SPOMIENKA

 „Kto v srdci žije, nezomiera.“
Dňa 24. januára 2018 uplynuli
2 roky, čo nás navždy opustila
naša milá
Zdenka VAGOVIČOVÁ
a 18. februára 2018 uplynie 38 rokov
od úmrtia jej manžela
Karola VAGOVIČA.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

 Nie je deň, kedy na Teba nemyslíme,
naša milá, láskavá a obetavá mamička
a babička
Mária KRAVÁRIKOVÁ za Sokoloviec.
Už je to rok, čo dotĺklo
Tvoje šľachetné srdiečko
22. februára 2017 v pekných 96. rokoch.
Zároveň si pripomíname 17 rokov,
čo odišiel do večnosti
náš otec a dedko
Marko KRAVÁRIK.
S láskou a úctou spomínajú
tri deti s rodinami.

SPOMIENKA

 „Tvoje oči navždy zhasli,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
Dňa 19. februára 2018
si pripomíname
nedožité 70. narodeniny
Milana DOMINA.
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

 Dňa 15. februára
uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil môj manžel
Rudolf LEHUTA.
Venujte mu tichú spomienku.
Manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 16. februára 2018
si pripomíname smutné
20. výročie úmrtia nášho syna
Marcela BÚCORA.
Smútiaci rodičia a brat Tomáš

SPOMIENKA

Dňa 13. februára
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy opustil
Ladislav MAREŠ.
Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 13. februára 2018 sme si pri-
pomenuli nedožité 94. narodeniny
piešťanského otužilca a športovca
Karola Kevana.
Bol aj propagátorom zdravého
spôsobu života.
Od svojich 41. narodenín v roku
1965 sa verejne predstavil svojej
rodine a spolupracovníkom, že do-
káže plávať v chladnej vode Váhu.
Ako 56-ročný sa stal vegetariánom.

Pokračovanie

Cvičil jogu a reiki. Svoje dlhé desať-
ročia plávaním vo Váhu počas zimy
a diaľkovým plávaním cez leto sa
udržiaval v kondícii. Absolvoval ve-
ľa pretekov v behu v zime i v lete.
Piešťanské preteky železného muža
v roku 1982 na Slovensku v dĺžke
222 kilometrov za 24 hodín.
Piešťanskí otužilci a nadšenci
z iných miest si v deň jeho narode-
nín zaplávali aj spolu s ním, keď mu
ešte zdravie dovoľovalo.

SPOMIENKA

 Roky pribúdajú,
ale spomienky zostávajú.
Dňa 10. februára sme si pripomenuli
nedožité 50. narodeniny
nášho brata
Miroslava Koppa.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína sestra
Dana s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

V týchto dňoch si pripomíname
dve smutné výročia našich
drahých rodičov, prarodičov, krstných
rodičov, švagrovcov a priateľov
Paulínky a Zdeňka
FRIEDRICHOVCOV
z Piešťan.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou dcéra Anička
a vnuci s rodinami.

SPOMIENKA

Tvoje oči navždy zhasli,
Tvoje srdce prestalo biť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 6. februára 2018 si pripomíname
smutné 27. výročie úmrtia
mojej drahej manželky, našej mamičky
a babičky
Františky BARANOVIČOVEJ,
rod. Polešenskej.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
S láskou spomína
manžel a dcéra Vierka s rodinou.

SPOMIENKA

 Dňa 14. februára 2018
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
našej maminky a babinky
Márie ADAMICOVEJ
rod. Paulikovičovej,
ktorá nám veľmi chýba.
Zádušná omša sa bude konať
22. 2. 2018 o 16.15 hod. v Kostole
sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch.
S láskou spomína dcéra Daniela
s vnučkou Danielkou.

SPOMIENKA

Dňa 4. marca 2017
uplynuli 3 roky,
čo odišiel
náš vzácny a drahý človek
Jaromír HAŠKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Ďakujeme, celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 9. 2. 2018 si pripomíname
prvé výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
deduško, svokor
Štefan SONNBERGER.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Hedviga, dcéry Jana a Martina,
vnučky Miška a Danka a zať Ľubomír.

SPOMIENKA

Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach
sme pri Tebe každý deň.
Dňa 7. februára 2018 uplynulo
17 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Božena TOMÁŠIKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou v srdci spomína manžel
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 7. februára 2018
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
Stanislav Králik.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Spomínajú manželka, deti,
vnuci, vnučky a celá rodina.

