SPOMIENKA

smutocne_mayerhoffova_45

Dňa 24. novembra 2019
si pripomíname
4. výročie úmrtia našej drahej
Jacqueline
MAYERHOFFEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
Anton a rodina.

SPOMIENKA

spomienka_snajdar_44

Dňa 10. novembra 2019
sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter Šnajdar z Kocuríc.
S láskou spomínajú manželka,
synovia, nevesty, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_rapant_44

Dňa 7. novembra 2019
nás navždy opustil,
vo veku 73 rokov, náš drahý
Ľudomír /Miro/ Rapant
z Piešťan.
Ak ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_crhova_44

„Odišli tíško, už nie sú medzi
nami, no v srdciach našich
stále žijú spomienkami. Čas plynie,
smútok zostáva, rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 19. novembra 2019
si pripomíname druhé
výročie, kedy tíško zaspala
a navždy nás, vo veku 84 rokov,
opustila naša milovaná mama,
babka a prababka
Anna CRHOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú
a na krídlach anjela pozdrav do neba
posielajú dcéry Anna a Eva
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_crha_44

„Odišli tíško, už nie sú medzi
nami, no v srdciach našich
stále žijú spomienkami. Čas plynie,
smútok zostáva, rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.“
dňa 22. novembra 2019 uplynie
20 rokov odvtedy, kedy nás náhle,
bez slova rozlúčky a navždy,
vo veku 73 rokov opustil náš tatko,
dedko a starý dedko
Ľudovít CRHA.
S láskou a úctou spomínajú
a na krídlach anjela pozdrav do neba
posielajú dcéry Anna a Eva
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_vozar_44

Dňa 14. novembra 2019
sme si pripomenuli
nedožitých 90 rokov
môjho manžela
Jozefa Vozára.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka
a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_orvisky_43

Dňa 13. októbra 2019
uplynul rok, čo sa zatvorili
oči k večnému spánku
životného optimistu
a dobrého človeka
Jozefa Orviského.
Všetkým, ktorí ste mu
venovali spomienku,
ďakujem. Vd. Melánia

SPOMIENKA

spomienka_nosko_43

Dňa 7. novembra 2019
sme si pripomenuli
nedožité 70-te narodeniny
nášho milovaného
Stanislava Nošku
z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_bednarik_43

“More lásky si so sebou vzal, hory
bolesti zanechal, prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas, spomienka na
Teba zostáva v nás.”
Dňa 14. novembra 2019
si pripomenieme smutné druhé
výročie úmrtia môjho manžela
Ing. Lacka Bednárika.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na neho nezabudli.
S úctou a láskou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_janda_43

“Nie, neopustil som
Vás, iba som Vás predbehol.”
Roman Janda
z Piešťan.
Dňa 8. novembra 2019
si pripomíname 7. výročie
úmrtia.
S láskou a úctou spomína
Sonka, rodina, priatelia.

SPOMIENKA

spomienka_cerny_41

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal rád
život a všetkých nás. Slzy v očiach,
v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud
vzal. Spomienky na Teba, Miloško,
zostanú stále v nás.“
Dňa 29. októbra 2019
si pripomíname druhé výročie
od úmrtia môjho milovaného manžela
Miloška Černého.
S láskou v srdci spomínajú manželka
Vlastulka, deti Adrika a Mirko s rodi-
nami a vnúčatá Martinko, Miška,
Matejko, Nikolka a Adrianka.

POĎAKOVANIE

podakovanie_matus_42

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa dňa 30. októbra 2019
prišli rozlúčiť s naším
drahým zosnulým
Pavlom Matúšom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka a deti s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_kapustnakova_41

Dňa 30. októbra 2019
uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustila
naša mama, sestra, svokra
Anna Kapusňáková
rod. Škrabáková.
S láskou spomínajú deti, súro-
denci, priatelia a ostatná rodina.
Ďakujeme,
že si spomeniete s nami.

SPOMIENKA

spomienka_havrlent_41

Dňa 20. októbra 2019
si pripomíname
nedožité 90. narodeniny
nášho milovaného otca
Emila Havrlenta.
S láskou spomínajú deti
Marián, Viera a Eva
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_vican_41

“Pištík, hoci náš život, čo sme spolu
prežili bol krátky, nikto nám ho ne-
vráti spiatky. Je to tak veľa rokov,
čo odišiel si a nevrátil sa domov
späť. Tam v poli prestalo srdce biť,
zhasli oči, prestalo všetko, nebolo
Ti dané s nami žiť.”
Dňa 29. októbra 2019 uplynie
15 rokov, čo nás navždy opustil
Štefan Vičan z Piešťan.
Spomínajú Anka, deti a súrodenci.

POĎAKOVANIE

podakovanie_kalaba_41

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa dňa 18. októbra 2019
prišli rozlúčiť
s naším drahým zosnulým
Stanislavom Kalabom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka a dcéry s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_branderska_40

“Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny,
z našich najdrahších, najďalej
si Ty.”
Dňa 25. októbra 2019
si pripomenieme 1. výročie,
čo nás opustila naša drahá
Margita Branderská,
rod. Lukačková z Piešťan.
S láskou spomíname na jej dobrotu,
láskavosť a úsmev, ktorý pre nás
vždy mala. Nikdy nezabudneme.
Deti s rodinami a sestra Mária

SPOMIENKA

spomienka_hanicova_40

Dňa 19. októbra 2019
uplynul rok,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička,
babička a svokra
Ing. Lotka Hanicová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.
S hlbokým smútkom v srdci na ňu
neustále myslí a spomína
jej manžel, syn Tonko s rodinou
a dcéra Danka.

