SPOMIENKA

spomienka_orvisky_44

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa
mali radi, budú spomínať.”
Dňa 27. novembra 2020
si pripomenieme
nedožité 50. narodeniny
nášho syna, otca, brata a kamaráta
Pavla Orviského.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme.

SPOMIENKA

spomienka_vavrovicova_44

„29. novembra 2019 srdiečko
vzdalo boj s dlhou chorobou.
Ale vieme, že je stále s nami“.
Majka Vavrovičová
rod. Kudláčová
NENAHRADITEĽNÁ.
Spomíname

POĎAKOVANIE

podakovanie_tunova_44

Ďakujeme za vyjadrenú sústrasť
a všetkým, ktorí sa svojou účasťou
alebo spomienkou rozlúčili
s našou drahou mamou,
svokrou a babkou
Veronikou Tunovou,
rod. Klampárovou
na jej poslednej ceste.
S úctou dcéra
Radka Pavlovičová s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_bogar_43

„Kto je milovaný,
nie je zabudnutý.“
Dňa 25. novembra 2020
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Štefan Bogár z Piešťan.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_kubica_43

„Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončila svo-
ju púť, nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si bez toho, tak
náhle, aby Tvoje ústa aspoň zbohom
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci
stále bolí a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 22. novembra 2020 si pripomíname
prvé výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, deduška
Alojza Kubicu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE

spomienka_grajcar_17

Ďakujem všetkým za vyjadrenie
sústrasti, aj tým, ktorí sa
svojou účasťou
alebo spomienkou rozlúčili
s mojím manželom
Ing. Máriom Petrášom
na poslednej ceste životom.
S úctou
Eva Petrášová s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_snajdar_42

Dňa 10. novembra 2020
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter Šnajdar z Kocuríc.
S láskou spomínajú manželka,
synovia, nevesty, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_petras_42

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným
a známym, že dňa
5. novembra 2020 nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Ing. Mario Petráš
vo veku 82 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_kolarovic_42

Dňa 8. novembra 2020 sme si
pripomenuli nedožité
82. narodeniny
a 20. novembra 2020
si pripomíname 10. výročie úmrtia
Jaroslava Kollaroviča.
Kto ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Amália a dcéra Erika s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_drahovsky_42

Dňa 12. novembra 2020
sme si pripomenuli
20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Eduard Drahovský.
S láskou a úctou spomína
manželka Erika a syn Edko.

SPOMIENKA

spomienka_mickova_41

„Ťažko je bez Teba, smutno je
všetkým, už to nie je tak, ako
bolo predtým. Ako z Tvojich očí
žiarila láska a dobrota, tak
nám budeš chýbať, mama, do konca
života.“
Dňa 10. novembra 2020 uplynie
päť rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína Mičková
a 15. novembra 2020 si zároveň
pripomíname jej nedožitých 88 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_pupak_41

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým
príbuzným a známym,
že dňa 22. 10. 2020
nás opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Marián Pupák
vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_rakovsky_41

“Čas rýchlo plynie ako tichej rieky
prúd, ale kto Ťa mal rád, nikdy
nemôže zabudnúť.”
Dňa 19. novembra 2020
si pripomenieme
20. výročie úmrtia
môjho manžela, otca a starého otca
Antona Rakovského.
S láskou v srdci spomína manželka
a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_kostolnik_41

Dňa 11. novembra 2020
si pripomíname 40. výročie
úmrtia
nášho drahého otecka
Emila Kostolníka
z Hornej Stredy
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_kostolnikova_41

Dňa 5. novembra 2020
uplynulo 33 rokov od úmrtia
našej drahej mamičky
Ireny Kostolníkovej
rod. Jamborovej.
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_bednar_41

Dňa 10. novembra 2020
si pripomíname
25 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jaroslav Bednár.
Ak ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_matus_39