SPOMIENKA

Mali sme ťa radi, ešte si chcela žiť,
ale prišla chvíľa, keď si nás musela
opustiť.
Dňa 3. februára 2018 uplynie
9 rokov, čo nás navždy opustila
milovaná manželka
Edita MELICHEROVÁ.
S láskou a úctov spomínajú manžel,
syn, vnuci a pravnuci.

SPOMIENKA

Dňa 27. januára 2018 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustila naša drahá
Anna GOMOLOVÁ
z Piešťan.
S láskou a úctou často spomínajú
manžel, synovia s rodinami
a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 30. januára 2018
uplynie sedem rokov,
čo nás opustil
Prof. PhDr. František Briška, CSc.
Dekan Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Agnesa a syn

SPOMIENKA

I keď vyhasli oči Tvoje,
spomienka na Teba
v našich srdciach
stále žije.
Dňa 17. januára uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil môj otec
Jozef ŠVEC z Piešťan.
S láskou a úctou spomína dcéra Erika
s rodinou a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine,
všetkým priateľom,
známym a susedom
za účasť na rozlúčke
s naším milovaným
Ladislavom FILUSOM st.,
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca manželka a synovia
s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 8. februára 2018
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Peter PAPAY.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 23. januára 2018
uplynulo 25 rokov
od úmrtia
Stanislava NOŠKU
z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou často spomínajú
manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 2. februára 2017
uplynie 5 rokov,
čo nás opustil
manžel a otec
Marián MALÍK.
Spomína manželka Jana
s rodinou

SPOMIENKA

Dňa 12. januára 2018 sme si
pripomenuli 5. výročie úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Mamička, nie je deň,
kedy na Teba nemyslíme.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme
všetkým priateľom a známym
za účasť na poslednej rozlúčke
dňa 9. januára 2018
s naším drahým
Karolom STREČANSKÝM,
ako aj za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 28. novembra 2017 uplynulo
15 rokov od úmrtia
Pavla BENKA
a 23. januára 2018 si zároveň
pripomenieme 30. výročie úmrtia
Margity BENKOVEJ,
rod. Prokešovej.
Len tichú spomienku chcem im dať,
s láskou a úctou spomínať.
Dcéra s rodinou

SPOMIENKA

Spomienka na
Antona Pavlíčka
Už nezdvihneme spolu čaše
k Tvojej 80-tke, pretože
je to 2 roky, čo pohaslo
svetlo v Tvojich očiach
a v našich srdciach zostal len žiaľ.
So smútkom v srdci spomína
manželka, dcéra a vnuk Miško.

SPOMIENKA

Dňa 10. januára 2018
uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša mamička
Paulína Lajchová
a
21. januára 2018
bude 30 rokov,
čo nás navždy opustil
náš otec
Jozef Lajcha.
S láskou spomínajú
tri deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 5. januára 2018
uplynul rok, čo odišla
do umeleckého neba
akademická maliarka
Eva KRAUSE,
ktorá prežila veľkú časť života
v Moravanoch nad Váhom
a posledné roky v Piešťanoch.
Mnohým z vás sú známe jej krásne
tapisérie. Prosím, venujte jej spolu
so mnou spomienku,
priateľka Alžbeta.

SPOMIENKA

Dňa 31. decembra 2017
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, syn, brat
Milan PALKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme.
S láskou spomína manželka, mama,
deti s rodinami a všetci blízki.

SPOMIENKA

Dňa 28. decembra 2017
uplynulo 8 rokov
od úmrtia môjho manžela
Eduarda ZEMANA.
S láskou spomína manželka Margita,
dcéry, synovia a vnuk Adam.
Chýbaš nám tato.

POĎAKOVANIE

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým známym
a priateľom
za účasť na pohrebe
Dušana ULEHLU,
za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca manželka s rodinou

Dňa 31. decembra 2017
uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a švagor
Ján ŠEBO rodený Beňovič.
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz už vzal.
Zostanú len spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
S láskou budeme na teba spomínať.
Manželka s deťmi

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 20. decembra 2017 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Jozef NEDELKA.
S úctou a láskou spomína
manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 5. januára 2018
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho drahého
Petra RAKÚSA z Piešťan.
Spomína rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým známym a priateľom,
za účasť na pohrebe
Petra HLAVNU,
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaci rodičia

Dňa 11. decembra 2017
uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, starý otec,
krstný otec, brat
Ing. Vladimír DANKO.
S láskou spomínajú
manželka Emília, syn Ján s rodinou
a syn Ľubomír s rodinou.

