Kolobeh života prináša chvíle šťastia a radostí z novonarodeného dieťaťa, jeho prvých krôčkov,  prvých lások až do dospelosti.  Potom sa to začína odznovu. No prichádzajú aj chvíle smútku. To vo chvíľach, keď sa skončí život našich blízkych a milovaných. Naša spomienková stránka je venovaná tým, na ktorých ste si spomenuli smútočnou spomienkou   v AB-čku. Veríme, že pekné spomienky na vašich blízkych zmiernia smútok a prinesú Vám nádej do ďalších dní.

„Viera nás robí v slabostiach silnými,
v chudobe bohatými, v smrti živými.“
Dňa 10. novembra 2017 uplynú
dva roky, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína MIČKOVÁ

a 15.novembra si zároveň
pripomíname jej nedožitých 85 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Jana, Magdaléna, Mária, Eva a Katarína
s rodinami.

Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí,
srdce Tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac Ťa už nič
nebolí. Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 29. októbra si pripomíname
piate výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý
Jarolím TONKOVIČ
z Trebatíc.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

Dňa 2. októbra 2017
uplynie smutných
5 rokov, čo nás opustil
drahý manžel, otec a dedko
Jozef GLOSZ.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na Teba nezabudli.
S láskou spomína manželka
Helena a deti Danka, Jozef
a Roman s rodinami.

Dňa 22. septembra 2017
uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila
naša drahá mamina
Mária BÚZIKOVÁ
a 13. septembra 2017
uplynul mesiac,
čo nás opustil ocino
Jozef BÚZIK.
S láskou spomínajú
dcéra a syn s rodinami.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

Dňa 10. septembra sme
si pripomenuli 8. výročie
úmrtia
môjho manžela, nášho tatu a dedka
Pavla REBRA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Marta,
deti Peter, Gabika, Lucia a Soňa
s rodinami.

Ty si odišiel, len stopy Tvojej práce
a lásky zostali.
Dňa 14. septembra 2017 sme si
pripomenuli 20. výročie úmrtia
Jána LESÁKA.
Spomína manželka Hana, syn Daniel,
nevesta Eva, vnuk Danko,
vnučka Martinka a pravnučka Sofia.

Dňa 10. 9. 2017 si pripomíname
8. výročie úmrtia manžela, otca,
dedka a pradedka
Teodora HUNKU
z Pieštan.
S láskou a úctou spomíname

 Dňa 9. septembra 2017
uplynie 10 rokov ,
čo nás opustila naša
mama, babička, manželka
a sestra
Lýdia BLAŠKOVÁ
rod. Majková.
S láskou v srdci na ňu všetci

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 29. augusta 2017
si pripomíname 3. výročie úmrtia
syna a brata
Jaroslava Vetríka.
Spomína mama, brat Fero
a všetci známi.

Spomíname
na výročie nedožitých
narodenín nášho
manžela, otca a deduška
Jána MALIŠA
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 14. augusta uplynie
rok, čo nás navždy opustil
Viliam CEBO.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou na neho spomína
manželka Anna, Oliverko a Janka,
sestra Bea a synovec Marek,
sestra Aďa s manželom.

4. augusta 2017 si pripomíname
2. výročie úmrtia
Jozefa Gulu.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 21. júla 2017 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
Viliama MASARYKA
z Banky.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí naňho nezabudli.
Smútiaci bratia s rodinami.

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal, odišiel si nám všetkým,
ktorí sme Ťa radi mali.
Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa
zbohom dali.
So smútkom v srdci
si dňa 9. júla 2017 pripomíname
1. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otecka, dedka
Ladislava BORIKA
z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína
manželka, syn a dcéra s rodinami.

Dňa 16. júna 2017
nás navždy
opustila naša mamička
Helena HOVORKOVÁ
z Piešťan.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť
a prejavili nám účasť.
Smútiaca rodina

Dňa 29. júna si s láskou
pripomenieme
nedožitých 100 rokov
našej milovanej
mamičky, svokry, babičky
a prababičky
Ireny Miškovičovej, rod. Mockovej,
učiteľky.
Tým, ktorí si spomenú, ďakujeme.
S úctou celá rodina.