“Zaplakali oči, zaplakalo srdce bôľom,
keď som Ti ja, manžel môj, dala
naposledy zbohom. Odišiel si náhle
a na rozlúčku nebol čas. Spomienky
na Teba zostanú navždy v našich
srdciach.”
Dňa 25. októbra 2020 si pripomíname
1. výročie úmrtia môjho manžela
Pavla Matúša.
S láskou v srdci a s modlitbou spomína
manželka, dcéra, zať, vnúčence,
brat, Ivan a Róbert s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_mincev_39

Dňa 16. októbra 2020
by sa bol dožil 80 rokov
náš drahý
Milan Minčev.
Zároveň si v týchto dňoch
pripomíname 1. výročie jeho
odchodu do večnosti.
S láskou v srdci spomína
manželka s rodinou.
Za tichú spomienku ďakujeme.

SPOMIENKA

spomienka_stefanovicova_40

Dňa 4. novembra 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia
našej mami
Márie Štefkovičovej
S láskou v srdci a s modlitbou
spomínajú
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

podakovanie_orviska_39

S hlbokým žiaľom oznamujeme
známym a priateľom, že dňa
10. októbra 2020 nás navždy
opustila naša milovaná
Katarína Orviská
vo veku nedožitých
90 rokov.
Ďakujeme p. farárovi
za dôstojnú rozlúčku na Banke.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_cesticky_38

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých a všetko, čo si
mal rád. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni svie-
čok na Teba myslíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť, v našich
srdciach budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si dňa
16. októbra 2020 pripomíname
5. výročie, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Ján Cestický
S láskou spomína manželka a dcéry
s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_nemeth_39

“Kto Ťa poznal, spomenie si.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.”
Dňa 23. októbra 2020
uplynul rok, čo nás opustil
milovaný manžel a otec
Alexander Nemeth.
Spomíname.

SPOMIENKA

spomienka_metelkova_38

S bolesťou v srdci
si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym,
že 14. októbra 2019
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
sestra, teta, švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane
v našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_hanicova_38

Dňa 19. októbra 2019
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička,
babička a svokra
Ing. Lotka Hanicová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.
S hlbokým smútkom v srdci na ňu
neustále myslí a spomína
jej manžel, syn Tonko s rodinou
a dcéra Danka.

SPOMIENKA

spomienka_sirak_39

Dňa 6. apríla 2020
od nás tíško odišiel
Janko Sirák.
S láskou na „dušičky“
spomína manželka Jana
s deťmi a sestra Mariana
s rodinou.
Odpočívaj v pokoji.

SPOMIENKA

podakovanie_uhra_34

„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo
si mala rada. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni svie-
čok na Teba myslíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť v našich
srdciach budeš stále žiť“.
So smútkom v srdciach si dňa
17. októbra 2020 pripomíname
4. výročie, čo nás opustila naša
milovaná mamička a babička, učiteľka
Marta Vetríková
rod. Buriová z Piešťan.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
Dáša, syn Tibor s dcérou Veronikou
a celá rodina, priatelia a známi.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_stiskal_37

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa mali
radi, budú spomínať.”
Dňa 10. októbra 2020 uplynie rok,
čo nás navždy opustil manžel a otec
Oto Stískal.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Jana, synovia Peter a Roman,
celá rodina a priatelia.
Vyprosujeme dar pokoja.

SPOMIENKA

spomienka_ondris_38

Kto ťa poznal spomenie si.
Kto ťa mal rád nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal.
Zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 19. októbra 2020 uplynie
1. smutné výročie keď
nás opustil náš drahý
Ján Ondris z Piešťan
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_rybarik_38

Čas plynie a nevráti, čo vzal hory bo-
lesti zanechal. Spite sladko, snívajte
svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Vás každý deň. Už len kytičku
Vám na hrob môžeme dať, modlitbu
tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 1. októbra 2020
uplynulo dvanásť rokov od smrti
Štefana Rybárika ml.
S láskou a úctou v srdci spomína
Mirka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_adame_36

