SPOMIENKA

spomienka_panak_7

„Nedá sa opísať slovami, akú bolesť
v srdci cítime, ani to ako veľmi nám
chýbaš…“
Dňa 9. marca 2021 si pripomenieme
1. výročie, čo nás opustil
Igor Panák
dotĺklo srdiečko, zhasli oči,
utíchol hlas, ktorý sme milovali.
Mal rád život a všetkých nás.
S láskou a vďakou v modlitbách
spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_kaffka

Dňa 1. marca 2021
uplynie 10. rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Miroslav Kaffka
s bolesťou v srdci spomína
manželka, synovia, nevesta
Allisson a jeho milované
vnučky
Katka, Vanda a Hana Carina

SPOMIENKA

spomienka_bukovcakova_6

Dňa 6. marca 2021
uplynie 17 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná dcéra
vo veku 19 rokov
Lucka Bukovčáková.
Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_antalova_6

„Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami.
V našich srdciach žiješ
krásnymi spomienkami“.
Dňa 6. marca 2021
uplynú tri roky čo nás
navždy opustila
naša milovaná
Pavla Antalová z Banky.
S láskou v modlitbách
spomína dcéra Mária
a syn Milan s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka-kravarikova_6

„Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu
tí s ktorými sme šťastní boli“.
Dňa 22. februára 2017 dotĺklo
srdiečko našej
milej a obetavej mamičky
Márie Kravárikovej
zo Sokoloviec
vo veku 96 rokov života.
S láskou spomínajú deti Emília,
Lýdia a Peter s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka-kravarik_6

„Sú chvíle, keď ticho bolí, keď odídu
tí s ktorými sme šťastní boli“.
Pripomíname si 20 rokov
čo odišiel do večnosti
náš otec, dedko a pradedko
Marek Kravárik
S láskou spomínajú deti Emília,
Lýdia a Peter s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_schlesinger_6

„Ak ma hľadáte, pozrite sa
do vašich sŕdc, ak ste ma
v nich našli, som stále pri
vás a s vami“.
Dňa 20. februára 2021 by sa
môj manžel
Jozef Schlesinger
dožil 80 rokov
S ranou v srdci, niet dňa
ani noci čo by sme na teba
nemysleli. Už sa nepýtam prečo
si nám ho Bože vzal, ale
ďakujem Ti, že si nám ho dal.
S láskou a útechou v modlitbách
spomínajú manželka, dcéry
Monika a Gabika a syn Jozef
s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú s nami.

SPOMIENKA

spomienka_orvisky_6

„Čas plynie, smútok
zostáva v našich srdciach“.
Dňa 22. februára 2021
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný
Pavol Orviský.
S láskou a úctou spomínajú
synovia, rodičia, sestry
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_adamekova_5

Dňa 18. februára 2021
si pripomíname na drahú
a veľmi obetavú mamu
Zuzku Adamekovú z Ducového
ktorá nás opustila pred
10 rokmi.
„Tak letí čas, čo stíchol
Váš hlas, len spomienky
zostávajú v nás.“
S úctou a vďakou a modlitbou
si na Vás spomínajú
štyri dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_hesko_5

„Ten, kto ťa poznal si spomenie
a ten, čo ťa mal rád nikdy
nezabudne“
Dňa 12. februára 2021
uplynie rok čo nás navždy
opustil vo veku nedožitých
59 rokov náš milovaný
Jozef HESKO
úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci.
S láskou spomína manželka,
synovia, kamaráti a ostatná
rodina.

SPOMIENKA

spomienka_adamicova_5

Dňa 14. februára 2021
si pripomenieme
smutné 4. výročie úmrtia
našej maminky a babinky
Márie ADAMICOVEJ
rod. Paulikovičovej.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Daniela a vnučka
Danielka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_sisovsky_4

Dňa 8. februára 2021
uplynie 20 rokov,
odkedy nás opustil náš milovaný
Ing. Pavol Šišovský.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_baranovic_4

V týchto dňoch
uplynulo osem smutných
rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý
Ján Baranovič
z Piešťan.
S láskou a úctou spomíname.
Dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_tomasikova_4

„Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe
každý deň.“
Dňa 7. februára 2021 uplynulo
20 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Božena TOMÁŠIKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_spal_4

„Odišli ste tíško, niet vás
medzi nami, v našich srdciach
žijete krásnymi spomienkami“.
11. januára 2021 by sa dožila
80 rokov naša mama
Elena Spálová
a 6. februára 2021 by sa dožil
85 rokov otec
Jozef Spál
S úctou a láskou si spomínajú
deti Elena, Igor a Miroslav
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_pobjecky_4

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym
za účasť na poslednej rozlúčke
s našim milovaným
Karolom Pobjeckým,
ktorý nás nečakane opustil
25. januára 2021.
Smútiaca manželka a deti
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_paluchova_4

Dňa 14. februára 2021 uplynie
rok od rozlúčky s
Valikou Palúchovou.
Veľmi nám chýba každý deň.
Ďakujeme všetkým, ktorí
na ňu spomínajú.
Smútiaca rodina a Liga proti
rakovine, pobočka Piešťany

SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_3

“Odišla si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach
žiješ spomienkami.”
Dňa 6. februára 2021 uplynie
30 rokov, čo nás navždy opustila
Františka Baranovičová.
S úctou spomína manžel Milan,
Vierka s rodinou, ostatní
príbuzní a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_kisciak_4

„Čas plynie a nevráti sa,
zostali len spomienky“
Dňa 5. februára 2021 sme si
pripomenuli 10. výročie čo
nás vo veku 47 rokov opustil
Jarko Kiščiak.
S láskou v modlitbách
spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_kravarik_4

