SPOMIENKA

spomienka_markechova_6

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 9. februára 2019 sme
si pripomenuli 1. výročie úmrtia
našej mamy
Irenky MARKECHOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Dagmar
a Klaudia s rodinou a syn Libor.

SPOMIENKA

spomienka_mihalik_6

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 12. februára 2019
sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Jaroslava MIHÁLIKA.
Spomína manželka s deťmi.

SPOMIENKA

spomienka-vojtechova_6

Dňa 28. 9. 2018 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustila naša mama
Emília VOJTECHOVÁ,
rod. Kaducová.
Dňa 20. 2. 2019 si pripomenieme
20. výročie úmrtia nášho otca
Jozefa VOJTECHA.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

spomienka_adamicova_5

Dňa 14. februára 2019
si pripomenieme
smutné 2. výročie úmrtia
našej maminky a babinky
Márie ADAMICOVEJ
rod. Paulikovičovej.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Daniela a vnučka Danielka.
Zádušná omša za zosnulú bude
dňa 24. 2. 2019 o 7.30 hod.
v kostole Cyrila a Metoda v Piešťanoch.

SPOMIENKA

spomienka-sonnberger_5

Milovali sme ho a on
miloval nás, tú lásku
nezoberie žiadny čas.
Dňa 9. februára 2019 si pripomíname
druhé výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatino,
deduško, svokor
Štefan SONNBERGER.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Hedviga, dcéry Jana a Martina,
milované vnučky Miška a Danka
a zať Ľubomír.
Prosíme, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_gregoricka_5

Chorobou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si mal
rád. S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok sa za
Teba modlíme. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 13. februára 2019 uplynie
smutný rok, čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Gregorička,
bývalý známy piešťanský hádzanár.
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku
s modlitbou.
S láskou spomína manželka, synovia,
nevesta a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_melicherova_5

Čas plynie, ale smútok bolí,
zabudnúť nedovolí,
kto Ťa mal rád, srdce ho bolí.
Dňa 3. februára 2019 uplynulo
10 rokov, čo ma navždy opustila
moja drahá manželka
Edita MELICHEROVÁ.
S láskou a vďakou spomína
manžel, celá rodina a všetci, ktorí
Ťa mali radi.

SPOMIENKA

spomienka_lehuta_5

Odišiel si tíško,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 15. februára si pripomenieme
4. výročie úmrtia
Rudka LEHUTU.
Venujte mu tichú spomienku.
Manželka a synovia
s rodinami

SPOMIENKA

spomienka_manduch_5

Dňa 7. 2. 2019 sme si
pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko,
brat, švagor
Dušan MANDUCH.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_svec_4

Čas plynie ale
spomienky zostávajú.
Dňa 17. januára 2019 uplynuli
4 roky, čo nás navždy opustil
môj otec
Jozef ŠVEC z Piešťan.
Z láskou a úctou spomínajú
dcéra Erika s rodinou
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_tomasikova_4

Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe
každý deň.
Dňa 7. februára 2019 uplynie
18 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Božena TOMÁŠIKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou v srdci spomínajú manžel
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_domin_4

Dňa 10. 2. 2019
by sa bol dožil 90 rokov
života náš drahý
Ján DOMIN zo Starej Lehoty,
ktorý odišiel do večnosti
8. mája 2004.
Odpočinutie večné daj mu pane.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Mária a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_richterova_4

„Nezomrel ten, kto ostáva
v ľudských srdciach.“
Dňa 8. 2. 2019 si pripomenieme
10. výročie úmrtia
Márie RICHTEROVEJ.
S úctou spomínajú priatelia a známi.

SPOMIENKA

polak_starsi

Dňa 17. 1. 2019 sme si
pripomenuli 45. výročie
úmrtia
Štefana POLÁKA
z Hornej Stredy.
Drahý otec, nikdy sme nezabudli
na Tvoju lásku a dobrotu.
Dcéry s rodinami

SPOMIENKA

polak_mladsi

Zároveň dňa 24. 1. 2019
uplynulo 9 rokov
od smrti jeho syna
Jozefa POLÁKA.
Drahý brat, tam v diaľke
prestalo Tvoje srdce biť,
nepovedal si zbohom, moji milovaní,
už k Vám neprídem…
S láskou a úctou sestry s rodinami

POĎAKOVANIE

spomienka_hlista_2

Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a bývalým kolegom,
ktorí sa prišli dňa 11. 1. 2019
rozlúčiť s naším otcom
Jaroslavom HLÍSTOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_sarvas_2

Dňa 12. januára 2019
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
Jána Sarvaša.
S úctou spomína manželka
s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_malik_3

Dňa 2. februára 2019
uplynie 6 rokov,
čo nás opustil
manžel a otec
Marián MALÍK.
Spomína
manželka Jana s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_stanga_1

Dňa 30. 12. 2018
uplynul rok, čo nás navždy
opustil vo veku 28 rokov
náš milovaný
Jožko ŠTANGA.
Ďakujeme všetkým, ktorí
s nami spomínajú.
Smútiace rodiny Štangová,
Mondočková, Jamrišková,
Jánošíková a Hajdylová.