Poďakovanie
Slza v oku, v srdci žiaľ,
koho sme milovali, osud vzal…
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí prišli dňa 7. 6. 2017 na cintorín
vo Vrbovom rozlúčiť sa s naším
drahým zosnulým
Rudolfom Horňákom
a odprevadiť ho do večnosti.
Súčasne úprimne ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka, deti a vnúčatá.

Dňa 11. júna uplynie 25 rokov
od úmrtia našej mamy
Marianny Polocíkovej
a 25. apríla uplynulo 35 rokov
od úmrtia nášho otca
Augustína Polocíka.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich
spomínajú spolu s nami.
Dcéra a synovia

Dňa 23. mája 2017
si pripomenieme 20. výročie
úmrtia nášho
manžela, otca a dedka
Vladimíra MIHÁLIKA
z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

„Čas akoby sa zastavil,
len bolesť v srdci vrytá,
spomienka, tá zostáva,
je v našich srdciach skrytá.
Že čas rany hojí? To je len
klam. Čím ďalej ubieha,
tým viac chýbaš nám.“
Dňa 4. mája 2017 sme si pripomenuli
2. smutné výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a dedka
Pavla JANIŠÍKA
majora vo výslužbe.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry Soňa, Monika
a Katka s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostáva a tiché
spomínanie.
Dňa 18. apríla 2017
by sa dožil 53 rokov
môj syn
Jaroslav VETRÍK.
Spomína mama, brat Fero,
rod. Plačková a Balažovičová.

Dňa 5. apríla 2017 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustil
môj otecko
Michal GOLDBERGER.
S úctou a láskou spomína
dcéra Vlastička s rodinou.

Dňa 1. apríla 2017
uplynie 20 smutných
rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka,
mamička a babička
Anna WEIZEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
deti a ostatná rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku
a modlitbu.

Dňa 19. marca 2017 si so žiaľom v srdci
pripomíname smutné 3. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý syn
Jaroslav GULA.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 4. marca 2017
uplynuli 3 roky,
čo odišiel náš vzácny a drahý človek
Jaromír HAŠKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Ďakujeme, celá smútiaca rodina.

Dňa 4. marca 2017 uplynie
20 smutných rokov, čo nás
po dlhej chorobe opustil
náš starostlivý otec a manžel
Róbert POSPÍŠIL.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím
tichú spomienku.
Manželka s rodinou

Kto žije v našich srdciach,
nezomiera, je iba vzdialený.
Dňa 16. februára 2017
uplynie 5 rokov, čo od nás odišiel
náš milovaný manžel, otec,
dede a pradede
Ing. Dušan PAPÁNEK, CSc.
S láskou spomína manželka Jana
s rodinou.
Kto ste ho poznali, prosíme,
spomínajte s nami. Ďakujeme.

Čas plynie, ale smútok
v srdci zostáva.
8. februára 2017
uplynú 4 roky čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, deduško a pradeduško
Peter PAPAY.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 17. januára 2017
sme si pripomenuli druhé
výročie úmrtia
Jozefa ŠVECA
z Piešťan.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra, zať, vnúčatá s rodinami
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

So zármutkom v srdci oznamujeme,
že dňa 27. 12. 2016
v Bochove (ČR)
po ťažkej chorobe vo veku
nedožitých 69. rokov zomrel
náš brat, švagor a strýko
Jozef ŽAŽO.
Rodák z Piešťan, možno váš kamarát
z detstva stráveného na Eve, alebo
spolužiak zo ZDŠ, či učilišťa v Tesle.
Prosíme, spomínajte s nami.
Bratia Michal a Štefan s rodinami

Dňa 31. 12. 2016 uplynul rok,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a švagor
Ján ŠEBO rodený Beňovič.
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz už vzal.
Zostanú len spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
S láskou budeme na teba spomínať.
Manželka s deťmi a jej syn s rodinou.

