SPOMIENKA

spomienka_stepko_13

„Kto žije v srdciach,
nezomiera.“
Dňa 5. apríla 2020
si pripomenieme
prvé výročie odkedy nás
navždy opustil náš milovaný
Vladimír Ščepko.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_curidlova_13

“Kto sa vryje do srdca,
nikdy sa z neho nevytratí.”
Dňa 3. apríla 2020 sme
si pripomenuli
8. výročie úmrtia
mojej manželky
Anny ČURIDLOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéra Janka s rodinou,
synovia Miloš a Dušan
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_nedelka_13

„Neplačte, že som odišiel, 
len pokoj mi prajte.
V srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.”
V týchto dňoch si
pripomíname smutné
2. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa Nedelku
S láskou spomínajú manželka,
dcéra, zaťovia, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA

spomienka_benesova_13

„Neplačte, že som odišla,
len pokoj mi prajte. V srdci
večnú spomienku si na mňa 
zachovajte.”
V týchto dňoch si pripomíname
21. výročie úmrtia
našej drahej
Zdenky Benešovej
rod. Nedelkovej.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra, zaťovia, vnúčatá
a pravnúčatá.

SPOMIENKA

spomienka_machaj_12

“Vydal si sa na cestu, ktorou musí
ísť každý sám, len dvere spomie-
nok si nechal otvorené dokorán.
Snívaj svoj večný sen, v spomien-
kach sme s Tebou každučký deň.”
Dňa 30. marca 2020
si pripomenieme 2. výročie
tragického úmrtia
nášho drahého
Vladka MACHAJA.
V nádeji na stretnutie vo večnosti
si na neho s láskou spomínajú mama,
sestra s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_nuhal_11

Dňa 19. marca 2020 uplynul rok,
čo nás opustil náš drahý
manžel, ocko, dedko a pradedko
Ing. František Nuhál.
Ďakujeme všetkým,
ktorí si na neho spomínate.

SPOMIENKA

spomienka_kohut_9

“Vydal si sa na cestu, ktorou musí
ísť každý sám, len dvere spomie-
nok si nechal otvorené dokorán.
Snívaj svoj večný sen, v spomien-
kach sme s Tebou každučký deň.”
Dňa 5. marca 2020 sme
si pripomenuli 10. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, ocino a dedko
Ján Kohút.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_funket_9

Dňa 3. marca 2020
sme si pripomenuli
2. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jakub Funket.
S láskou a úctou spomína
manželka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_smehlikova_10

Dňa 16. marca 2020
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
našej drahej manželky, mamy,
babky a prababky
Emílie Šmehlíkovej.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Manžel a syn Ján s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_smolak_8

Dňa 5. marca 2020
by sa môj drahý ocko
Rudko Smolák,
dožil 100 rokov.
S láskou spomína dcéra
Silvia s rodinou.
Kto ste ho poznali,
venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_antal_8

Dňa 4. marca 2020 by sa bol dožil
96 rokov náš milovaný
otec, starý otec a prastarý otec
Ján Antal
a dňa 6. marca 2020 si pripomenieme
2. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
mama, stará mama a prastará mama
Pavla Antalová.
Spomínajú dcéra Marika a syn Milan
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_manakova_10

„Nepýtame sa prečo nám ju
Pán Boh vzal, ale mu ďakujeme,
že nám ju dal.“
Dňa 14. marca 2020 si
pripomenieme
smutné 10. výročie úmrtia
našej drahej
Márie Manákovej rod. Gonovej.
S láskou, úctou a vďakou spomína
celá rodina.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

spomienka_paluchova_7

Odišla od nás naša
dlhoročná kamarátka, priateľka,
úžasný človek,
Valika Palúchová – naša Valička,
ktorá venovala práci vo výbore
Ligy proti rakovine veľa svojho času.
Budeme na ňu s láskou a úctou
spomínať. Česť jej pamiatke.
Mária Šišková za výbor a všetkých
členov Ligy proti rakovine,
pobočka Piešťany.

SPOMIENKA

spomienka_godaly_7

Dňa 28. 2. 2020 si
pripomenieme 3. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Godály.
“Vydal si sa na cestu, ktorou
musí ísť každý sám, len dvere
spomienok nechal si otvorené
dokorán. Snívaj svoj večný
sen, v spomienkach sme
s Tebou každučký deň.”
Manželka s rodinou
a vnuk Filipko

SPOMIENKA

spomienka_hasko_9

Dňa 4. marca 2020
uplynulo 6 rokov,
čo odišiel náš drahý
Jaromír HAŠKO
a ešte stále bolí v spomienkach
Tvoj odchod.
Kto ste ho poznali, spomínajte
s nami.
Ďakuje celá rodina.