SPOMIENKA

spomienka_samuhelova_40

Dňa 22. októbra 2019
si pripomenieme nedožité
100. narodeniny
našej drahej mamy
Filomény Samuhelovej z Banky.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.

POĎAKOVANIE

podakovanie_kasny_40

“Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, nikdy
nezomrel…”
Ďakujeme rodine, všetkým
priateľom a známym, ktorí
sa prišli posledný krát rozlúčiť
s Rudolfom Kašným,
osobne, ale aj spomienkou.

SPOMIENKA

spomienka_lesay_40

Dňa 21. októbra 2019
uplynie rok,
čo nám navždy odišiel
Jozef Lesay.
Za tichú spomienku ďakujú
manželka, synovia, švagrovci
a krstné dcéry.

SPOMIENKA

spomienka_gasparik_40

Dňa 15. októbra 2019
uplynulo 20 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec,
deduško
Milan Gašparík.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéra a syn s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_duga_39

Dňa 15. októbra 2019
si pripomíname
10. výročie úmrtia
Dušana Dugu.
Spomína naňho celá rodina.

SPOMIENKA

spomienka_palko_39

„Odišiel tíško, už nie je medzi
nami, v našich srdciach zostáva
s nami.”
Dňa 13. októbra 2019
si pripomíname 1. výročie, čo nás
opustil náš otec, dedko
Jozef Palko.
S láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_metelkova_39

S bolesťou v srdci si dovoľujeme
pripomenúť všetkým známym,
že 14. októbra 2019
uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka,
mama, sestra, teta, švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane v našich
srdciach. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_dimitrovova_39

„Ivetka bola mladá, svoje životné plány
mala. Dostala chorobu, na ktorú lieku
nebolo a smrť jej plány navždy pocho-
vala. Jej cesta života, tu na zemi, krátka
bola. S bolesťou ale nádejou, za zdra-
vím, po nej kráčala. Na jej konci bol
tmavý tunel a posledná iskra nádeje
na život navždy zhasla. Svoju dušu
Pánu Bohu odovzdala.“
Dňa 7. októbra 2019 by sa
Ivetka Dimitrovová
bola 48 rokov dožila.
28 rokov spí už spánkom pokoja.
Je to spánok bezsenný, očká už sa
nikdy neprebudia, je to spánok večný,
ten spánok pokoja. V srdciach, ktoré
bijú, spomienkach, ktoré nezomierajú,
Ivetka žije a bude stále žiť.
Spomínajú otec, mama, brat Ivko
s rodinou, sestra Ivanka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_vatrtova_37

„Mama, že čas zahojí bolesť v srdci
je len veľký klam, lebo spomienka
na Teba, i po rokoch, zostala nám.
Odišla si mladá spať svoj večný sen
a nám zostal v spomienkach Tvoj
úsmev len.“
Dňa 25. 9. 2019 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustila
Mária Vatrtová
rod. Vetríková z Banky.
„Všetci sa zídeme k Tvojmu hrobu,
mama, aby sme Ti kytičku kvetov
mohli dať a pri sviečkach na Teba
spomínať.“
Manžel Štefan, synovia Marcel a Róbert
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_zbyvatel_39

„Občas si želáme, aby sme mohli
niekoho zniesť z neba… Stráviť s ním
ešte jeden deň, dať mu ešte jednu
pusu, jedno objatie… Počuť ešte raz
jeho hlas a dostať poslednú možnosť
povedať: Ľúbim Ťa.”
Dňa 11. októbra 2019 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián ZBYVATEĽ.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a syn Daniel s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_misura_37

“More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal, prázdno
je tam, kde znel Tvoj hlas, spo-
mienka na Teba zostáva v nás.”
Dňa 28. septembra
2019 uplynie rok,
čo nás náhle opustil
náš milovaný syn, brat, otec
Ľubomír Mišura.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
matka, sestra, syn a ostatná
rodina.

POĎAKOVANIE

martinka_34

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
dňa 28. augusta 2019 rozlúčiť
s našim milovaným manželom,
ockom a deduškom
PaedDr. Petrom Martinkom.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste
zmiernili náš hlboký žiaľ.
Manželka a dcéry s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_sekacova_37

Dňa 2. októbra 2019 uplynie
28 rokov
od úmrtia mojej mamy
Terézie Sekáčovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomína
dcéra Irena, vnuci Peter,
Marcel a vnučka Monika.

SPOMIENKA

spomienka_rusnakova_36

Dňa 20. septembra
2019 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila
naša mama, sestra
Ľudmila Rusnáková
rod. Gábrišová.
S láskou spomínajú deti, sestra,
priatelia a ostatná rodina.
Ďakujeme, že si spomeniete
s nami.

SPOMIENKA

spomienka_onrasikova_36

Dňa 23. septembra 2019
si pripomíname 1. výročie,
čo nás opustila naša milovaná
Marta Ondrášiková
rod. Višňovská.
Kto ste ju poznali, venujte
jej prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manžel a dcéry s rodinami.