Kto v srdciach žije, nezomiera.
Dňa 14. 12. 2016 si pripomíname
15 rokov od úmrtia nášho drahého
Jozefa NOVOSADA z Moravian.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

Dňa 3. decembra 2016 uplynie
15 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel a otec
Štefan Valko.
Spomíname na neho s úctou a láskou,
manželka Mária a syn Štefan.

Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 21. novembra 2016 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša drahá
Jozefína TOMIŠOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú mama,
Slávka, Anežka a príbuzní.

Dňa 24. novembra 2016
si pripomíname
1. výročie úmrtia našej milovanej
Jacqueline MAYERHOFFEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina.

Dňa 6. novembra 2016
uplynulo 40 rokov,
čo nás navždy opustil náš starostlivý
otec, dedko a pradedko
Karol BÚCOR.
S láskou a úctou na Teba spomíname.

„Kto stratil lásku matkinu,
ten často na ňu v bôli spomína,
veď bola to láska najdrahšia,
ktorú k nám mala mamička jediná…“
Dňa 10. novembra 2016
uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína Mičková.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Jana, Magdaléna, Mária, Eva a Katarína
s rodinami.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienka v našich
srdciach zostávajú.
Dňa 29. októbra 2016 by sa bola
naša mamička
Paulína PRÍBIŠOVÁ
z Moravian nad Váhom dožila 90 rokov.
Spomínajú synovia
Ján, Ľubor a Vladimír s rodinami.

Dňa 11. októbra si pripomíname
90 rokov od narodenia
Augustína Polocíka,
ktorý zomrel ako 55-ročný.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho
nezabudli a spomínajú spolu s nami.
Dcéra a synovia

19. novembra 2017 uplynie
rok, čo nás navždy opustila
Valéria Áčová.
Spomíname.

Dňa 10. novembra 2017
sme si pripomenuli
druhé výročie,
čo nás opustil náš drahý
Peter ŠNAJDAR.

S láskou spomína manželka Anka,
synovia Pavol a Robert s rodinami.

Úprimné poďakovanie
rodine, príbuzným, priate-
ľom, známym, susedom
ako i MUDr. Eduardovi
Karabovi a všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou milovanou mamou
Helenou Vasilikovou
rod. Bačikovou
a odprevadiť ju na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy úprimnej
sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina

Poďakovanie
Ďakujeme rodine,
príbuzným, priateľom,
známym a všetkým,
ktorí sa dňa
28. septembra 2017 zúčastnili
rozlúčky s našim drahým
Ing. Petrom HLAVÁČOM
a kvetinovými darmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Dňa 1. októbra 2017
si pripomíname
prvé smútočné výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedino
Karol BAKIČ.
S úctou a vďakou spomíname.

Dňa 21. septembra 2017
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Jozef MARGETIN z Banky
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra Ivanka s rodinou,
brat Imriško s rodinou a vnúčatá
Karin, Sofia, Vikinka a Matúško.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 12. septembra 2017
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
otec, svokor, starý otec
Štefan BOGÁDY.
Za tichú spomienku ďakujem
všetkým známym.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 1. septembra 2017 uplynie rok
od úmrtia našej drahej mamičky,
babičky a prababičky
Anny UHLÁRIKOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí na ňu nezabudli.
S láskou spomínajú
syn Peter a dcéra Renáta s rodinou.

Dňa 28. augusta 2017
si pripomíname
2. výročie úmrtia
Karola VILLARISA.
Za tichú modlitbu a spomienku
ďakujeme všetkým,
ktorí na Teba nezabudli.
S láskou spomína celá rodina.

Odišla si rýchlo, niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
stále žiješ spomienkami.
Dňa 19. augusta si pripomenieme
3. výročie úmrtia mojej mamy
Vlasty ŠVECOVEJ, rod. Čuridlovej.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Erika, zať Miloš,
vnúčatá Tatiana, Miloš, Nina
a ostatná rodina.

