SPOMIENKA

Dňa 5. júla 2018
uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef Slamka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou spomínajú rodina
a priatelia.

SPOMIENKA

Dňa 25. júna 2018
si pripomíname smutné
15. výročie, čo nás
opustil náš drahý
Ivan Karlík
V našich srdciach
s láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 21. júna 2018 sme
si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Peter MAGULA
a zároveň si pripomíname aj jeho
nedožité 70. narodeniny.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 11. júna 2018
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá babinka
Helena Valentová.
S láskou a úctou spomína rodina.

SPOMIENKA

Dňa 2. júla si pripomíname
6. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Ericha KOWANZA z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou a úctou
spomína manželka s rodinou.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.

SPOMIENKA

Dňa 22. júna 2018
uplynie 11 smutných
rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a pradedko
Karol BARTOVIC z Piešťan.
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, kvety položíme
a s láskou na Teba spomíname.
Manželka, dcéry a syn s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 9. júna 2018 uplynie
10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Ján HOLIČ.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka, synovia
a vnučka Romanka.

SPOMIENKA

Dňa 12.júna 2018
si pripomíname
druhé výročie úmrtia
nášho drahého
Vladimíra Urbana.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

Pripomíname si
2. výročie úmrtia
Juraja Porackého.
V našich srdciach
s láskou
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

„Navždy prestali pre Teba
hviezdy svietiť, navždy prestalo
pre Teba slnko hriať,
ale tí čo Ťa mali radi, nikdy
neprestanú na Teba spomínať.“
Dňa 4. júna 2018 si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Rudolf HORŇÁK
z Vrbového.
S veľkou láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami.

POĎAKOVANIE

 Ďakujeme rodine,
priateľom a známym
za účasť na pohrebe
nášho drahého
Dezidera Drobného
dňa 23. mája 2018,
ako aj za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka, synovia, vnučky
a pravnuci

SPOMIENKA

Najväčšia láska na svete
zomiera, keď milovaný
mažel, otec, dedinko a
pradedinko svoju milujúcu
rodinu navždy opúšťa.
Dňa 2. júna uplynú ťažko prežité
3 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Jožko Ondris
z Moravian nad Váhom.
V našich srdciach s láskou
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

„To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci mi bolesť ostala
a tiché spomínanie.“
Dňa 26. mája 2018 uplynie 8 rokov,
čo ma navždy opustila moja
maminka
Helena Blahová.
S láskou a úctou spomína
dcéra Marta s rodinou.

SPOMIENKA

 Dňa 29. mája 2018
si pripomíname tretie
výročie úmrtia našej
drahej, milovanej
mamičky, babičky a prababičky
Anny EISELTOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú
syn Jaroslav a dcéra Anina s rodinami.

SPOMIENKA

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote, veľká
v láske a v dobrote.
Dňa 28. mája 2018 si pripomíname
20. výročie úmrtia, keď nás navždy
opustila naša drahá
Alžbeta Klčová z Trebatíc.
V modlitbách spomína
dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 27. mája 2018
si pripomíname
30. výročie úmrtia
Gejzu ANTALA.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a synovia Vojto a Ferko.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým
priateľom, známym,
rodine za účasť
na pohrebe nášho drahého
Michala Urbana
dňa 21. mája 2018,
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Manželka, deti Katka a Zuzka,
mama a brat s rodinou

SPOMIENKA

Milá naša mamička,
už 40 rokov nie si medzi nami,
ale v našich srdciach
si stále s nami.
Dňa 30. mája 2018
uplynie 41 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička
Barbora PRIŠTICOVÁ.
S láskou spomínajú deti
Viliam, Jozef, Mária, Marta a Evka
s rodinami.

SPOMIENKA

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 23. mája 2018 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Anton Orviský.
S láskou a úctou spomína manželka,
deti a vnúčatá.

SPOMIENKA

Dňa 21. mája 2018
si pripomíname nedožité
62. narodeniny nášho drahého
Víta Koňaříka
a 24. mája 2018 uplynie 5 rokov
od jeho náhleho úmrtia.
Za tichú spomienku ďakuje
rodina a priatelia.

