SPOMIENKA

spomienka_turnova_16

„Neplačte, že som odišla,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa uchovajte.“
Dňa 1. mája 2019 si pripomíname
1. výročie, kedy nás bez rozlúčky
opustila milovaná
Magdaléna TURŇOVÁ
rod. Švecová,
vo veku nedožitých 68 rokov.
Smútiaci manžel Milan s rodinou

SPOMIENKA

spomienka_janisik_16

„Dni utekajú, roky
pribúdajú, ale spomienky
na Teba v našich srdciach
stále zostávajú.“
Dňa 4. mája 2019 uplynú
štyri roky, čo nás opustil manžel,
otec a dedko
Pavel JANIŠÍK.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_valent_16

Dňa 23. apríla 2019
uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a dedko
Alojz Valent z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_bucko_16

Dňa 28. apríla 2019
si pripomíname 20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý otec
Janko BUCKO zo Sokoloviec.
Kto ste ho poznali, spomeňte si
spolu s nami.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_vetrik_14

Dňa 18. apríla 2019
si pripomenieme nedožité
55. výročie narodenia
nášho syna
Jaroslava Vetríka.
Kto ste ho poznali, prosím
za tichú spomienku.
Spomínajú matka a brat Fero.

SPOMIENKA

spomienka_palenik_13

Dňa 7. apríla 2019
uplynie 30 smutných rokov
od tragickej smrti
nášho milovaného syna
Miroslava PÁLENÍKA.
S láskou a úctou spomínajú
maminka, otec a súrodenci.
Ďakujeme všetkým,
ktorí si spomenú s nami.

SPOMIENKA

spomienka_zbyvatel_15

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú,
kráčajú pri nás každý deň…
Niekedy sa len tak pozriem hore,
usmejem sa a poviem si – viem,
že si to bol Ty…
Dňa 26. apríla 2019 si pripomenieme
nedožité 70. narodeniny
nášho milovaného
Mariána ZBYVATEĽA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a syn Daniel s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_michna_12

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa dňa 28. marca 2019
prišli naposledy rozlúčiť
s naším milovaným
Ing. Alojzom Michnom,
ktorý nás opustil 22. marca
vo veku 90 rokov.
Tiež chceme poďakovať
Ing. Márii Šiškovej, predsedníčke
Ligy proti rakovine Piešťany,
za pekné slová počas poslednej
rozlúčky. Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_machaj_12

So smútkom v srdci
si pripomíname 1. výročie
tragickej smrti
nášho milovaného syna
Vladka MACHAJA,
ktorý nás opustil 30. marca 2018.
Kto ste ho poznali, prosím, venujte
mu tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú mama,
sestra Ejka s rodinou
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_stancekova_14

Dňa 11. apríla 2019
sme si pripomenuli
2. smutné výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná
Emília STANČEKOVÁ
rod. Zvardoňová.
S láskou spomínajú manžel,
dcéra a syn s rodinou.

PARTE

spomienka_michna_12

Odišiel náš dlhoročný kamarát,
priateľ, úžasný človek
Alojz Michna – náš Lolo,
ktorý venoval veľkú časť svojho života
spolu s manželkou Irenkou práci pre
pacientov Ligy proti rakovine.
Pred rokom sme oslávili jeho krásne
90. narodeniny. Bol to aktívny človek
plný humoru, lásky a obetavosti. Budeme
na neho s láskou a úctou spomínať.
Česť jeho pamiatke.
Mária Šišková za výbor a všetkých členov
Ligy proti rakovine, pobočka Piešťany.

SPOMIENKA

spomien_babuska_11

V tomto čase uplynulo
22 rokov od úmrtia
milovaného manžela,
pána Karola Babušku.
S láskou a vďakou v srdci
spomína manželka.

SPOMIENKA

spomienka_curidlova_12

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a pri plamienku sviečky
za Teba sa modlíme.
Dňa 3. apríla 2019 si pripomenieme
7. výročie úmrtia mojej manželky
Anny ČURIDLOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
dcéra Janka s rodinou, synovia
Miloš a Dušan s rodinou.