Ty si odišiel, len stopy
Tvojej práce a lásky zostali.
23. augusta 2017
si pripomíname 5. výročie
úmrtia
Petra PUVÁKA.

Za tichú modlitbu a spomienku
ďakujeme všetkým,
ktorí na Teba nezabudli.
S láskou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2017 uplynie rok
od úmrtia
Žofky MASARYKOVEJ

rod. Vargovej.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

„Všetko zmizlo, len stopy Tvojej práce
a lásky zostali.“
Dňa 7. augusta uplynie štrnásť rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
otec a starý otec
Milan Mička.
Za tichú spomienku a modlitbu
ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme
a s láskou na Teba spomíname.
Dňa 1. augusta 2017
uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, kolega, kamarát
Jozef TORÁČ z Banky.
S láskou spomína manželka Iveta,
kamaráti Peter Samko, Peter Krajc,
Marek Hadviga, Karol Bubák,
Marcel Toráč a Mária.

Čas plynie, ale smútok a bolesť
v srdci zostáva a veľmi bolí,
zabudnúť nám nikdy nedovolí.
Dňa 18. júla si pripomenieme
už 8 rokov, čo nás náhle a tragicky,
na festivale Pohoda v Trenčíne,
opustil
Martin Kašák (†29).
S láskou spomínajú rodičia a súrodenci
Zuzana a Vladko.
Kto ste ho poznali a mali radi,
oznamujeme vám, že ani po 8 rokoch
sa na súde v Trenčíne nič nevyriešilo.
Smutné.

8. júl je pre nás smutný deň.
Už je tomu 22 rokov,
od kedy nás v tento deň
navždy opustila naša drahá tetuška
Tonka TOMANOVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ju poznali,
o tichú spomienku. Katka

Dňa 13. júla 2017 si pripomíname
35. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky a babičky
Juliany MANASOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou spomínajú dcéra a vnučky
Marcia a Lívia s rodinami.

Bol to smutný deň,
do sĺz a smútku zahalený,
bol to odchod nečakaný.
Vzal anjel do náručia
ubolenú smutnú dušičku,
vtisol bozk na líčko bledé
a letel, túliac tú dušičku
k sebe, do večných výšin
v krásne nebe.
Dňa 29. júna 2017 by sa moja dcéra
Miroslava BETÁKOVÁ
dožila 39 rokov.
S láskou spomínajú rodičia, sestra Janka,
brat Ondrej, sestra Kristína,
deti Klaudia a Lukáško.

Dňa 1. júla 2017
si pripomíname 1. výročie
úmrtia môjho syna
Dušana PAULOVIČA.
S láskou spomína
mama a brat Andrej

Dňa 22. júna 2017
uplynie 10 smutných rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
manžel, otec, dedko a pradedko
Karol BARTOVIC z Piešťan.
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, kvety položíme
a s láskou na Teba spomíname.
Manželka, dcéry a syn s rodinami

Milá naša mamička, už 40 rokov
nie si medzi nami, ale v našich
srdciach si stále s nami.
Dňa 30. mája 2017
uplynie 40 rokov,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička
Barbora PRIŠTICOVÁ.
S láskou spomínajú deti
Viliam, Jozef, Mária, Marta a Evka
s rodinami.

Dňa 11. mája 2017
uplynul druhý rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Emil DOBROVOLNÝ.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 29. apríla 2017
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
našej mamy, babky a prababky
Ernestíny DOVIČICOVEJ
rod. Bílikovej.
S úctou spomínajú dcéry
Matilda a Mária
a syn Anton s rodinou.