SPOMIENKA

spomienka_dubovska_1

Dňa 11. 1. 2019 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustila
naša drahá
mamička, babička a prababička
Mária DUBOVSKÁ z Banky.
Tí čo ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Marika s celou rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_sebo_2

„To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť
ostala a tiché spomínanie.“
Dňa 31. decembra 2018
uplynuli 3 roky, čo nás opustil
náš švagor, manžel, brat
Ján Šebo, rod. Beňovič.
S láskou spomína manželka s deťmi.

SPOMIENKA

spomienka_spendelova_1

Dňa 12. januára 2019
si pripomenieme
6. výročie úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci
často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Mamička, nie je deň,
kedy na Teba nemyslíme.

SPOMIENKA

spomienka_ratajska_1

„Deň za dňom sa míňa, rok za rokom beží,
nie je žiadna chvíľa,ktorá srdce lieči.
Len pri Tvojom hrobe, mamička naša
milovaná, postáť, pomodliť sa smiem
a veriť len v to, že nastane raz deň,
kedy spočiniem v Tvojom náručí raz
a navždy, nik a nič nás už nikdy nerozlúči.“
Dňa 21. 12. 2018 uplynuli 3 roky, čo
dotĺklo anjelské srdiečko našej milovanej
mamičky, babičky, prababičky
Marty RATAJSKEJ,
ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
S láskou spomínajú dcéry Ivett, Lýdia,
Martuška, Jarka a Dáška s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_bosakova_1

Dňa 21. 12. 2018
sme si pripomenuli
desiate výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička a babička
Mária Bosáková z Piešťan.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Mária, Janka a Jozefína s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

SPOMIENKA

spomienka_ulehla_48

…je taká chvíľa,
keď končí život
a začína spomienka…
Dňa 24. decembra 2018
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka
Dušana ULEHLU,
S láskou a úctou spomína
manželka s celou rodinou.
Rozlúčiť sa, neznamená
zabudnúť.

SPOMIENKA

spomienka_nedelka_48

„S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme. Osud Ti
nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš
navždy žiť“.
Dňa 20. decembra 2018 uplynú
2 roky, čo nás navždy opustil
Jozef NEDELKA.
S úctou a láskou spomínajú
manželka Marta a dcéry
Eva a Ľubica s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_danis_48

„Čas plynie a nevráti
čo osud vzal, zostali len
spomienky a v srdciach žiaľ.“
Dňa 1. 1. 2019 si pripomenieme
2. výročie, čo nás  navždy opustil
a zanechal bolesť v srdci milovaný
manžel, otec, švagor, strýko
Jaroslav Daniš z Banky.
S láskou spomína manželka Alena,
syn Jarko a dcéra Alenka.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

spmienka_dimitrovova_48

Dňa 11. decembra 2018
uplynulo 27 smutných
rokov, čo od nás odišla naša drahá
dcérka a sestra
Ivetka Dimitrovová.
Odišla, ale nás neopustila, povedala,
že s nami navždy zostane a nikdy nás
neopustí. Ani my Ivetku nikdy neopus-
tíme, s nami žije a bude žiť stále.
V našich srdciach nikdy nezomrie.
Vidieť Ivetku už nikdy nebudeme, ani
počuť jej hlas. Z toho sveta niet návratu
a to je pre nás tragédia. V 20-tich rokoch
odísť musela. Na otázku prečo, nikto
nám neodpovie. Tú odpoveď jedine
sám Pán Boh vie.
So smútkom v srdci spomínajú otec,
mama, brat Ivko s rodinou a sestra
Ivanka s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_bartovicova_48

„Zostali spomienky a odkaz jediný,
tak veľmi chýbaš v kruhu rodiny.“
Dňa 17. decembra 2018 uplynie
10 rokov, čo nás opustila
moja manželka, naša mamina
a babina
Editka BARTOVICOVÁ.
Za spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí ju poznali
a mali radi ako my.

SPOMIENKA

spomienka_vesely_48

Dňa 18. decembra 2018
by sa bol dožil 90 rokov
života náš drahý
Ján VESELÝ z Piešťan,
ktorý odišiel do večnosti
19. augusta 2011.
Odpočinutie večné daj mu Pane.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Gitka a ostatná rodina.

SPOMIENKA

spomienka_danko_48

Dňa 11. decembra 2018
sme si pripomenuli 5 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec, brat
Ing. Vladimír DANKO.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn Ján s rodinou
a syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA

spomienka_adamovic_48

Dňa 31. decembra 2018
uplynie 11 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný strýko, brat
Pavol ADAMKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Veľmi, veľmi mi chýbaš
môj milovaný strýko.
S láskou a úctou na Teba
spomína celá Tvoja rodina.

