PARTE

S hlbokým žiaľom oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, že náš drahý otec,
dedko, pradedko, svokor, brat,
švagor, krstný otec a strýko
Rudolf BARTOVIC
nás opustil dňa 16. októbra 2018
vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka
s naším drahým zosnulým bude
v pondelok 22. októbra 2018 o 13.00 h
na cintoríne na Bratislavskej ceste
v Piešťanoch.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

„To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.“
Dňa 14. októbra 2018
sme si pripomenuli 40 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
Ján BALÁŽIK.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Anka, vnučky Denisa a Mária
a pravnučka Anička.

POĎAKOVANIE

 Dňa 10. 10. 2018 nás po dlhej a ťažkej
chorobe navždy opustil náš drahý
Fridrich KUBICA.
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom,
kolegom a všetkým, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť, za slová útechy a kvetinové dary.
Naša veľká vďaka patrí za dlhodobú
starostlivosť celému dialyzačnému
oddeleniu pod vedením
MUDr. Černohorskej za citlivý prístup,
veľkú empatiu a podporu.
Úprimné poďakovanie
MUDr. Kiňovi a jeho sestričke Ľubke
za odbornú pomoc počas života
môjho drahého manžela a veľkú
podporu počas jeho ťažkej choroby.
Manželka s dcérami

SPOMIENKA

Dňa 25. septembra 2018
sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia
Celestíny Polákovej
z Hornej Stredy.
Nezabúdame a s láskou
spomíname.
Dcéry s rodinami

SPOMIENKA

„Len ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.“
Dňa 26. septembra 2018
sme si pripomenuli 3. smutné výročie
úmrtia nášho milovaného syna
Radovana UHRA z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomínajú
mama, otec, celá rodina, priatelia
a známi.

SPOMIENKA

„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo si
mala rada. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si dňa
17. októbra 2018 pripomenieme
2. výročie, čo nás opustila
naša milovaná mamička a babička
Marta VETRÍKOVÁ rod. Buryová,
učiteľka z Piešťan.
S láskou a úctou spomínajú syn Tibor
s dcérou Veronikou, dcéra Dáša
s manželom, celá rodina a známi.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, susedom, spolupracovníkom,
známym a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším milovaným
Ľubomírom MIŠUROM,
ktorý nás náhle opustil 28. 9. 2018
vo veku 52 rokov.
Ďakujeme za prejavenú poctu, slová útechy
a kvetinové dary.
Naša vďaka patrí aj kaplánovi
Vdp. Mgr. Ľubošovi Matúšovi
za dojemné a citlivé vykonanie
pohrebného obradu.
Smútiaca matka, sestra a syn

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a susedom,
ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste našu drahú
Julianu Chalásovú.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 11. októbra 2018 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Marián ZBYVATEĽ.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a syn Daniel s rodinou.

SPOMIENKA

Život sa raz skončí,
niet viac cesty späť.
A nám len zostáva,
dať ti na hrob kvet.
Dňa 1. októbra 2018 si pripomenieme
nedožitých 89. rokov nášho otca
Michala Ratajského.
S veľkou láskou v srdci spomínajú
dcéry Lýdia, Marta, Jarka, Dáška
a Ivett s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 1. októbra 2018
si pripomíname
2. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka
Karola Bakiča z Piešťan.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra Alenka s rodinou
a dcéra Marcelka s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 21. septembra 2018
si pripomíname
10. výročie úmrtia
Jozefíny Žitňanskej.
S láskou spomína syn Peter,
nevesta Naďka a vnučky
Kamila, Eva a Petra s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 23. septembra 2018
si pripomenieme
20. výročie úmrtia
nášho drahého otca, dedka
a pradedka
Ľudovíta Ráca z Ratnoviec.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
a vnúčatá s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 25. septembra 2018
si pripomenieme
25. výročie úmrtia
Celestíny Polákovej
z Hornej Stredy.
Nezabúdame a s láskou spomíname.
dcéry s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 15. septembra 2018
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
Františka Kováča.
S láskou spomínajú synovia
Peter a František s rodinami.

SPOMIENKA

 Dňa 19. 9. 2018 si pripomíname
nedožité 100. narodeniny
Juraja Stolárika, rodáka z Banky.
Bol výnimočným hudobníkom a dlho-
ročným kapelníkom dychovej hudby
na Banke. Vychoval veľa mladých mu-
zikantov, ktorí ďalej pokračujú v tradícii
dychovej hudby na Banke.
Kto ste ho poznali, prosíme, spomeňte si s nami.
Syn a dcéra s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 22. septembra 2018
si pripomenieme
5. výročie úmrtia
Miroslava FENCLA.
S láskou spomínajú
manželka, dcéra Mirka s rodinou
a dcéra Martinka s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 25. septembra 2018
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
môjho manžela, nášho otca a dedka
Ing. Petra Hlaváča z Piešťan.
S láskou a úctou spomína manželka
a deti s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

„Otecko drahý,
Tvoj život skončil,
ale láska a krásne spomienky
na Teba zostávajú.“
V týchto dňoch si pripomíname
1. výročie smrti nášho
ocka, manžela, dedenka, švagra
Ing. Ladislava Mokrého.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 22. 9. 2018
si pripomenieme
10. výročie úmrtia
mojej mamičky a babičky
Anny Goldbergerovej.
S láskou na ňu spomínajú
dcéra Vlastička s deťmi
Adrikou a Mirkom s rodinami
a vnúčatami.