Už prešiel rok, keď sa hviezdy na oblohe
ukladali spať, slnko rozmýšľalo či má vstať,
Vy ste sa museli za hviezdami ponáhľať.
Svitol deň, deň plný sĺz a žiaľu,
no Vy ste našli pokoj na duši – ste spolu.
I keď vyhasli oči Vaše milé,
spomienka na Vás otec – mama stále žije.
Dňa 15. apríla 2017 si pripomíname
prvé výročie úmrtia nášho otca
Štefana VATRTA z Malého Orvišťa.
S láskou spomínajú deti s rodinami,
vnúčence a všetci čo ho poznali.

Dňa 31. marca
si pripomíname 19. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ján HLUCHÝ.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.

19. marca 2017 uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Ivan CHALÁS.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Gabika,
synovia Andrej a Rasťo s rodinami.

Chceli by sme sa poďakovať
za účasť na pohrebe
Ing. Petra ANDRIŠINA
rodine, priateľom a susedom.
Taktiež ďakujeme
za kvetinové dary a podporu.
Smútiaca rodina

Dňa 5. marca 2017 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá mama a babka
Helena VRÁBLOVÁ,
rod. Klampárová.
S láskou a úctou spomína
dcéra Jarmila s rodinou.

Dňa 1. marca 2017
uplynulo 25 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Michal RUŽIČKA.
S láskou spomína celá rodina.

Spomíname
Dňa 15. marca 2017
uplynú 2 roky čo nás opustil
náš syn
Peťo BEDNÁR
Nedá sa zabudnúť, v našich srdciach
zostaneš navždy. Tí, ktorí ste ho
poznali a mali radi, venujte mu tichú
spomienku s nami.
Rodičia, deti, sestry a švagrovia

Dňa 14. 2. 2017 uplynie
10 rokov od smrti nášho
Edka CHRÁSTEKA.
Ak ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Dňa 13. februára
uplynie 6 rokov,
čo nás navždy opustil
Vladislav MAREŠ.
Slavo, spomíname na teba,
rodina.

Dňa 2. februára 2017
uplynú 4 roky, čo nás opustil
manžel a otec
Marián MALÍK.
Spomína
manželka Jana s rodinou.

Dňa 12. januára 2017
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Veľmi nám chýbaš.

Kto ho mal rád, nezabudne.
Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 15. 12. 2016 si pripomenieme
5. výročie čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a starý otec
Rudolf MORAVČÍK z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina

V sobotu 26. novembra 2016
si pripomíname
nedožité 90. výročie narodenia
našej drahej tetušky a vzácnej ženy
Tonky TOMANOVEJ,
ktorá už 21 rokov sníva svoj večný sen.
Prosím všetkých, ktorí sa na ňu ešte
pamätajú,
o tichú spomienku a modlitbu
Katka

Dňa 18. novembra 2016
si pripomíname 10. výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá
Helena ÁBELOVÁ.
S láskou a úctou spomína
celá smútiaca rodina.

Dňa 6. novembra 2016
uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustila naša drahá
Janka TURANSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku.
S láskou spomína mama, brat a babička.

Keď po tmavej noci svitol krásny deň,
Vy odišli ste tíško, bez rozlúčky, snívať
svoj večný sen.
Ťažko je bez Vás, smutno je nám. Že čas
zahojí bolesť a žiaľ, to je len veľký klam.
4. júla a 24. októbra uplynuli 4 roky, čo nás
navždy opustili naši milovaní rodičia
Pavel Burda a manželka Helena
rodená Moravčíková.
Spomínajú deti s rodinami.

S bolesťou v srdci si dovoľujeme
pripomenúť všetkým známym,
že 14. 10. 2016 uplynuli
štyri roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná
manželka, mama, sestra, teta a švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane v našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 21. novembra
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Katarína MIŠUROVÁ.
S láskou spomína manžel s rodinou.
Kto ste ju poznali venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

S bolesťou v srdci
si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym,
že 14. októbra 2017
uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
sestra, teta a švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane v našich
srdciach. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 12. októbra sme si
pripomenuli 10. výročie
úmrtia, kedy nás bez slova
a rozlúčky náhle opustil
náš milovaný
Gabriel Svetlík
z Kocuríc.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku
a modlitbu. S láskou a úctou
spomína najbližšia rodina.