POĎAKOVANIE

podakovanie_stiene_14

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
odprevadili do večnosti
dňa 23. marca 2019
v Moravanoch nad Váhom
nášho drahého zosnulého
Ing. Františka Nuhála.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_gula_10

„Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú,
kráčajú pri nás každý deň… Niekedy
sa len tak pozriem hore, usmejem
sa a poviem si – viem, že si to bol Ty…“
Dňa 19. marca 2019 si pripomíname
smutné 5. výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec, manžel,
deduško, syn a brat
Jaroslav Gula.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_stiskal_12

Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, v našich
srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 27. marca 2019 sme si
pripomenuli 1. výročie úmrtia
Stanislava Stískala.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a ostatná rodina

PARTE

spomienka_nuhala_11

Oznamujeme, že dňa
19. marca 2019 si povolal
k Sebe Všemohúci nášho
manžela, otca, krstného otca,
uja, dedka a pradedka
Ing. Františka Nuhála
vo veku 93 rokov.
Pohrebný obrad s našim drahým
zosnulým bude dňa 23. marca 2019
počnúc svätou omšou o 13.00 h
vo farskom kostole
v Moravanoch nad Váhom.
Odpočinutie večné daj mu, Pane,
a svetlo večné nech mu svieti.

SPOMIENKA

spomienka_vavro_8

Len ten, kto stratil
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 1. marca 2019 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
Milan Vavro.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_ondrejkova_11

Dňa 21. marca 2019
by sa naša babina
Vlasta Ondrejková
dožila 93 rokov.
Tento rok už uplynulo
30 rokov, čo nás opustila.
S úctou a láskou spomínajú
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_toracova_10

Dňa 12. marca 2019
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
našej drahej
Evy TORÁČOVEJ,
rod. Horvátovej.
S láskou spomína manžel,
synovia Jozef a Tomáš.

SPOMIENKA

spomienka_antal_8

Dňa 4. marca 2019
by oslávil 95. narodeniny
náš drahý
Ján ANTAL
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Marika s rodinou
a syn Milan s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_glesova_10

Dňa 18. marca 2019
uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá mama, babka, sestra,
švagriná, priateľka a známa
Alica Glesová, rod.Laurincová.
Budeme na ňu vždy spomínať
s láskou v srdci a modlitbou na perách
v nádeji vzkriesenia.
Syn Peter, dcéra Katka,
bratia Jozef a Marián s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_ferencik_10

A čas je najvyšší pán.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Dňa 25. marca 2019 uplynie
10 rokov žiaľu od tragickej nehody
môjho druha
Ing. Ivanka Ferenčíka,
rodáka z Kláštora pod Znievom.
Za tichú spomienku ďakuje
Ajka a malý Ajko.

SPOMIENKA

spomienka_strapaty_7

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 22. 2. 2019
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
Jozefa STRAPATÉHO.
S láskou a vďakou spomínajú
manželka, syn s rodinou,
dcéra s rodinou a nevesta s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_zachar_10

„Po krátkych cestách chodili
sme spolu, na ďalekú vybral
si sa sám a mňa smutnú si tu
zanechal.“
Dňa 23. marca 2019
si pripomenieme 30. výročie
úmrtia a nedožitých 96. rokov
môjho otca
Šaňa ZACHARA, rodáka z Orosky.
S láskou a úctou spomína
dcéra Alenka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_jambor_9

Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 7. marca 2019 sme si
pripomenuli 3. výročie úmrtia
Ota JAMBORA.
S láskou spomína manželka
s deťmi a vnúčatami.

SPOMIENKA

spomienka_mihalik_6

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 12. februára 2019
sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Jaroslava MIHÁLIKA.
Spomína manželka s deťmi.

SPOMIENKA

spomienka_hrnciarikova_9

So smútkom v srdci
si pripomíname
1. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky
Eleonóry HRNČÁRIKOVEJ,
ktorá nás opustila 12. marca 2018.
Kto ste ju poznali, prosíme,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Viera a Helena
s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_andrisin_9

Dňa 9. marca 2019
uplynú 2 roky,
čo navždy od nás odišiel
vzácny človek,
milovaný, starostlivý a obetavý
manžel, otec, svokor, švagor,
starý a prastarý otec
Ing. Peter ANDRIŠIN, CSc.
Kto ste ho poznali, prosíme,
spomeňte si s nami.
Manželka, dcéra a syn s rodinami

SPOMIENKA

spomienka-vojtechova_6

Dňa 28. 9. 2018 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustila naša mama
Emília VOJTECHOVÁ,
rod. Kaducová.
Dňa 20. 2. 2019 si pripomenieme
20. výročie úmrtia nášho otca
Jozefa VOJTECHA.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

spomienka_kohut_8

Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 5. marca 2019
uplynie 9 rokov, čo nás opustil
Ján Kohút.
S láskou a vďakou spomína
manželka s dcérami a všetci,
ktorí Ťa mali radi.