S nekonečnou láskou
si 21. decembra 2017
pripomenieme
2. výročie, čo nás opustila
naša milovaná mamička
Marta RATAJSKÁ.
Deň sa za dňom míňa, k spánku volá
tmavá noc, oči naše k nebu hľadia,
Ty nám chýbaš mami moc.
Tvoja láska, Tvoje dlane, čo by sme
mi dali za ne, nemôžeš nás pohladiť,
ani k sebe pritúliť. Mamička naša drahá,
všetkých si nás milovala.
Spomínajú deti s rodinami.

Dňa 23. decembra 2017 uplynie rok,
čo nás navždy
opustil náš milovaný otec
Jaroslav STÁREK.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 1. 1. 2018 bude prvé výročie,
čo nás navždy opustil a zanechal bolesť
v srdci milovaný manžel a otec
Jaroslav DANIŠ z Banky.
S láskou spomína manželka Alena,
syn Jarko a dcéra Alenka.

Dňa 31. decembra 2017
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný strýko, brat
Pavol ADAMKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Veľmi, veľmi mi chýbaš
môj milovaný strýko.
S láskou a úctou na Teba spomína
celá Tvoja rodina.

Dňa 23. decembra 2017
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
Viliam SVÍČKA,
rodák z Banky.
Kto ste ho poznali, zaspomínajte
s nami, ďakujeme.
Manželka, deti a ostatná rodina

Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata. Keď si bola s nami,
Tvojim krédom bola viera, nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou a oporou,
s Tebou bol vždy veselší svet. Len smútok, žiaľ
a slzy v očiach ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu
s nami. Aj každý deň keď odchádza, nezabú-
dame na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 7. decembra 2017 sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.

Dňa 30. 12. 2017 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
manžel, otec, starý otec
Koloman GLOSS z Piešťan.
S láskou spomínajú manželka,
traja synovia a dcéra Alena
s rodinami.

Dňa 3. decembra 2017 uplynie
16 rokov od úmrtia
nášho milovaného otca
Štefana VALKA.
Spomíname a nezabúdame.
Manželka Mária a syn Štefan

30. novembra sme si pripomenuli
nedožitých 85 a 90 rokov
manželov
Pavlíny a Jaroslava STÁREKOVÝCH
z Banky.
Spomína dcéra Jarmila s manželom,
ich milované vnučky Miriam a Lívia.
Na babičku spomínajú aj pravnuci
Lubko a Jarka.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
s nami.

Dňa 27. novembra 2017
si pripomíname
30 rokov odvtedy,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Paulína PRIBIŠOVÁ rod. Šándorová
z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou spomínajú
traja synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, známym a všetkým,
ktorí sa dňa 22. novembra 2017
zúčastnili rozlúčky
s našou drahou
Máriou KUSOU
a kvetinovými darmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Dňa 24. novembra 2017
si pripomíname
2. výročie úmrta našej drahej
Jacqueline MAYERHOFFEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku
S úctou a láskou spomína Anton a rodina.

Dňa 21. novembra
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Katarína MIŠUROVÁ.
S láskou spomína manžel s rodinou.
Kto ste ju poznali venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

„Viera nás robí v slabostiach silnými,
v chudobe bohatými, v smrti živými.“
Dňa 10. novembra 2017 uplynú
dva roky, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína MIČKOVÁ

a 15.novembra si zároveň
pripomíname jej nedožitých 85 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Jana, Magdaléna, Mária, Eva a Katarína
s rodinami.

19. novembra 2017 uplynie
rok, čo nás navždy opustila
Valéria Áčová.
Spomíname.

S bolesťou v srdci
si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym,
že 14. októbra 2017
uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
sestra, teta a švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane v našich
srdciach. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí,
srdce Tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac Ťa už nič
nebolí. Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 29. októbra si pripomíname
piate výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý
Jarolím TONKOVIČ
z Trebatíc.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

Dňa 10. novembra 2017
sme si pripomenuli
druhé výročie,
čo nás opustil náš drahý
Peter ŠNAJDAR.

S láskou spomína manželka Anka,
synovia Pavol a Robert s rodinami.

Dňa 12. októbra sme si
pripomenuli 10. výročie
úmrtia, kedy nás bez slova
a rozlúčky náhle opustil
náš milovaný
Gabriel Svetlík
z Kocuríc.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku
a modlitbu. S láskou a úctou
spomína najbližšia rodina.