„Bol si môj a ja Tvoja,
6. októbra 2019 si odišiel
do večnosti
a s Tebou aj dušička Tvoja.“
Stanislav Adame
S úctou a láskou na Teba spomína
Januša a celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_branderska_38

„Len krásne spomienky ostali na Teba,
tiché modlitby posielame do neba.
V srdci Ťa stále máme a s láskou na
Teba spomíname“
Nedožité 90. narodeniny
našej drahej
Margity Branderskej
sme si pripomenuli 15. októbra 2020
a smutné druhé výročie, čo nás
navždy opustila 25. októbra 2020.
S láskou a vďakou spomínajú deti,
vnúčatá, pravnúčatá a sestra Mária

SPOMIENKA

spomienka_toman-37

Dňa 15. októbra 2020
si pripomenieme
prvé výročie úmrtia
Miloša Tomana
z Banky.
S láskou spomína rodina.

SPOMIENKA

spomienka_obetova_35

Dňa 8. októbra 2018
nás opustila
naša milovaná
Terézia Obertová.
S láskou a úctou spomína
manžel a syn Marian
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_rybarik_ml_38

Čas plynie a nevráti, čo vzal hory bo-
lesti zanechal. Spite sladko, snívajte
svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Vás každý deň. Už len kytičku
Vám na hrob môžeme dať, modlitbu
tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 13. októbra 2020
uplynulo trinásť rokov od úmrtia
Štefana Rybárika st.
S láskou a úctou v srdci spomína
Mirka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_kalaba_37

“Zaplakali oči, zaplakali bôľom, keď
som Ti ja, manžel môj, dala naposle-
dy zbohom. Hoci si odišiel bez slova
a na rozlúčku nebol čas, spomienky
na Teba zostanú navždy v nás.”
Dňa 15. októbra 2020 si pripomenieme
1. výročie úmrtia môjho manžela
Stanislava Kalabu.
S vďačnosťou v srdci a s modlitbou
spomína manželka a dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_holic_35

„Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.”
Dňa 27. septembra 2020 uplynie
1 rok, čo nás navždy opustil
Roman Holič.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína mamina,
Ľubo a Romanka.

SPOMIENKA

spomienka_zbyvatel_37

„Sú ľudia, ktorí pre nás znamenali
celý svet. O to ťažšie je stratiť
ich a uchovávať len v spomienkach…”
Dňa 11. októbra 2020 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián Zbyvateľ.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomína
manželka a syn Daniel s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_vetrikova_36

„Keď zomrie mamička, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a chlad,
v tom šírom svete sotva sa nájde,
kto by ako mama vedel mať rád.“
2. októbra 2020 uplynulo 9 rokov,
čo nás opustila mamička
Helenka Vetríková z Banky.
So smútkom v srdci spomínajú
tri dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_bartovic_33

„To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.”
Dňa 16. októbra 2020
si pripomenieme 2. výročie,
kedy nás opustil náš drahý
Rudolf BARTOVIC.
S láskou a úctou spomína
dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_klco_37

Dňa 9. októbra 2020
sme si pripomenuli
10 rokov od úmrtia
Michala – Viktora Klču.
“Život mŕtvych zostane
v pamäti živých.”
S úctou spomíname.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_vav_35

Dňa 24. septembra 2020
uplynie 47 rokov, čo nás
navždy opustil
Viliam Vavro
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Elena, syn Ladislav
a Viliam s rodinou.

POĎAKOVANIE

podakovanie_skodon_32

“Ako tráva sú dni človeka,
odkvitá sťa poľný kvet. Ledva
ho vietor oveje, už ho niet.”
Ďakujeme príbuzným a známym
za účasť na poslednej ceste
nášho milovaného
Karola Škodoňa
a aj za kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme všetkým lekárom,
ktorí sa dlhé roky starali
o jeho zdravie.
S vďakou manželka a synovia
Drahomír a Radovan s rodinami.