SPOMIENKA

Dňa 15. augusta 2018
uplynulo 33. výročie
úmrtia
môjho manžela
Štefana Konôpku.
Spomínajú naňho manželka, deti,
vnuci, pravnuci a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 21. júla 2018 prišli
na poslednú rozlúčku
s mojou dcérou
Máriou Fifanskou.
Vďaka za kvetinové dary
a duševnú podporu.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2018 uplynú dva roky
odkedy nás opustila naša drahá
Žofka MASARYKOVÁ
rod. Vargová.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

SPOMIENKA

„Vzácne chvíle s Tebou, otec,
už dávno pominuli, zostala nám
láska v našich srdciach a krásne
spomienky… “
Dňa 7. augusta 2018 uplynulo pätnásť
rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a starý otec
Milan Mička.
Za tichú spomienku a modlitbu
ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Jana, Magdaléna, Mária, Eva
a Katarína s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 14. augusta 2018
uplynú 2 roky od úmrtia
môjho milovaného manžela
Viliama Ceba.
S láskou spomína manželka Anna,
sestra Beata so synovcom Marekom,
Gabika a Martin
a ostatní priatelia a známi.

SPOMIENKA

 Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku nezoberie žiadny čas.
Dňa 31. júla 2018 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Tibor Faigl.
S láskou spomína celá rodina.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujem
všetkým, ktorí prišli
na poslednú rozlúčku
s mojím manželom
Jozefom Schlesingerom.
Vďaka za kvetinové dary
a duševnú podporu.
Manželka a deti s rod.

SPOMIENKA

 „Navždy prestali pre Teba
hviezdy svietiť, navždy prestalo
pre Teba slnko hriať, ale tí,
ktorí Ťa radi mali, nikdy neprestanú
na Teba spomínať.“
Dňa 31. júla 2018 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Ján Miškech
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Čas plynie a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.
Dňa 31. júla 2018 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný
syn, brat, strýko a manžel
Richard Drlička.
S láskou spomínajú mamina,
brat Martin s rodinou,
manželka s deťmi a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.

SPOMIENKA

 Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho
mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata, keď si bola s nami,
len smútok, žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch
zostaneš tu s nami. Aj každý deň,
keď odchádza, nezabúdame
na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 10. augusta 2018
si pripomenieme rok
od úmrtia našej drahej
Evky Jurišovej.
Spomínajú manžel Jozef, súrodenci
Viera, Miroslav a Jozef s rodinami.

SPOMIENKA

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, kvety
položíme a s láskou
na Teba spomíname.
Dňa 1. augusta 2018 uplynú 2 smutné
roky, čo nás náhle opustil náš
milovaný manžel, kolega, kamarát
Jozef Toráč z Banky.
S láskou a smútkom spomínajú
manželka Iveta,
Marcel a Mária Toráčovi, Peter Samko
so synom, Marek Hadviga
a ďalší kolegovia P. Krajc, K. Bubák.

SPOMIENKA

Dňa 2. augusta 2018
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
Amálie Haringovej
a 7. augusta 2018 si pripomíname
jej nedožité 90. narodeniny.
S láskou spomína cela rodina.

SPOMIENKA

“ Kto v srdciach žije, nezomiera…“
Dňa 30. júla 2018 si pripomíname
smutné 30. výročie od tragickej
autonehody, pri ktorej nás opustili
naši drahí
Dušan Vašina
so synčekom Václavkom.

Zároveň si pripomíname
aj na našu drahú
Martu Vašinovú
rod. Jarošovú,
ktorá nás opustila
v novembri minulého roka.
Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
Synovia a dcéra s rodinou

SPOMIENKA

Čas plynie a nevráti,
čo osud vzal, zostali len
spomienky a v srdciach žiaľ.
Dňa 9. júla uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
môj drahý manžel, náš otec a dedko
Ladislav Borik z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

„Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdciach žiaľ.“
Už 14 rokov si pripomíname,
čo nás navždy opustili
Anna a Viktor Miškechovci
z Moravian nad Váhom.
S veľkou láskou a úctou v modlitbách
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 23. júla 2018
uplynie 20 rokov,
čo nás opustil náš drahý
manžel a otec
Ing. I. Ondrejkovič.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 25. júna 2018
si pripomíname smutné
15. výročie, čo nás
opustil náš drahý
Ivan Karlík
V našich srdciach
s láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Čas plynie, ale smútok
a bolesť v srdci zostáva
a veľmi bolí, zabudnúť
nám nikdy nedovolí.
Dňa 18. júla 2018 sme si pripomenuli
už 9 rokov, čo nás náhle a tragicky,
na festivale Pohoda v Trenčíne, opustil
Martin Kašák (29).
S láskou spomínajú rodičia a súrodenci
Zuzana a Vladko.
Kto ste ho poznali a mali radi,
oznamujeme vám, že ani po 9 rokoch
sa na súde v Trenčíne nič nevyriešilo.
Smutné.

SPOMIENKA

Dňa 7. júla 2018
si pripomíname
nedožité 80. narodeniny
a v tento deň zároveň uplynie
6 rokov od úmrtia
nášho milovaného
manžela, otca a dedka
Jozefa Nováka
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 5. júla 2018
uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Slamka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou spomínajú rodina
a priatelia.

SPOMIENKA

Dňa 10. júla 2018
si pripomíname
prvé výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca, dedka
Jána Šveca.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou

SPOMIENKA

 Dňa 27. júna 2018 sme
si pripomenuli
20. výročie úmrtia
môjho manžela
Jozefa Pospíšila.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku v modlitbách.
Manželka Mária a ostatná rodina

SPOMIENKA

Dňa 12.júna 2018
si pripomíname
druhé výročie úmrtia
nášho drahého
Vladimíra Urbana.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

Dňa 21. júna 2018 sme
si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Peter MAGULA
a zároveň si pripomíname aj jeho
nedožité 70. narodeniny.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 11. júna 2018
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá babinka
Helena Valentová.
S láskou a úctou spomína rodina.

