne rok, čo nás navždy
opustil náš drahý otec, dedko,
strýko a vždy usmiaty človek
Jarko Súcky z Piešťan.
S úprimnou láskou spomínajú
deti s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti
čo raz vzal. Zostanú iba spomienky
a v srdci žiaľ.“
Dňa 10. marca 2021 uplynul
jeden rok od úmrtia
nášho manžela, otca a dedka
Bohumila Masaryka
z Piešťan.
S láskou a úctou spomína manželka
Anna, synovia Jozef, Igor a Juraj
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 6. marca 2021
uplynie 17 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná dcéra
vo veku 19 rokov
Lucka Bukovčáková.
Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím
tichú spomienku.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 16. marca 2021
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
našej drahej manželky,
mamy, babky a prababky
Emílie Šmehlíkovej.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Manžel a syn Ján s rodinou

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 19. marca 2021
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel otec a deduško
Štefan Bohunický
s láskou v srdci spomínajú
manželka, synovia Libor, Oliver
s rodinami a syn Patrik.

SPOMIENKA

Spomíname

„Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu
tí s ktorými sme šťastní boli“.
Pripomíname si 20 rokov
čo odišiel do večnosti
náš otec, dedko a pradedko
Marek Kravárik
S láskou spomínajú deti Emília,
Lýdia a Peter s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 17. júla 2020
dotĺklo srdce
mojej manželky
Marty Vráblovej,
ktorú si sám Boh povolal k sebe.
6. marca 2021 by sa
moja manželka dožila 75 rokov.
Tí ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku
s modlitbou.
Ďakuje Vám smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 1. marca 2021
uplynie 10. rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Miroslav Kaffka
s bolesťou v srdci spomína
manželka, synovia, nevesta
Allisson a jeho milované
vnučky
Katka, Vanda a Hana Carina

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 18. februára 2021
si pripomíname na drahú
a veľmi obetavú mamu
Zuzku Adamekovú z Ducového
ktorá nás opustila pred
10 rokmi.
„Tak letí čas, čo stíchol
Váš hlas, len spomienky
zostávajú v nás.“
S úctou a vďakou a modlitbou
si na Vás spomínajú
štyri dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Nedá sa opísať slovami, akú bolesť
v srdci cítime, ani to ako veľmi nám
chýbaš…“
Dňa 9. marca 2021 si pripomenieme
1. výročie, čo nás opustil
Igor Panák
dotĺklo srdiečko, zhasli oči,
utíchol hlas, ktorý sme milovali.
Mal rád život a všetkých nás.
S láskou a vďakou v modlitbách
spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu
tí s ktorými sme šťastní boli“.
Dňa 22. februára 2017 dotĺklo
srdiečko našej
milej a obetavej mamičky
Márie Kravárikovej
zo Sokoloviec
vo veku 96 rokov života.
S láskou spomínajú deti Emília,
Lýdia a Peter s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 8. februára 2021
uplynie 20 rokov,
odkedy nás opustil náš milovaný
Ing. Pavol Šišovský.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami.
V našich srdciach žiješ
krásnymi spomienkami“.
Dňa 6. marca 2021
uplynú tri roky čo nás
navždy opustila
naša milovaná
Pavla Antalová z Banky.
S láskou v modlitbách
spomína dcéra Mária
a syn Milan s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Čas plynie, smútok
zostáva v našich srdciach“.
Dňa 22. februára 2021
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný
Pavol Orviský.
S láskou a úctou spomínajú
synovia, rodičia, sestry
s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Odišli ste tíško, niet vás
medzi nami, v našich srdciach
žijete krásnymi spomienkami“.
11. januára 2021 by sa dožila
80 rokov naša mama
Elena Spálová
a 6. februára 2021 by sa dožil
85 rokov otec
Jozef Spál
S úctou a láskou si spomínajú
deti Elena, Igor a Miroslav
s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

„Ak ma hľadáte, pozrite sa
do vašich sŕdc, ak ste ma
v nich našli, som stále pri
vás a s vami“.
Dňa 20. februára 2021 by sa
môj manžel
Jozef Schlesinger
dožil 80 rokov
S ranou v srdci, niet dňa
ani noci čo by sme na teba
nemysleli. Už sa nepýtam prečo
si nám ho Bože vzal, ale
ďakujem Ti, že si nám ho dal.
S láskou a útechou v modlitbách
spomínajú manželka, dcéry
Monika a Gabika a syn Jozef
s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú s nami.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 14. februára 2021
si pripomenieme
smutné 4. výročie úmrtia
našej maminky a babinky
Márie ADAMICOVEJ
rod. Paulikovičovej.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Daniela a vnučka
Danielka s rodinou.

SPOMIENKA

Spomíname

„Odišla si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach
žiješ spomienkami.“
Dňa 6. februára 2021 uplynie
30 rokov, čo nás navždy opustila
Františka Baranovičová.
S úctou spomína manžel Milan,
Vierka s rodinou, ostatní
príbuzní a priatelia.

SPOMIENKA

Spomíname

„Ten, kto ťa poznal si spomenie
a ten, čo ťa mal rád nikdy
nezabudne“
Dňa 12. februára 2021
uplynie rok čo nás navždy
opustil vo veku nedožitých
59 rokov náš milovaný
Jozef HESKO
úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci.
S láskou spomína manželka,
synovia, kamaráti a ostatná
rodina.

SPOMIENKA

Spomíname

„Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe
každý deň.“
Dňa 7. februára 2021 uplynulo
20 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Božena TOMÁŠIKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Spomíname

Dňa 30. januára 2021
uplynie desať rokov,
čo nás opustil
Prof. PhDr. František Briška, CSc.
Dekan Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici.
Venujte mu s nami tichú
spomienku.
Manželka Agnesa so synom