SPOMIENKA

spomienka_antalova_8

Dňa 6. marca 2019
si pripomíname
1. výročie úmrtia
našej drahej
Pavly ANTALOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Marika s rodinou
a syn Milan s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_gregoricka_5

Chorobou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si mal
rád. S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok sa za
Teba modlíme. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 13. februára 2019 uplynie
smutný rok, čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Gregorička,
bývalý známy piešťanský hádzanár.
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku
s modlitbou.
S láskou spomína manželka, synovia,
nevesta a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_hasko_8

Dňa 4. marca 2019
si pripomenieme 5 rokov
čo odišiel náš vzácny
a drahý človek
Jaromír HAŠKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Ďakujeme, celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_kravarikova_8

Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 22. februára 2017 dotĺklo
šľachetné srdiečko
Márii Kravárikovej
zo Sokoloviec
vo veku nedožitých 96 rokov.
Nie je deň, kedy na Teba nemyslíme
naša drahá mamička, babička
a prababička.
S láskou a úctou spomínajú
Tvoji najbližší.

SPOMIENKA

spomienka_manduch_5

Dňa 7. 2. 2019 sme si
pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko,
brat, švagor
Dušan MANDUCH.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_cervenansky_8

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si tak
veľmi mal rád… S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri svetle sviečok
na Teba myslíme. Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
ale budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si dňa
6. marca 2019 pripomenieme
10. výročie, čo nás opustil
náš milovaný otec a starý otec
Jaroslav Červeňanský.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Katarína, Eva a Zuzana s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_markechova_6

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 9. februára 2019 sme
si pripomenuli 1. výročie úmrtia
našej mamy
Irenky MARKECHOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Dagmar
a Klaudia s rodinou a syn Libor.

SPOMIENKA

spomienka_domin_4

Dňa 10. 2. 2019
by sa bol dožil 90 rokov
života náš drahý
Ján DOMIN zo Starej Lehoty,
ktorý odišiel do večnosti
8. mája 2004.
Odpočinutie večné daj mu pane.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Mária a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_adamicova_5

Dňa 14. februára 2019
si pripomenieme
smutné 2. výročie úmrtia
našej maminky a babinky
Márie ADAMICOVEJ
rod. Paulikovičovej.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Daniela a vnučka Danielka.
Zádušná omša za zosnulú bude
dňa 24. 2. 2019 o 7.30 hod.
v kostole Cyrila a Metoda v Piešťanoch.

SPOMIENKA

spomienka-sonnberger_5

Milovali sme ho a on
miloval nás, tú lásku
nezoberie žiadny čas.
Dňa 9. februára 2019 si pripomíname
druhé výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatino,
deduško, svokor
Štefan SONNBERGER.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Hedviga, dcéry Jana a Martina,
milované vnučky Miška a Danka
a zať Ľubomír.
Prosíme, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

polak_mladsi

Zároveň dňa 24. 1. 2019
uplynulo 9 rokov
od smrti jeho syna
Jozefa POLÁKA.
Drahý brat, tam v diaľke
prestalo Tvoje srdce biť,
nepovedal si zbohom, moji milovaní,
už k Vám neprídem…
S láskou a úctou sestry s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_melicherova_5

Čas plynie, ale smútok bolí,
zabudnúť nedovolí,
kto Ťa mal rád, srdce ho bolí.
Dňa 3. februára 2019 uplynulo
10 rokov, čo ma navždy opustila
moja drahá manželka
Edita MELICHEROVÁ.
S láskou a vďakou spomína
manžel, celá rodina a všetci, ktorí
Ťa mali radi.

SPOMIENKA

spomienka_lehuta_5

Odišiel si tíško,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 15. februára si pripomenieme
4. výročie úmrtia
Rudka LEHUTU.
Venujte mu tichú spomienku.
Manželka a synovia
s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_malik_3

Dňa 2. februára 2019
uplynie 6 rokov,
čo nás opustil
manžel a otec
Marián MALÍK.
Spomína
manželka Jana s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_svec_4

Čas plynie ale
spomienky zostávajú.
Dňa 17. januára 2019 uplynuli
4 roky, čo nás navždy opustil
môj otec
Jozef ŠVEC z Piešťan.
Z láskou a úctou spomínajú
dcéra Erika s rodinou
a ostatná rodina.