Čas plynie, ale smútok v srdci bolí,
zabudnúť nedovolí, kto Ťa mal rád,
nezabudne.
Dňa 28. septembra 2017 uplynulo
6 rokov, čo ma navždy opustil
môj manžel
Karol ŠÁLEK z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Anička, sestra Vilmuška,
neterka Terezka s rodinou,
priatelia a známi.

Dňa 16. septembra 2017
si pripomíname
prvé smutné výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
babička a teta
Vierka DOMKOVÁ.
S úctou a vďakou spomíname.

Dňa 17. septembra 2017
si pripomíname nedožité
80-te narodeniny
nášho drahého manžela, otca, dedka
Antona HARINGA.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia Andrej a Boris s rodinami.

Kto žije v srdciach tých,
ktorých opustil, nikdy nezomrie.
Dňa 30. augusta 2017
si pripomíname
15. výročie úmrtia
(30. mája by mal nedožitých 80 rokov)
Emila GOGOLA z Piešťan
a zároveň spomíname
že 13. apríla
ubehlo 13 rokov od úmrtia
Jozefíny NEŠŤUKOVEJ
rod. Gogolovej
Kto ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku.
S úctou spomína Miro
a ostatná rodina.

Dňa 27. augusta 2017
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný syn
Martin HADVIGA.
S láskou a úctou spomínajú rodičia,
brat Marek s rodinou, sestra Lenka
a ostatná rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste na neho nezabudli.

Dňa 18. augusta uplynie
prvé smutné výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
brat, strýko
Ing. Rudolf Fencík, CSc.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína
manželka a deti.

Dňa 16. augusta 2017
uplynuli 4 roky, čo nás
opustil drahý
manžel, otec, dedko, krstný,
strýko, svat a svokor
Ing. Milan Novák.

Spomína manželka a synovia
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

Dňa 2. augusta 2017
uplynuli
smutné tri roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf Grolmus.
S úctou a vďakou spomína
manželka a deti.

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 31. júla 2017 uplynie
prvé smutné výročie,
čo nás navždy náhle opustil milovaný
syn, brat, strýko a manžel
Richard DRLIČKA.
S láskou spomína mamina, brat Martin
s rodinou, manželka s deťmi
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli dňa 13. júla 2017
naposledy rozlúčiť
s naším drahým zosnulým
Jánom ŠVECOM
a odprevadiť ho na poslednej ceste.
Ďakujeme za úprimné prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Manželka s rodinou

15. júla 2017 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
otecko, starý otecko, svokor a švagor
Martin GEŽO.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
sa prišli dňa 22. júna 2017
naposledy rozlúčiť
s naším drahým zosnulým
Ing. Jozefom MACOM
a odprevadiť ho na poslednej
ceste. Ďakujeme za úprimné
prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 2. júla si pripomíname
5. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Ericha KOWANZA z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou a úctou
spomína manželka s rodinou.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym,
ktorí sa prišli dňa 23. júna 2017
rozlúčiť s naším drahým
Petrom MAGULOM
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka s rodinou

Dňa 29. júna uplynie 5 rokov
od úmrtia môjho manžela
Jozefa KUBA.
Spomína manželka a celá rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.

Dňa 20. júna si pripomíname
20. výročie úmrtia
RNDr. Jaroslava VRÁBLA.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas.
Spomienky sú trvalejšie než
tie kvety najkrajšie, kvety uschnú,
opadajú, spomienky nám zostávajú.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú
a spomínajú s nami.
S láskou matka a bratia Ivan a Zdenko
s rodinou

Dňa 12. júna 2017
si pripomíname
1. výročie úmrtia
nášho drahého
Vladimíra URBANA.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Tak letí čas, čo stíchol
Tvoj hlas, len spomienky
na Teba vracajú sa zas.
Spomienky sú trvalejšie
než tie kvety najkrajšie,
kvety uschnú, opadajú,
spomienky nám zostávajú.
Dňa 25. apríla sme si pripomenuli
nedožitých 62 rokov a
23. mája sme si pripomenuli
7. výročie úmrtia
Antona FIFANSKÉHO.
Spomína mama s rodinou.