SPOMIENKA

Dňa 16. mája 2018
uplynulo 5 rokov
od smrti nášho drahého
manžela, otca, dedka a brata
Antona HARINGA.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.

POĎAKOVANIE

Ďakujem za účasť na poslednej
rozlúčke s našou drahou
Magdalénou TURŇOVOU
rod. Švecovou,
ktorá nás náhle opustila 1. mája 2018,
menovite dcére Martine, synovi
Lukášovi, neveste Diane, celej rodine,
bývalým spolupracovníčkam, priateľkám
a ostatným zúčastneným, za prejavy
sústrasti i kvetinové dary.
Smútiaci manžel Milan

SPOMIENKA

„Ten, kto ju poznal, spomenie si.
Ten, kto ju mal rád, nezabúda.“
Dňa 15. mája 2018 si pripomíname
nedožité 103. narodeniny
našej milovanej mamy
Márie VLADOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Hana a Emília s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 23. mája 2018
si pripomenieme
21. výročie úmrtia
nášho manžela, otca a dedka
Vladimíra MIHÁLIKA
z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 4. mája 2018
by oslávil 80. narodeniny
náš drahý
Oldřich KONDVÁR.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine, všetkým priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 24. apríla 2018
s naším milovaným
Ing. Júliusom Rychtárikom, DrSc.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

„Ten, kto ho poznal, spomenie si.
Ten, kto ho mal rád, nezabúda.“
Dňa 4. 5. 2018 si pripomíname
3. smutné výročie úmrtia
nášho milovaného manžela, otca
a dedka
Pavla JANIŠÍKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéry Soňa, Monika a Katka
s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 23. apríla 2018
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a dedko
Alojz Valent z Banky.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína dcéra a syn
s rodinami.

POĎAKOVANIE

Z úprimného srdca ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 18. 4. 2018
s našou drahou zosnulou
Tonkou BARTELOVOU.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Veľké ďakujeme
patrí aj kolektívu zariadenia pre
seniorov Vila Julianna.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 28. 4. 2018
si pripomíname nedožité
76. narodeniny
Jakuba FUNKETA.
Kto ste ho poznali, prosíme,
spomeňte si s nami.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť.
Zavreli sa oči Tvoje, nemôžeme
na Teba zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje, len
cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob Ti môžeme
dať, spokojný spánok Ti priať
a s úctou spomínať.
Dňa 25. 4. 2018 sme si pripomenuli
nedožitých 63 rokov a dňa 23. 5. 2018
si pripomenieme 8. výročie, čo nás
navždy opustil
Anton Fifanský.
Spomína mama s rodinou.

SPOMIENKA

Spomienka na rodičov
To, že rana sa zahojí, je len klamné
zdanie, v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 1. mája 2018 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, babinka a prababinka
Lilka BAKIČOVÁ
a 2. októbra 2018 si pripomenieme
4 roky, čo odišiel do večnosti náš
drahý ocko, dedenko a pradedenko
Vincko BAKIČ.
S úctou a láskou spomínajú

SPOMIENKA

Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho
mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata, keď si bola s nami,
len smútok, žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch
zostaneš tu s nami. Aj každý deň,
keď odchádza, nezabúdame
na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 24. apríla 2018
si pripomenieme rok od úmrtia
našej drahej
Vlasty BONEVOVEJ.
Spomínajú syn Štefan a dcéra Evka
s rodinou.

SPOMIENKA

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas.
Spomienky sú trvalejšie,
než kvety najkrajšie, kvety zvädnú,
spomienky nám zostanú.
Dňa 18. apríla 2018 by sa bol dožil
môj syn
Jaroslav VETRÍK 54 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomína mama, brat Fero a rod. Plačková

POĎAKOVANIE

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 11. 4. 2018
s naším drahým zosnulým
Vladkom Machajom,
ktorý tragicky zahynul vo veku 41 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Zvlášť ďakujeme
pánovi farárovi B. Popelkovi za slová
útechy vychádzajúce z evanjelia.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE

 Touto cestou sa chceme poďakovať
za účasť na pohrebe
Štefana Steineho
dňa 23. marca 2018,
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Ďalej ďakujeme za poskytnutie
finančnej podpory na pohreb
vedeniu firmy Vacuumschmelze
ako aj spolupracovníkom.
Smútiaca manželka s rodinou