 

Dňa 30. januára 2021
sme si pripomenuli
nedožitých 85. rokov
nášho drahého
Štefana Kravárika
z Veľkého Orvišťa.
S láskou a úctou spomíname.
Dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA

smutocne_briska_2

Dňa 30. januára 2021
uplynie desať rokov,
čo nás opustil
Prof. PhDr. František Briška, CSc.
Dekan Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici.
Venujte mu s nami tichú
spomienku.
Manželka Agnesa so synom

SPOMIENKA

spomienka_simova_3

Dňa 9. februára 2021
si pripomíname
10 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá mama, babka
a prababka
Anna Šimová.
Za tichú spomienku ďakujú
deti s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_slovik_3

„Bolesťou unavený,
tíško zaspal.
Zanechal všetkých,
ktorých mal rád.“
Je to už 5 rokov,
čo nám chýba
Ing. Alojz Slovík, CSc.
Spomína manželka
s celou rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_vavrinec_1

Pred piatimi rokmi
16. januára – smutný deň,
keď nášmu drahému
Mikulášovi Vavrincovi
z Veľkého Orvišťa
dotĺklo srdiečko, zhasli oči
a utíchol hlas, ktorý sme milovali.
Mal rád život a všetkých nás.
S láskou a vďakou v modlitbách
spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_haring_3

6. februára 2021
by sa dožil 93 rokov
môj manžel
Viliam Haring
a 25. marca si pripomenieme
jeho 15. ročné úmrtie
S láskou spomína manželka
Marta, syn Viliam s rodinou,
dcéra Gabika s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_friedrichovci_2

V týchto dňoch si pripomíname
dve smutné výročia našich
drahých rodičov, prarodičov,
krstných rodičov, švagrovcov
a priateľov
Paulínky a Zdeňka
FRIEDRICHOVCOV
z Piešťan.
Kto ste ich poznali, venujte
im prosím s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou dcéra Anička
a vnuci s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_gracova_1

“Milá mamička, si stále
s nami a predsa nie ľahké
je odlúčenie.”
3. januára 2021 uplynul rok,
čo nie si medzi nami. Slovami sa
nedá opísať, ako veľmi nám
chýbaš a je nám smutno
bez Teba naša milovaná
Mária Grácová.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_misura_2

„Lúčim sa s Vami, moji milí, ruky
stisk už Vám nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim
sa s každým, kto ma mal rád“.
S hlbokým žiaľom oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, že náš milovaný
manžel, otec, dedko, brat, švagor,
svokor, strýko, ujo, bratranec,
sused a priateľ
Jozef Mišura
zomrel dňa 16. januára 2021
vo veku 72 rokov.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_gasparik_1

„Smrťou predsa život nekončí,
iba zabudnutie znamená koniec
života“
Dňa 23. januára 2021
si pripomenieme nedožité 80-te
narodeniny nášho otca, manžela,
deduška a pradeduška
Milanka Gašparíka
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
s nami. Manželka a deti s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_butko_1

Dňa 6. januára 2021
sme si pripomenuli
10 rokov, čo nás náhle
a nečakane opustil
manžel a dedko
Vladimír Butko
Za tichú spomienku
ďakujú manželka a jeho
najbližší.

SPOMIENKA

spomienka_tomasikova_2

Dňa 24. januára 2021
uplynie 10 rokov
čo nás navždy opustila
Rozália Tomašiková
z Krakovian.
S láskou spomíname.
Syn Ivan

SPOMIENKA

spomienka_spendelova_1

Dňa 12. januára 2021
sme si pripomenuli 8. výročie
úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci
často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Mamička, nie je deň,
kedy na Teba nemyslíme.

SPOMIENKA

spomienka_sebo_1

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.“
Dňa 31. decembra 2020
uplynulo 5 rokov čo nás opustil
Ján Šebo rod. Benovič
S láskou spomína manželka
s deťmi.

SPOMIENKA

spomienka_ondrisova_1

„Nedá sa opísať slovami,
akú bolesť v srdci cítime,
ani to ako veľmi nám chýbaš…“
Dňa 18. januára 2021
si pripomenieme prvé výročie
úmrtia našej milovanej
Olinky Ondrisovej
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Tvoji milovaní.

SPOMIENKA

spomienka_danis_1

„Čas plynie a nevráti čo osud
vzal, zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.“
Dňa 1. januára 2021
sme si pripomenuli 4. výročie
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, švagor a strýko
Jaroslav Daniš
S láskou spomína manželka Alena,
syn Jarko a dcéra Alenka.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

POĎAKOVANIE

spomienka_grajcar_17

Zbožné poďakovanie
Vyslovujeme blízkej rodine,
kolegom, priateľom a známym,
ktorí sa 1. decembra 2020
prišli rozlúčiť na poslednej ceste
životom na bratislavskom
cintoríne, s nami milovanou
manželkou a matkou
Elenou Popelkovou.
Odišla náhle a potichu
do nenávratna.
Milujúci manžel a syn.

POĎAKOVANIE

podakovanie_makara_1

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že dňa
10. decembra 2020 vo veku
76 rokov nás navždy opustil
náš drahý
Miloš Makara
Ďakujeme za kvety a slová
útechy, ktorými ste zmiernili
náš žiaľ. Manželka Eva
a ostatná smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

podakovanie_notova_1

S hlbokým žiaľom
oznamujeme všetkým
príbuzným a známym,
že naša drahá manželka,
mamička, svokra, babička,
prababička, sestra a teta
Valéria Nôtová
nás opustila
dňa 1. novembra 2020
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Smútiaca rodina