1. apríla 2017 sme si pripomenuli
2 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý otec
Jiří STROPNICKÝ
a 11. mája 2017 sme si pripomenuli
2 roky, čo nás navždy opustila
aj naša milovaná mamička
Eva STROPNICKÁ.
Bolesťou unavení, tíško ste zaspali,
zanechajúc všetkých, čo ste radi mali.
Za všetky tie Vaše trápenia
a bolesti, nech Vám dá Pán Boh
večnej milosti. To, že sa rana zahojí,
to je klamné zdanie. V srdciach nám
bolesť zostala a tiché spomínanie.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Eva a Daniela a syn Ľuboš s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím
tichú spomienku.

Dňa 26. apríla 2017
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
Zdenko RUŽINSKÝ.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 6. apríla 2017 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Pavol ZELKA.
Kto ste ho poznali, prosím,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 3. apríla si pripomenieme
5. výročie úmrtia našej milovanej
manželky, mamy, babky a prababky
Anny ČURIDLOVEJ z Piešťan.
S láskou a úctou spomína
manžel, dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 20. marca 2017
uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef JÁNSKY.
S úctou a láskou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Nádej je zlatá šnúra,
ktorá nás spája s nebom.
Dňa 13. marca 2017 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
otec a manžel
MUDr. Peter PSOTA.
S láskou a úctou spomína manželka,
deti a ostatná rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku
a modlitbu.

Ďakujeme za prejav sústrasti
a kvetinové dary všetkým bývalým
kolegom, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým
manželom, otcom a dedkom
Jozefom ORAVCOM.
Manželka Darina,
synovia Martin a Ivan s rodinami

V týchto dňoch si pripomíname
5 rokov od úmrtia našich rodičov
Emílie a Jaroslava ROTHOVCOV
z Chtelnice.
Spomienka na Vás v našich srdciach
stále žije i keď Vás navždy
čierna zem kryje. Kto ste ich poznali,
prosíme, spomínajte s nami. Ďakujeme.
Synovia a dcéry s rodinami.

Dňa 2. marca 2017
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka a babka
Viera VARGOVÁ.
S láskou a úctou spomína
manžel Ján s rodinou.

Dňa 13. februára 2017
si pripomíname
10. výročie úmrtia
Ing. Alojza GOGU.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia Igor a Roman s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

17. januára 2017
uplynie 5. rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná
mamička, stará mama, svokra
a švagriná
Lídia Gežová.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 16. decembra 2016 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
najdrahší človek
Anton PAVLÍČEK.
S láskou a smútkom spomína
manželka, dcéra a vnuk Miško.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata Keď si bola s nami,
Tvojim krédom bola viera, nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou a oporou,
s Tebou bol vždy veselší svet. Len smútok, žiaľ
a slzy v očiach ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu s nami.
Aj každý deň keď odchádza, nezabúdame
na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 7. decembra 2016 sme si pripomenuli
3. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.

Dňa 30. novembra
si pripomenieme
nedožité 40. narodeniny
môjho syna
Števa DIANIŠKU
So smútkom v srdci spomína
mama a sestra Barborka s rodinou.

Dňa 10. novembra 2016
sme si pripomenuli
prvé výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter ŠNAJDAR.
S láskou spomína manželka Anka,
synovia Pavol a Robert s rodinami.

„Odišiel si tíško, ako odchádza deň
a v našich srdciach
ostáva spomienka len“.
Dňa 7. novembra 2016 uplynie
5 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec, manžel, brat a dedko
Jozef VALO.
Spomína dcéra s rodinou.

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 16. októbra 2016 uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Ján CESTICKÝ.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.