SPOMIENKA

spomienka_horny_47

Dňa 10. decembra 2018
si pripomíname
9. výročie úmrtia
nášho drahého
Ing. Jozefa Horného.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím, tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_hricova_47

Dňa 5. decembra sme sa
rozlúčili s našou drahou
mamičkou, babičkou, sestičkou,
svokričkou a vernou priateľkou
Jaroslavou Hricovou
rod. Benkovou,
ktorá nás navždy opustila
vo veku 55 rokov.
Budeš nám veľmi chýbať.
Ďakujeme všetkým za účasť na jej
poslednej ceste, za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Milujúce deti

SPOMIENKA

spomienka_manasova_47

Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata.
Keď si bola s nami, Tvojim krédom bola
viera, nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou a oporou,
s Tebou bol vždy veselší svet. Len smútok, žiaľ
a slzy v očiach ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu
s nami. Aj každý deň keď odchádza, nezabú-
dame na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 7. decembra 2018 si pripomíname
5. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

spomienka_valko_46

Dňa 3. decembra 2018 uplynie
17 rokov od úmrtia
nášho milovaného otca
Štefana VALKA.
Spomíname a nezabúdame.
Manželka Mária a syn Štefan

SPOMIENKA

spomienka_Durakovi_46

Dňa 30. novembra 2018
si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho otca, deda
Jozefa ĎURÁKA
a dňa 24. decembra 2018
si pripomenieme 7. výročie úmrtia
mami, babky
Rozálie ĎURÁKOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
Jozef a Zdena s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_Durakovi_2_46

V novembri 2018 sme si pripomenuli
7. výročie úmrtia nášho brata
Emila ĎURÁKA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
Jozef a Zdena s rodinami.

SPOMIENKA

Spomienka_dvorsky_46

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 5. decembra 2018 uplynie
10 rokov, čo nás navždy opustil brat
Ján DVORSKÝ.
Spomína s láskou a úctou
brat s rodinou a sestra s rodinou.

SPOMIENKA

smutocne_palkova_46

 Dňa 2. decembra 2018
si pripomíname
15. výročie úmrtia našej
drahej mamičky a babičky
Magdalény PALKOVEJ.
Odišla tíško, nie je medzi nami,
no v našich srdciach zostáva
navždy s nami.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA

spomienka_rybanska_46

Dňa 1. decembra 2018
si pripomíname rok,
čo nás navždy opustila
Mária RYBANSKÁ
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

spomienka_kusa_44

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 17. novembra 2018
si pripomíname 1. výročie,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Mária KUSÁ.
S láskou a úctou spomíname.

SPOMIENKA

podakolvanie_hlavna

Dňa 2. 12. 2018
si pripomíname
1. výročie úmrtia nášho syna
Petra HLAVNU.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Rodičia

SPOMIENKA

Spomienka_nagy_46

 Dňa 2. decembra 2018
si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
Jozef NAGY z Banky.
Spomína sestra Marta
s celou rodinou.

POĎAKOVANIE

spomienka_oravec_8

So smútkom oznamujeme,
že dňa 26. októbra 2018
nás vo veku 69 rokov navždy opustil
Jožko PIRŠEL,
rodák z Piešťan, žijúci v Prievidzi.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Syn Jožko, dcéra Vierka s rodinami
a sestra Jarka s rodinou.

SPOMIENKA

smutocne_mayerhoffova_45 – kópia

Dňa 24. novembra 2018
si pripomíname
3. výročie úmrta našej drahej
Jacqueline MAYERHOFFEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
Anton a rodina.

SPOMIENKA

spomienka_crhova_44

Pri spomienkach na Teba, vždy tíško
hľadíme do neba. V neznámy svet
odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa
mal rád. Už Ťa neprebudí slnko ani
krásny deň, už spíš svoj večný sen.
Za všetky trápenia a bolesti, nech
Ti Pán boh dá večnej milosti.
Dňa 19. novembra 2018 uplynie
smutný rok, kedy navždy odišla
od nás milovaná mamička,
babička a prababička
Anna Crhová rod. Maliariková.
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte
jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Dcéra Anna s manželom, vnuci Martin
a Mirko, pravnučky Peťka a Miška a aj
dcéra Eva z Kalifornie.

POĎAKOVANIE

podakovanie_kubica_40

 Dňa 10. 10. 2018 nás po dlhej a ťažkej
chorobe navždy opustil náš drahý
Fridrich KUBICA.
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom,
kolegom a všetkým, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť, za slová útechy a kvetinové dary.
Naša veľká vďaka patrí za dlhodobú
starostlivosť celému dialyzačnému
oddeleniu pod vedením
MUDr. Černohorskej za citlivý prístup,
veľkú empatiu a podporu.
Úprimné poďakovanie
MUDr. Kiňovi a jeho sestričke Ľubke
za odbornú pomoc počas života
môjho drahého manžela a veľkú
podporu počas jeho ťažkej choroby.
Manželka s dcérami