Dňa 2. októbra 2017
uplynie smutných
5 rokov, čo nás opustil
drahý manžel, otec a dedko
Jozef GLOSZ.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na Teba nezabudli.
S láskou spomína manželka
Helena a deti Danka, Jozef
a Roman s rodinami.

Úprimné poďakovanie
rodine, príbuzným, priate-
ľom, známym, susedom
ako i MUDr. Eduardovi
Karabovi a všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou milovanou mamou
Helenou Vasilikovou
rod. Bačikovou
a odprevadiť ju na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy úprimnej
sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina

Čas plynie, ale smútok v srdci bolí,
zabudnúť nedovolí, kto Ťa mal rád,
nezabudne.
Dňa 28. septembra 2017 uplynulo
6 rokov, čo ma navždy opustil
môj manžel
Karol ŠÁLEK z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Anička, sestra Vilmuška,
neterka Terezka s rodinou,
priatelia a známi.

Dňa 22. septembra 2017
uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila
naša drahá mamina
Mária BÚZIKOVÁ
a 13. septembra 2017
uplynul mesiac,
čo nás opustil ocino
Jozef BÚZIK.
S láskou spomínajú
dcéra a syn s rodinami.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

Poďakovanie
Ďakujeme rodine,
príbuzným, priateľom,
známym a všetkým,
ktorí sa dňa
28. septembra 2017 zúčastnili
rozlúčky s našim drahým
Ing. Petrom HLAVÁČOM
a kvetinovými darmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Dňa 16. septembra 2017
si pripomíname
prvé smutné výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
babička a teta
Vierka DOMKOVÁ.
S úctou a vďakou spomíname.

Dňa 10. septembra sme
si pripomenuli 8. výročie
úmrtia
môjho manžela, nášho tatu a dedka
Pavla REBRA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Marta,
deti Peter, Gabika, Lucia a Soňa
s rodinami.

Dňa 1. októbra 2017
si pripomíname
prvé smútočné výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedino
Karol BAKIČ.
S úctou a vďakou spomíname.

Dňa 17. septembra 2017
si pripomíname nedožité
80-te narodeniny
nášho drahého manžela, otca, dedka
Antona HARINGA.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia Andrej a Boris s rodinami.

Ty si odišiel, len stopy Tvojej práce
a lásky zostali.
Dňa 14. septembra 2017 sme si
pripomenuli 20. výročie úmrtia
Jána LESÁKA.
Spomína manželka Hana, syn Daniel,
nevesta Eva, vnuk Danko,
vnučka Martinka a pravnučka Sofia.

Dňa 21. septembra 2017
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Jozef MARGETIN z Banky
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra Ivanka s rodinou,
brat Imriško s rodinou a vnúčatá
Karin, Sofia, Vikinka a Matúško.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Kto žije v srdciach tých,
ktorých opustil, nikdy nezomrie.
Dňa 30. augusta 2017
si pripomíname
15. výročie úmrtia
(30. mája by mal nedožitých 80 rokov)
Emila GOGOLA z Piešťan
a zároveň spomíname
že 13. apríla
ubehlo 13 rokov od úmrtia
Jozefíny NEŠŤUKOVEJ
rod. Gogolovej
Kto ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku.
S úctou spomína Miro
a ostatná rodina.

Dňa 10. 9. 2017 si pripomíname
8. výročie úmrtia manžela, otca,
dedka a pradedka
Teodora HUNKU
z Pieštan.
S láskou a úctou spomíname

Dňa 12. septembra 2017
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
otec, svokor, starý otec
Štefan BOGÁDY.
Za tichú spomienku ďakujem
všetkým známym.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 27. augusta 2017
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný syn
Martin HADVIGA.
S láskou a úctou spomínajú rodičia,
brat Marek s rodinou, sestra Lenka
a ostatná rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste na neho nezabudli.

 Dňa 9. septembra 2017
uplynie 10 rokov ,
čo nás opustila naša
mama, babička, manželka
a sestra
Lýdia BLAŠKOVÁ
rod. Majková.
S láskou v srdci na ňu všetci

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 1. septembra 2017 uplynie rok
od úmrtia našej drahej mamičky,
babičky a prababičky
Anny UHLÁRIKOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí na ňu nezabudli.
S láskou spomínajú
syn Peter a dcéra Renáta s rodinou.

Dňa 18. augusta uplynie
prvé smutné výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
brat, strýko
Ing. Rudolf Fencík, CSc.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína
manželka a deti.

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 29. augusta 2017
si pripomíname 3. výročie úmrtia
syna a brata
Jaroslava Vetríka.
Spomína mama, brat Fero
a všetci známi.