SPOMIENKA

Dňa 6. apríla 2018
uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Pavol ZELKA.
Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína manželka
a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 3. apríla 2018
si pripomenieme
smutné 6. výročie,
čo nás navždy opustila
moja manželka
Anna ČURIDLOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
dcéra Janka s rodinou,
synovia Miloš a Dušan s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 20. marca 2018
uplynie 10 rokov,
čo nás náhle opustil
náš drahý
Jozef JÁNSKY.
Kto ste ho poznali, prosíme,
spomeňte si s nami.
Manželka, dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 18. marca 2018 by sa bol dožil
90 rokov náš milovaný
otecko a deduško
Štefan ONDREJECH.
S láskou v srdci na neho spomínajú
deti Anna, Eva, Štefan a vnúčatá.
Chýbaš nám.

SPOMIENKA

To, že rana sa zahojí, je len klamné
zdanie. V srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 26. marca 2018 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša drahá
mama, babka a prababka
Jozefína KMILČÍKOVÁ
a zároveň si pripomíname
20 rokov, čo odišiel na večnosť
náš otec, dedko a pradedko
Milan KMILČÍK.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 26. marca 2018
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
František VAJSÁBEL.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.
Spomínajú manželka a synovia.

SPOMIENKA

Dňa 9. marca 2018 uplynie prvý rok,
čo dotĺklo šľachetné srdce
milovaného, obetavého a starostlivého
manžela, otca, svokra, švagra, starého
a prastarého otca
Ing. Petra ANDRIŠINA, CSc.
Kto ste ho poznali, prosíme,
spomeňte si s nami.
Manželka, dcéra a syn s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 12. marca 2018 si pripomíname
nedožité 90. narodeniny
Milana Reptu,
rodáka z Novej Lehoty (Doliny).
18. januára prešiel rok, čo chýbaš
medzi nami, odišiel si náhle,
smutno je nám všetkým, už nie je nič
také ako predtým. Stíchlo Tvoje srdce,
Tvoj hlas, no spomienky na Teba
zostanú stále v nás.
S láskou spomína manželka a deti
s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 24. februára 2018 uplynul rok,
čo nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec, dedko
Jozef Oravec.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 5. marca uplynie 8 rokov,
čo nás navždy opustil
Ján Kohút.
Za tichú spomienku ďakuje manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 4. marca 2018
uplynú 4 roky,
čo odišiel náš vzácny a drahý človek
Jaromír HAŠKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Ďakujeme, celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

 „Tvoje oči navždy zhasli,
ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
Dňa 19. februára 2018
si pripomíname
nedožité 70. narodeniny
Milana DOMINA.
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a priateľom za účasť
na poslednej rozlúčke
s naším drahým zosnulým
Jozefom Gregoričkom
v piatok 16. februára 2018.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

 Nie je deň, kedy na Teba nemyslíme,
naša milá, láskavá a obetavá mamička
a babička
Mária KRAVÁRIKOVÁ za Sokoloviec.
Už je to rok, čo dotĺklo
Tvoje šľachetné srdiečko
22. februára 2017 v pekných 96. rokoch.
Zároveň si pripomíname 17 rokov,
čo odišiel do večnosti
náš otec a dedko
Marko KRAVÁRIK.
S láskou a úctou spomínajú
tri deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 13. februára
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy opustil
Ladislav MAREŠ.
Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

 „Kto v srdci žije, nezomiera.“
Dňa 24. januára 2018 uplynuli
2 roky, čo nás navždy opustila
naša milá
Zdenka VAGOVIČOVÁ
a 18. februára 2018 uplynie 38 rokov
od úmrtia jej manžela
Karola VAGOVIČA.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 16. februára 2018
si pripomíname smutné
20. výročie úmrtia nášho syna
Marcela BÚCORA.
Smútiaci rodičia a brat Tomáš

SPOMIENKA

Tvoje oči navždy zhasli,
Tvoje srdce prestalo biť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 6. februára 2018 si pripomíname
smutné 27. výročie úmrtia
mojej drahej manželky, našej mamičky
a babičky
Františky BARANOVIČOVEJ,
rod. Polešenskej.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
S láskou spomína
manžel a dcéra Vierka s rodinou.