SPOMIENKA

Dňa 10. septembra 2018
si pripomenieme 9. výročie
úmrtia môjho manžela,
nášho tatu a dedka
Pavla REBRA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Marta,
deti Peter, Gabika,
Lucia a Soňa s rodinami.

POĎAKOVANIE

Dňa 10. augusta 2018
nás navždy opustil
náš nenahraditeľný otec a dedo
Milan
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
prejavili svoju účasť.
V. Čamborová s rodinou

SPOMIENKA

„Zmĺkli ústa tvoje, srdce
prestalo navždy biť,
tak veľmi si chcel s nami
žiť. Čas plynie, smútok,
ten navždy zostane.“
Dňa 13. septembra 2018 uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil môj syn
Martin Košťál.
S láskou spomína mama
a ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji.

SPOMIENKA

Kto žije v našich srdciach,
nikdy nezomiera.
Dňa 19. augusta 2018 sme si
pripomenuli 4 roky, čo nás navždy
opustila moja mamina
Vlasta Švecová
rod. Čuridlová z Piešťan.
S láskou spomína
dcéra Erika s manželom, vnúčatá
Tatiana, Miloš a Nina s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 31. augusta 2018
si pripomenieme
2. výročie úmrtia
mojej manželky
Olinky Baranovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manžel Milan
a Vierka s rodinou.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 24. augusta 2018
prišli na poslednú rozlúčku
s mojím manželom
Dušanom Ďungelom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Čas plynie a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 27. augusta 2018 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil náš
milovaný syn
Martin Hadviga.
S láskou a úctou spomínajú rodičia,
brat Marek s rodinou, sestra Lenka
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 16. augusta 2018
uplynulo 5 rokov, čo nás
opustil drahý
manžel, otec, dedko, krstný, strýko,
svat a svokor
Ing. Milan Novák.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

SPOMIENKA

Zmĺkli ústa tvoje,
srdce prestalo
navždy biť, tak veľmi
chcel si s nami žiť.
Čas plynie, smútok
ten navždy zostane.
Dňa 29. augusta 2018 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
František Petráš.
S láskou v srdci spomínajú manželka,
svokra, švagor a deti s rodinou.

SPOMIENKA

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2018 uplynú dva roky
odkedy nás opustila naša drahá
Žofka MASARYKOVÁ
rod. Vargová.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

SPOMIENKA

Dňa 29. augusta 2018
uplynú 4 roky, čo nás
opustil
náš syn a brat
Jaroslav Vetrík.
Prosím, kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína mama a brat Fero.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 21. júla 2018 prišli
na poslednú rozlúčku
s mojou dcérou
Máriou Fifanskou.
Vďaka za kvetinové dary
a duševnú podporu.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

 Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku nezoberie žiadny čas.
Dňa 31. júla 2018 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Tibor Faigl.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 15. augusta 2018
uplynulo 33. výročie
úmrtia
môjho manžela
Štefana Konôpku.
Spomínajú naňho manželka, deti,
vnuci, pravnuci a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 14. augusta 2018
uplynú 2 roky od úmrtia
môjho milovaného manžela
Viliama Ceba.
S láskou spomína manželka Anna,
sestra Beata so synovcom Marekom,
Gabika a Martin
a ostatní priatelia a známi.

SPOMIENKA

Čas plynie a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.
Dňa 31. júla 2018 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný
syn, brat, strýko a manžel
Richard Drlička.
S láskou spomínajú mamina,
brat Martin s rodinou,
manželka s deťmi a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.

SPOMIENKA

„Vzácne chvíle s Tebou, otec,
už dávno pominuli, zostala nám
láska v našich srdciach a krásne
spomienky… “
Dňa 7. augusta 2018 uplynulo pätnásť
rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a starý otec
Milan Mička.
Za tichú spomienku a modlitbu
ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Jana, Magdaléna, Mária, Eva
a Katarína s rodinami.

SPOMIENKA

 „Navždy prestali pre Teba
hviezdy svietiť, navždy prestalo
pre Teba slnko hriať, ale tí,
ktorí Ťa radi mali, nikdy neprestanú
na Teba spomínať.“
Dňa 31. júla 2018 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Ján Miškech
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 2. augusta 2018
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
Amálie Haringovej
a 7. augusta 2018 si pripomíname
jej nedožité 90. narodeniny.
S láskou spomína cela rodina.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujem
všetkým, ktorí prišli
na poslednú rozlúčku
s mojím manželom
Jozefom Schlesingerom.
Vďaka za kvetinové dary
a duševnú podporu.
Manželka a deti s rod.