Dňa 28. augusta 2017
si pripomíname
2. výročie úmrtia
Karola VILLARISA.
Za tichú modlitbu a spomienku
ďakujeme všetkým,
ktorí na Teba nezabudli.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 16. augusta 2017
uplynuli 4 roky, čo nás
opustil drahý
manžel, otec, dedko, krstný,
strýko, svat a svokor
Ing. Milan Novák.

Spomína manželka a synovia
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

Spomíname
na výročie nedožitých
narodenín nášho
manžela, otca a deduška
Jána MALIŠA
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Odišla si rýchlo, niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
stále žiješ spomienkami.
Dňa 19. augusta si pripomenieme
3. výročie úmrtia mojej mamy
Vlasty ŠVECOVEJ, rod. Čuridlovej.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Erika, zať Miloš,
vnúčatá Tatiana, Miloš, Nina
a ostatná rodina.

Dňa 2. augusta 2017
uplynuli
smutné tri roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf Grolmus.
S úctou a vďakou spomína
manželka a deti.

Dňa 14. augusta uplynie
rok, čo nás navždy opustil
Viliam CEBO.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou na neho spomína
manželka Anna, Oliverko a Janka,
sestra Bea a synovec Marek,
sestra Aďa s manželom.

Ty si odišiel, len stopy
Tvojej práce a lásky zostali.
23. augusta 2017
si pripomíname 5. výročie
úmrtia
Petra PUVÁKA.

Za tichú modlitbu a spomienku
ďakujeme všetkým,
ktorí na Teba nezabudli.
S láskou spomína celá rodina.

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 31. júla 2017 uplynie
prvé smutné výročie,
čo nás navždy náhle opustil milovaný
syn, brat, strýko a manžel
Richard DRLIČKA.
S láskou spomína mamina, brat Martin
s rodinou, manželka s deťmi
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.

4. augusta 2017 si pripomíname
2. výročie úmrtia
Jozefa Gulu.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2017 uplynie rok
od úmrtia
Žofky MASARYKOVEJ

rod. Vargovej.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli dňa 13. júla 2017
naposledy rozlúčiť
s naším drahým zosnulým
Jánom ŠVECOM
a odprevadiť ho na poslednej ceste.
Ďakujeme za úprimné prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Manželka s rodinou

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 21. júla 2017 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
Viliama MASARYKA
z Banky.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí naňho nezabudli.
Smútiaci bratia s rodinami.

„Všetko zmizlo, len stopy Tvojej práce
a lásky zostali.“
Dňa 7. augusta uplynie štrnásť rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
otec a starý otec
Milan Mička.
Za tichú spomienku a modlitbu
ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.

15. júla 2017 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
otecko, starý otecko, svokor a švagor
Martin GEŽO.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal, odišiel si nám všetkým,
ktorí sme Ťa radi mali.
Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa
zbohom dali.
So smútkom v srdci
si dňa 9. júla 2017 pripomíname
1. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otecka, dedka
Ladislava BORIKA
z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína
manželka, syn a dcéra s rodinami.

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a s láskou na Teba spomíname.
Dňa 1. augusta 2017
uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, kolega, kamarát
Jozef TORÁČ z Banky.
S láskou spomína manželka Iveta,
kamaráti Peter Samko, Peter Krajc,
Marek Hadviga, Karol Bubák,
Marcel Toráč a Mária.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
sa prišli dňa 22. júna 2017
naposledy rozlúčiť
s naším drahým zosnulým
Ing. Jozefom MACOM
a odprevadiť ho na poslednej
ceste. Ďakujeme za úprimné
prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina

Dňa 16. júna 2017
nás navždy
opustila naša mamička
Helena HOVORKOVÁ
z Piešťan.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť
a prejavili nám účasť.
Smútiaca rodina

Čas plynie, ale smútok a bolesť
v srdci zostáva a veľmi bolí,
zabudnúť nám nikdy nedovolí.
Dňa 18. júla si pripomenieme
už 8 rokov, čo nás náhle a tragicky,
na festivale Pohoda v Trenčíne,
opustil
Martin Kašák (†29).
S láskou spomínajú rodičia a súrodenci
Zuzana a Vladko.
Kto ste ho poznali a mali radi,
oznamujeme vám, že ani po 8 rokoch
sa na súde v Trenčíne nič nevyriešilo.
Smutné.

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 2. júla si pripomíname
5. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Ericha KOWANZA z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou a úctou
spomína manželka s rodinou.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.