SPOMIENKA

 Dňa 15. februára
uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil môj manžel
Rudolf LEHUTA.
Venujte mu tichú spomienku.
Manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA

 Roky pribúdajú,
ale spomienky zostávajú.
Dňa 10. februára sme si pripomenuli
nedožité 50. narodeniny
nášho brata
Miroslava Koppa.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína sestra
Dana s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

 Dňa 14. februára 2018
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
našej maminky a babinky
Márie ADAMICOVEJ
rod. Paulikovičovej,
ktorá nám veľmi chýba.
Zádušná omša sa bude konať
22. 2. 2018 o 16.15 hod. v Kostole
sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch.
S láskou spomína dcéra Daniela
s vnučkou Danielkou.

SPOMIENKA

 Dňa 13. februára 2018 sme si pripomenuli
nedožité 94. narodeniny piešťanského
otužilca a športovca
Karola Kevana.
Bol aj propagátorom zdravéhospôsobu života.
Od svojich 41. narodenín začal plávať v chladnej
vode Váhu. Piešťanskí otužilci a nadšenci iných
miest si v deň jeho narodenín zaplávali aj spolu
s ním, keď mu ešte zdravie dovoľovalo.

SPOMIENKA

Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach
sme pri Tebe každý deň.
Dňa 7. februára 2018 uplynulo
17 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná
Božena TOMÁŠIKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou v srdci spomína manžel
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 27. januára 2018 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustila naša drahá
Anna GOMOLOVÁ
z Piešťan.
S láskou a úctou často spomínajú
manžel, synovia s rodinami
a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA

V týchto dňoch si pripomíname
dve smutné výročia našich
drahých rodičov, prarodičov, krstných
rodičov, švagrovcov a priateľov
Paulínky a Zdeňka
FRIEDRICHOVCOV
z Piešťan.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou dcéra Anička
a vnuci s rodinami.

SPOMIENKA

Mali sme ťa radi, ešte si chcela žiť,
ale prišla chvíľa, keď si nás musela
opustiť.
Dňa 3. februára 2018 uplynie
9 rokov, čo nás navždy opustila
milovaná manželka
Edita MELICHEROVÁ.
S láskou a úctov spomínajú manžel,
syn, vnuci a pravnuci.

SPOMIENKA

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 9. 2. 2018 si pripomíname
prvé výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
deduško, svokor
Štefan SONNBERGER.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Hedviga, dcéry Jana a Martina,
vnučky Miška a Danka a zať Ľubomír.

SPOMIENKA

Dňa 4. marca 2017
uplynuli 3 roky,
čo odišiel
náš vzácny a drahý človek
Jaromír HAŠKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Ďakujeme, celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

I keď vyhasli oči Tvoje,
spomienka na Teba
v našich srdciach
stále žije.
Dňa 17. januára uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil môj otec
Jozef ŠVEC z Piešťan.
S láskou a úctou spomína dcéra Erika
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Ďakujeme rodine,
všetkým priateľom,
známym a susedom
za účasť na rozlúčke
s naším milovaným
Ladislavom FILUSOM st.,
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca manželka a synovia
s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 7. februára 2018
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
Stanislav Králik.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Spomínajú manželka, deti,
vnuci, vnučky a celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 23. januára 2018
uplynulo 25 rokov
od úmrtia
Stanislava NOŠKU
z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou často spomínajú
manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

POĎAKOVANIE

Dňa 2. februára 2017
uplynie 5 rokov,
čo nás opustil
manžel a otec
Marián MALÍK.
Spomína manželka Jana
s rodinou

SPOMIENKA

Dňa 30. januára 2018
uplynie sedem rokov,
čo nás opustil
Prof. PhDr. František Briška, CSc.
Dekan Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov
UMB v Banskej Bystrici.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Agnesa a syn