SPOMIENKA

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, kvety
položíme a s láskou
na Teba spomíname.
Dňa 1. augusta 2018 uplynú 2 smutné
roky, čo nás náhle opustil náš
milovaný manžel, kolega, kamarát
Jozef Toráč z Banky.
S láskou a smútkom spomínajú
manželka Iveta,
Marcel a Mária Toráčovi, Peter Samko
so synom, Marek Hadviga
a ďalší kolegovia P. Krajc, K. Bubák.

SPOMIENKA

„Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdciach žiaľ.“
Už 14 rokov si pripomíname,
čo nás navždy opustili
Anna a Viktor Miškechovci
z Moravian nad Váhom.
S veľkou láskou a úctou v modlitbách
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

 Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho
mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata, keď si bola s nami,
len smútok, žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch
zostaneš tu s nami. Aj každý deň,
keď odchádza, nezabúdame
na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 10. augusta 2018
si pripomenieme rok
od úmrtia našej drahej
Evky Jurišovej.
Spomínajú manžel Jozef, súrodenci
Viera, Miroslav a Jozef s rodinami.

SPOMIENKA

Čas plynie a nevráti,
čo osud vzal, zostali len
spomienky a v srdciach žiaľ.
Dňa 9. júla uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
môj drahý manžel, náš otec a dedko
Ladislav Borik z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Čas plynie, ale smútok
a bolesť v srdci zostáva
a veľmi bolí, zabudnúť
nám nikdy nedovolí.
Dňa 18. júla 2018 sme si pripomenuli
už 9 rokov, čo nás náhle a tragicky,
na festivale Pohoda v Trenčíne, opustil
Martin Kašák (29).
S láskou spomínajú rodičia a súrodenci
Zuzana a Vladko.
Kto ste ho poznali a mali radi,
oznamujeme vám, že ani po 9 rokoch
sa na súde v Trenčíne nič nevyriešilo.
Smutné.

SPOMIENKA

“ Kto v srdciach žije, nezomiera…“
Dňa 30. júla 2018 si pripomíname
smutné 30. výročie od tragickej
autonehody, pri ktorej nás opustili
naši drahí
Dušan Vašina
so synčekom Václavkom.

Zároveň si pripomíname
aj na našu drahú
Martu Vašinovú
rod. Jarošovú,
ktorá nás opustila
v novembri minulého roka.
Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
Synovia a dcéra s rodinou

SPOMIENKA

Dňa 25. júna 2018
si pripomíname smutné
15. výročie, čo nás
opustil náš drahý
Ivan Karlík
V našich srdciach
s láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 10. júla 2018
si pripomíname
prvé výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca, dedka
Jána Šveca.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou

SPOMIENKA

Dňa 23. júla 2018
uplynie 20 rokov,
čo nás opustil náš drahý
manžel a otec
Ing. I. Ondrejkovič.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 5. júla 2018
uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Slamka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou spomínajú rodina
a priatelia.

SPOMIENKA

Dňa 21. júna 2018 sme
si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Peter MAGULA
a zároveň si pripomíname aj jeho
nedožité 70. narodeniny.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 7. júla 2018
si pripomíname
nedožité 80. narodeniny
a v tento deň zároveň uplynie
6 rokov od úmrtia
nášho milovaného
manžela, otca a dedka
Jozefa Nováka
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 12.júna 2018
si pripomíname
druhé výročie úmrtia
nášho drahého
Vladimíra Urbana.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

Dňa 22. júna 2018
uplynie 11 smutných
rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a pradedko
Karol BARTOVIC z Piešťan.
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, kvety položíme
a s láskou na Teba spomíname.
Manželka, dcéry a syn s rodinami

SPOMIENKA

 Dňa 27. júna 2018 sme
si pripomenuli
20. výročie úmrtia
môjho manžela
Jozefa Pospíšila.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku v modlitbách.
Manželka Mária a ostatná rodina

POĎAKOVANIE

 Ďakujeme rodine,
priateľom a známym
za účasť na pohrebe
nášho drahého
Dezidera Drobného
dňa 23. mája 2018,
ako aj za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka, synovia, vnučky
a pravnuci

SPOMIENKA

Pripomíname si
2. výročie úmrtia
Juraja Porackého.
V našich srdciach
s láskou
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 11. júna 2018
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá babinka
Helena Valentová.
S láskou a úctou spomína rodina.

SPOMIENKA

 Dňa 29. mája 2018
si pripomíname tretie
výročie úmrtia našej
drahej, milovanej
mamičky, babičky a prababičky
Anny EISELTOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
syn Jaroslav a dcéra Anina s rodinami.

SPOMIENKA

Najväčšia láska na svete
zomiera, keď milovaný
mažel, otec, dedinko a
pradedinko svoju milujúcu
rodinu navždy opúšťa.
Dňa 2. júna uplynú ťažko prežité
3 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Jožko Ondris
z Moravian nad Váhom.
V našich srdciach s láskou
spomína celá rodina.