POĎAKOVANIE

 Ďakujeme rodine,
priateľom a známym
za účasť na pohrebe
nášho drahého
Dezidera Drobného
dňa 23. mája 2018,
ako aj za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka, synovia, vnučky
a pravnuci

SPOMIENKA

Dňa 22. júna 2018
uplynie 11 smutných
rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a pradedko
Karol BARTOVIC z Piešťan.
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, kvety položíme
a s láskou na Teba spomíname.
Manželka, dcéry a syn s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 9. júna 2018 uplynie
10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Ján HOLIČ.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka, synovia
a vnučka Romanka.

SPOMIENKA

 Dňa 29. mája 2018
si pripomíname tretie
výročie úmrtia našej
drahej, milovanej
mamičky, babičky a prababičky
Anny EISELTOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
syn Jaroslav a dcéra Anina s rodinami.

SPOMIENKA

Pripomíname si
2. výročie úmrtia
Juraja Porackého.
V našich srdciach
s láskou
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

„Navždy prestali pre Teba
hviezdy svietiť, navždy prestalo
pre Teba slnko hriať,
ale tí čo Ťa mali radi, nikdy
neprestanú na Teba spomínať.“
Dňa 4. júna 2018 si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Rudolf HORŇÁK
z Vrbového.
S veľkou láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým
priateľom, známym,
rodine za účasť
na pohrebe nášho drahého
Michala Urbana
dňa 21. mája 2018,
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka, deti Katka a Zuzka,
mama a brat s rodinou

SPOMIENKA

Najväčšia láska na svete
zomiera, keď milovaný
mažel, otec, dedinko a
pradedinko svoju milujúcu
rodinu navždy opúšťa.
Dňa 2. júna uplynú ťažko prežité
3 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Jožko Ondris
z Moravian nad Váhom.
V našich srdciach s láskou
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

„To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci mi bolesť ostala
a tiché spomínanie.“
Dňa 26. mája 2018 uplynie 8 rokov,
čo ma navždy opustila moja
maminka
Helena Blahová.
S láskou a úctou spomína
dcéra Marta s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 21. mája 2018
si pripomíname nedožité
62. narodeniny nášho drahého
Víta Koňaříka
a 24. mája 2018 uplynie 5 rokov
od jeho náhleho úmrtia.
Za tichú spomienku ďakuje
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote, veľká
v láske a v dobrote.
Dňa 28. mája 2018 si pripomíname
20. výročie úmrtia, keď nás navždy
opustila naša drahá
Alžbeta Klčová z Trebatíc.
V modlitbách spomína
dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 27. mája 2018
si pripomíname
30. výročie úmrtia
Gejzu ANTALA.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a synovia Vojto a Ferko.

SPOMIENKA

„Ten, kto ju poznal, spomenie si.
Ten, kto ju mal rád, nezabúda.“
Dňa 15. mája 2018 si pripomíname
nedožité 103. narodeniny
našej milovanej mamy
Márie VLADOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Hana a Emília s rodinami.

SPOMIENKA

Milá naša mamička,
už 40 rokov nie si medzi nami,
ale v našich srdciach
si stále s nami.
Dňa 30. mája 2018
uplynie 41 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička
Barbora PRIŠTICOVÁ.
S láskou spomínajú deti
Viliam, Jozef, Mária, Marta a Evka
s rodinami.

SPOMIENKA

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 23. mája 2018 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Anton Orviský.
S láskou a úctou spomína manželka,
deti a vnúčatá.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine, všetkým priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 24. apríla 2018
s naším milovaným
Ing. Júliusom Rychtárikom, DrSc.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 16. mája 2018
uplynulo 5 rokov
od smrti nášho drahého
manžela, otca, dedka a brata
Antona HARINGA.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.

POĎAKOVANIE

Ďakujem za účasť na poslednej
rozlúčke s našou drahou
Magdalénou TURŇOVOU
rod. Švecovou,
ktorá nás náhle opustila 1. mája 2018,
menovite dcére Martine, synovi
Lukášovi, neveste Diane, celej rodine,
bývalým spolupracovníčkam, priateľkám
a ostatným zúčastneným, za prejavy
sústrasti i kvetinové dary.
Smútiaci manžel Milan

POĎAKOVANIE

Z úprimného srdca ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 18. 4. 2018
s našou drahou zosnulou
Tonkou BARTELOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Veľké ďakujeme
patrí aj kolektívu zariadenia pre
seniorov Vila Julianna.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 23. mája 2018
si pripomenieme
21. výročie úmrtia
nášho manžela, otca a dedka
Vladimíra MIHÁLIKA
z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 4. mája 2018
by oslávil 80. narodeniny
náš drahý
Oldřich KONDVÁR.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Spomienka na rodičov
To, že rana sa zahojí, je len klamné
zdanie, v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 1. mája 2018 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, babinka a prababinka
Lilka BAKIČOVÁ
a 2. októbra 2018 si pripomenieme
4 roky, čo odišiel do večnosti náš
drahý ocko, dedenko a pradedenko
Vincko BAKIČ.
S úctou a láskou spomínajú

SPOMIENKA

„Ten, kto ho poznal, spomenie si.
Ten, kto ho mal rád, nezabúda.“
Dňa 4. 5. 2018 si pripomíname
3. smutné výročie úmrtia
nášho milovaného manžela, otca
a dedka
Pavla JANIŠÍKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéry Soňa, Monika a Katka
s rodinami.