POĎAKOVANIE

Ďakujeme
všetkým priateľom a známym
za účasť na poslednej rozlúčke
dňa 9. januára 2018
s naším drahým
Karolom STREČANSKÝM,
ako aj za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 28. novembra 2017 uplynulo
15 rokov od úmrtia
Pavla BENKA
a 23. januára 2018 si zároveň
pripomenieme 30. výročie úmrtia
Margity BENKOVEJ,
rod. Prokešovej.
Len tichú spomienku chcem im dať,
s láskou a úctou spomínať.
Dcéra s rodinou

SPOMIENKA

Dňa 8. februára 2018
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
Peter PAPAY.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 10. januára 2018
uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša mamička
Paulína Lajchová
a
21. januára 2018
bude 30 rokov,
čo nás navždy opustil
náš otec
Jozef Lajcha.
S láskou spomínajú
tri deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 5. januára 2018
uplynul rok, čo odišla
do umeleckého neba
akademická maliarka
Eva KRAUSE,
ktorá prežila veľkú časť života
v Moravanoch nad Váhom
a posledné roky v Piešťanoch.
Mnohým z vás sú známe jej krásne
tapisérie. Prosím, venujte jej spolu
so mnou spomienku,
priateľka Alžbeta.

SPOMIENKA

Dňa 12. januára 2018 sme si
pripomenuli 5. výročie úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Mamička, nie je deň,
kedy na Teba nemyslíme.

SPOMIENKA

Dňa 28. decembra 2017
uplynulo 8 rokov
od úmrtia môjho manžela
Eduarda ZEMANA.
S láskou spomína manželka Margita,
dcéry, synovia a vnuk Adam.
Chýbaš nám tato.

POĎAKOVANIE

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým známym
a priateľom
za účasť na pohrebe
Dušana ULEHLU,
za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca manželka s rodinou

SPOMIENKA

Spomienka na
Antona Pavlíčka
Už nezdvihneme spolu čaše
k Tvojej 80-tke, pretože
je to 2 roky, čo pohaslo
svetlo v Tvojich očiach
a v našich srdciach zostal len žiaľ.
So smútkom v srdci spomína
manželka, dcéra a vnuk Miško.

SPOMIENKA

Úprimné poďakovanie
rodine, príbuzným, priate-
ľom, známym, susedom
ako i MUDr. Eduardovi
Karabovi a všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou milovanou mamou
Helenou Vasilikovou
rod. Bačikovou
a odprevadiť ju na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy úprimnej
sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 5. januára 2018
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho drahého
Petra RAKÚSA z Piešťan.
Spomína rodina.

SPOMIENKA

Dňa 31. decembra 2017
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, syn, brat
Milan PALKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme.
S láskou spomína manželka, mama,
deti s rodinami a všetci blízki.

SPOMIENKA

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 20. decembra 2017 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Jozef NEDELKA.
S úctou a láskou spomína
manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

Čas plynie, ale smútok v srdci bolí,
zabudnúť nedovolí, kto Ťa mal rád,
nezabudne.
Dňa 28. septembra 2017 uplynulo
6 rokov, čo ma navždy opustil
môj manžel
Karol ŠÁLEK z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Anička, sestra Vilmuška,
neterka Terezka s rodinou,
priatelia a známi.

Dňa 31. decembra 2017
uplynuli dva roky,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a švagor
Ján ŠEBO rodený Beňovič.
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz už vzal.
Zostanú len spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
S láskou budeme na teba spomínať.
Manželka s deťmi

Dňa 11. decembra 2017
uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, starý otec,
krstný otec, brat
Ing. Vladimír DANKO.
S láskou spomínajú
manželka Emília, syn Ján s rodinou
a syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA

S nekonečnou láskou
si 21. decembra 2017
pripomenieme
2. výročie, čo nás opustila
naša milovaná mamička
Marta RATAJSKÁ.
Deň sa za dňom míňa, k spánku volá
tmavá noc, oči naše k nebu hľadia,
Ty nám chýbaš mami moc.
Tvoja láska, Tvoje dlane, čo by sme
mi dali za ne, nemôžeš nás pohladiť,
ani k sebe pritúliť. Mamička naša drahá,
všetkých si nás milovala.
Spomínajú deti s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým známym a priateľom,
za účasť na pohrebe
Petra HLAVNU,
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaci rodičia

Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 1. 1. 2018 bude prvé výročie,
čo nás navždy opustil a zanechal bolesť
v srdci milovaný manžel a otec
Jaroslav DANIŠ z Banky.
S láskou spomína manželka Alena,
syn Jarko a dcéra Alenka.