SPOMIENKA

spomienka_zuffa_7

“Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali ústa sa smiať,
budeme otecko drahý,
stále na Teba spomínať.”
Dňa 21. februára 2020 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy opustil
Ján Žuffa.
S láskou a úctou spomína
manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_vargova_7

Dňa 2. marca 2020
si pripomenieme
5. výročie,
čo nás opustila
moja drahá manželka
Viera Vargová.
Spomína manžel Ján
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_kravarikova_7

Dňa 22. februára 2020
uplynú 3 roky čo nás
navždy opustila
vo veku 96 rokov
naša drahá maminka
Mária Kraváriková
zo Sokoloviec.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Milka a Lýdia a syn Peter
s rodinami.
Spi sladko svoj večný sen.

SPOMIENKA

spomienka_lehuta_6

15. februára 2020
uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil
náš drahý manžel a otec
Rudolf Lehuta.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Manželka a synovia
s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_zacharova_6

Dňa 20. februára 2020
si pripomíname
40. výročie úmrtia
našej dobrej mamy
ILKY ZACHAROVEJ
rod. Nižňánskej
a tiež jej nedožité 92. narodeniny.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Alenka a Dada s rod.

SPOMIENKA

spomienka_vasko_6

„Kto žije v srdciach, nezomiera.“
Dňa 16. februára 2020
uplynie 26 rokov
od úmrtia
nášho milovaného syna
Ladislava Vašku.
V srdciach navždy zostáva
spomienka na Teba.
Matka s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_kuban_6

” Tvoje oči navždy zhasli,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.”
Dňa 17. februára 2020 uplynie
22 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel a otec
Rudolf Kubán.
Kto ste ho poznali, venujte mu
ichú spomienku.
Manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_sulc_6

Dňa 19. februára 2020
si pripomíname
10. výročie úmrtia
nášho otca
Rudolfa Šulca.
Synovia s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_jurik_5

V týchto dňoch si pripomíname
10. výročie úmrtia
Jozefa Juríka
a 1. výročie úmrtia
Irenky Juríkovej.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Mária a syn Vladimír
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_tomasikova_5

„Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach
sme pri Tebe každý deň.“
Dňa 7. februára 2020 uplynulo
19 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Božena TOMÁŠIKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manžel a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_sonnberg_5

“Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku nezoberie žiadny čas.”
Dňa 9. februára 2020
si pripomíname 3. výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatino, deduško, svokor
Štefan SONNBERGER.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka Hedviga,
dcéry Jana a Martina, milované
vnučky Miška a Danka
a zať Ľubomír.
Prosíme, kto ste ho mali radi,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_kacka_5

Dňa 11. 2. 2020 uplynie
15 rokov, čo nás,
vo veku 97 rokov,
navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Vladimír Kačka.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, spolu s nami
tichú spomienku.
Dcéry s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_adamicova_5

Dňa 14. februára 2020
si pripomenieme
smutné 3. výročie úmrtia
našej maminky a babinky
Márie ADAMICOVEJ
rod. Paulikovičovej.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Daniela a vnučka
Danielka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_baranovicova_5

“Odišla si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach
žiješ spomienkami.”
Dňa 6. februára 2020 uplynulo
29 rokov, čo nás navždy opustila
Františka Baranovičová.
S úctou spomína manžel Milan,
Vierka s rodinou, ostatní
príbuzní a priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_sebova_4

Dňa 31. januára 2020
uplynie 15 rokov
od úmrtia
Viktórie Šebovej,
rodenej Benkovej.
S láskou spomína
syn s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_noskovic_5

Dňa 8. februára 2020 by sa
náš drahý ocko
Vojtech Noskovič
dožil 100 rokov.
S láskou spomínajú synovia
a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_haring_4

Spomíname na
Viliama Haringa,
ktorý by sa bol
6. februára 2020 dožil
92 rokov a 25. februára 2020
si pripomenieme 14. výročie
od jeho úmrtia.
Spomína manželka Marta,
dcéra Gabika a syn Viliam
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_malik_4

Dňa 2. februára 2020
uplynie 7 rokov,
čo nás opustil
manžel a otec
Marián Malík.
Spomína manželka Jana
s rodinou.