Dňa 31. decembra 2017
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný strýko, brat
Pavol ADAMKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Veľmi, veľmi mi chýbaš
môj milovaný strýko.
S láskou a úctou na Teba spomína
celá Tvoja rodina.

Dňa 23. decembra 2017 uplynie rok,
čo nás navždy
opustil náš milovaný otec
Jaroslav STÁREK.
Spomína manželka, dcéra a syn
s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata. Keď si bola s nami,
Tvojim krédom bola viera, nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou a oporou,
s Tebou bol vždy veselší svet. Len smútok, žiaľ
a slzy v očiach ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu
s nami. Aj každý deň keď odchádza, nezabú-
dame na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 7. decembra 2017 sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.

Dňa 18. augusta uplynie
prvé smutné výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
brat, strýko
Ing. Rudolf Fencík, CSc.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína
manželka a deti.

Dňa 23. decembra 2017
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
Viliam SVÍČKA,
rodák z Banky.
Kto ste ho poznali, zaspomínajte
s nami, ďakujeme.
Manželka, deti a ostatná rodina

30. novembra sme si pripomenuli
nedožitých 85 a 90 rokov
manželov
Pavlíny a Jaroslava STÁREKOVÝCH
z Banky.
Spomína dcéra Jarmila s manželom,
ich milované vnučky Miriam a Lívia.
Na babičku spomínajú aj pravnuci
Lubko a Jarka.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
s nami.

Dňa 30. 12. 2017 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
manžel, otec, starý otec
Koloman GLOSS z Piešťan.
S láskou spomínajú manželka,
traja synovia a dcéra Alena
s rodinami.

Dňa 3. decembra 2017 uplynie
16 rokov od úmrtia
nášho milovaného otca
Štefana VALKA.
Spomíname a nezabúdame.
Manželka Mária a syn Štefan

Dňa 24. novembra 2017
si pripomíname
2. výročie úmrta našej drahej
Jacqueline MAYERHOFFEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku
S úctou a láskou spomína Anton a rodina.

Dňa 27. novembra 2017
si pripomíname
30 rokov odvtedy,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Paulína PRIBIŠOVÁ rod. Šándorová
z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou spomínajú
traja synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, známym a všetkým,
ktorí sa dňa 22. novembra 2017
zúčastnili rozlúčky
s našou drahou
Máriou KUSOU
a kvetinovými darmi sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2017 uplynie rok
od úmrtia
Žofky MASARYKOVEJ

rod. Vargovej.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

Dňa 21. novembra
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Katarína MIŠUROVÁ.
S láskou spomína manžel s rodinou.
Kto ste ju poznali venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

„Viera nás robí v slabostiach silnými,
v chudobe bohatými, v smrti živými.“
Dňa 10. novembra 2017 uplynú
dva roky, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína MIČKOVÁ

a 15.novembra si zároveň
pripomíname jej nedožitých 85 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Jana, Magdaléna, Mária, Eva a Katarína
s rodinami.

Dňa 12. októbra sme si
pripomenuli 10. výročie
úmrtia, kedy nás bez slova
a rozlúčky náhle opustil
náš milovaný
Gabriel Svetlík
z Kocuríc.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku
a modlitbu. S láskou a úctou
spomína najbližšia rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli dňa 13. júla 2017
naposledy rozlúčiť
s naším drahým zosnulým
Jánom ŠVECOM
a odprevadiť ho na poslednej ceste.
Ďakujeme za úprimné prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Manželka s rodinou

Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí,
srdce Tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac Ťa už nič
nebolí. Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 29. októbra si pripomíname
piate výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý
Jarolím TONKOVIČ
z Trebatíc.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

Dňa 10. novembra 2017
sme si pripomenuli
druhé výročie,
čo nás opustil náš drahý
Peter ŠNAJDAR.

S láskou spomína manželka Anka,
synovia Pavol a Robert s rodinami.

S bolesťou v srdci
si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym,
že 14. októbra 2017
uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
sestra, teta a švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane v našich
srdciach. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina