SPOMIENKA

Dňa 11. decembra 2018
uplynulo 27 smutných
rokov, čo od nás odišla
naša drahá dcérka a sestra
Ivetka Dimitrovová.
Odišla, ale nás neopustila, povedala,
že s nami navždy zostane a nikdy nás
neopustí. Ani my Ivetku nikdy neopus-
tíme, s nami žije a bude žiť stále.
V našich srdciach nikdy nezomrie.
Vidieť Ivetku už nikdy nebudeme, ani
počuť jej hlas. Z toho sveta niet návratu
a to je pre nás tragédia. V 20-tich rokoch
odísť musela. Na otázku prečo, nikto
nám neodpovie. Tú odpoveď jedine
sám Pán Boh vie.
So smútkom v srdci spomínajú otec,
mama, brat Ivko s rodinou a sestra
Ivanka s rodinou.

SPOMIENKA

„Zostali spomienky a odkaz jediný,
tak veľmi chýbaš v kruhu rodiny.“
Dňa 17. decembra 2018 uplynie
10 rokov, čo nás opustila
moja manželka, naša mamina
a babina
Editka BARTOVICOVÁ.
Za spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí ju poznali a mali radi ako my.

SPOMIENKA

Dňa 18. decembra 2018
by sa bol dožil 90 rokov
života náš drahý
Ján VESELÝ z Piešťan,
ktorý odišiel do večnosti
19. augusta 2011.
Odpočinutie večné daj mu Pane.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Gitka a ostatná rodina.

SPOMIENKA

…je taká chvíľa,
keď končí život
a začína spomienka…
Dňa 24. decembra 2018
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka
Dušana ULEHLU,
S láskou a úctou spomína
manželka s celou rodinou.
Rozlúčiť sa, neznamená
zabudnúť.

SPOMIENKA

„S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť“.
Dňa 20. decembra 2018
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
Jozef NEDELKA.
S úctou a láskou spomínajú
manželka Marta a dcéry
Eva a Ľubica s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 11. decembra 2018
sme si pripomenuli 5 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec, brat
Ing. Vladimír DANKO.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn Ján s rodinou
a syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA

„Čas plynie a nevráti
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.“
Dňa 1. 1. 2019 si pripomenieme
2. výročie, čo nás  navždy
opustil a zanechal bolesť
v srdci milovaný
manžel, otec, švagor, strýko
Jaroslav Daniš z Banky.
S láskou spomína manželka
Alena, syn Jarko a dcéra Alenka.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 31. decembra 2018
uplynie 11 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný strýko, brat
Pavol ADAMKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Veľmi, veľmi mi chýbaš
môj milovaný strýko.
S láskou a úctou
na Teba spomína
celá Tvoja rodina.

SPOMIENKA

Dňa 10. decembra 2018
si pripomíname
9. výročie úmrtia
nášho drahého
Ing. Jozefa Horného.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím, tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 5. decembra sme sa
rozlúčili s našou drahou
mamičkou, babičkou, sestičkou,
svokričkou a vernou priateľkou
Jaroslavou Hricovou
rod. Benkovou,
ktorá nás navždy opustila
vo veku 55 rokov.
Budeš nám veľmi chýbať.
Ďakujeme všetkým za účasť na jej
poslednej ceste, za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Milujúce deti

SPOMIENKA

Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata.
Keď si bola s nami, Tvojim krédom bola
viera, nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou a oporou,
s Tebou bol vždy veselší svet. Len smútok, žiaľ
a slzy v očiach ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch zostaneš tu
s nami. Aj každý deň keď odchádza, nezabú-
dame na chvíľu, že si tu s nami.
Dňa 7. decembra 2018 si pripomíname
5. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 3. decembra 2018 uplynie
17 rokov od úmrtia
nášho milovaného otca
Štefana VALKA.
Spomíname a nezabúdame.
Manželka Mária a syn Štefan

SPOMIENKA

Dňa 30. novembra 2018
si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho otca, deda
Jozefa ĎURÁKA
a dňa 24. decembra 2018
si pripomenieme 7. výročie úmrtia
mami, babky
Rozálie ĎURÁKOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
Jozef a Zdena s rodinami.

SPOMIENKA

V novembri 2018 sme si pripomenuli
7. výročie úmrtia nášho brata
Emila ĎURÁKA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
Jozef a Zdena s rodinami.

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 5. decembra 2018 uplynie
10 rokov, čo nás navždy opustil brat
Ján DVORSKÝ.
Spomína s láskou a úctou
brat s rodinou a sestra s rodinou.

SPOMIENKA

 Dňa 2. decembra 2018
si pripomíname
15. výročie úmrtia našej
drahej mamičky a babičky
Magdalény PALKOVEJ.
Odišla tíško, nie je medzi nami,
no v našich srdciach zostáva
navždy s nami.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 1. decembra 2018
si pripomíname rok,
čo nás navždy opustila
Mária RYBANSKÁ
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 17. novembra 2018
si pripomíname 1. výročie,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Mária KUSÁ.
S láskou a úctou spomíname.

SPOMIENKA

Dňa 2. 12. 2018
si pripomíname
1. výročie úmrtia nášho syna
Petra HLAVNU.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Rodičia

SPOMIENKA

 Dňa 2. decembra 2018
si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
Jozef NAGY z Banky.
Spomína sestra Marta
s celou rodinou.

POĎAKOVANIE

So smútkom oznamujeme,
že dňa 26. októbra 2018
nás vo veku 69 rokov navždy opustil
Jožko PIRŠEL,
rodák z Piešťan, žijúci v Prievidzi.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Syn Jožko, dcéra Vierka s rodinami
a sestra Jarka s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 24. novembra 2018
si pripomíname
3. výročie úmrta našej drahej
Jacqueline MAYERHOFFEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
Anton a rodina.

SPOMIENKA

Pri spomienkach na Teba, vždy tíško
hľadíme do neba. V neznámy svet
odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa
mal rád. Už Ťa neprebudí slnko ani
krásny deň, už spíš svoj večný sen.
Za všetky trápenia a bolesti, nech
Ti Pán boh dá večnej milosti.
Dňa 19. novembra 2018 uplynie
smutný rok, kedy navždy odišla
od nás milovaná mamička,
babička a prababička
Anna Crhová rod. Maliariková.
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte
jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Dcéra Anna s manželom, vnuci Martin
a Mirko, pravnučky Peťka a Miška a aj
dcéra Eva z Kalifornie.

POĎAKOVANIE

 Dňa 10. 10. 2018 nás po dlhej a ťažkej
chorobe navždy opustil náš drahý
Fridrich KUBICA.
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom,
kolegom a všetkým, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť, za slová útechy a kvetinové dary.
Naša veľká vďaka patrí za dlhodobú
starostlivosť celému dialyzačnému
oddeleniu pod vedením
MUDr. Černohorskej za citlivý prístup,
veľkú empatiu a podporu.
Úprimné poďakovanie
MUDr. Kiňovi a jeho sestričke Ľubke
za odbornú pomoc počas života
môjho drahého manžela a veľkú
podporu počas jeho ťažkej choroby.
Manželka s dcérami

SPOMIENKA

Dňa 10. novembra 2018
si pripomíname
3. výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter Šnajdar.
S láskou spomína manželka Anka,
synovia Pavol a Robert s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA

„Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal.“
12. novembra 2018 uplynie
20 rokov, čo nás opustil
Ing. Ondrej ĎURÍK.
S úctou a láskou spomínajú
manželka Marta,
deti Ondrej a Tatiana s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo si
mala rada. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si dňa
17. októbra 2018 pripomenieme
2. výročie, čo nás opustila
naša milovaná mamička a babička
Marta VETRÍKOVÁ rod. Buryová,
učiteľka z Piešťan.
S láskou a úctou spomínajú syn Tibor
s dcérou Veronikou, dcéra Dáša
s manželom, celá rodina a známi.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

SPOMIENKA

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si dňa
14. novembra 2018 pripomenieme
1. výročie, čo nás opustil náš milovaný
Ing. Ladislav Bednárik.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
celá rodina, priatelia a známi.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

„Máš oči zavreté, čiernou tmou zastreté,
spíš svoj večný sen…
My smútime za Tebou pri plameni sviečok,
spod privretých viečok sa nám spomienky
vynárajú a slzy po tvári stekajú…“
Dňa 10. novembra 2018 uplynú tri roky,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína Mičková
a 15. novembra si zároveň pripomíname
jej nedožitých 86 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

SPOMIENKA

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 11. októbra 2018 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Marián ZBYVATEĽ.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a syn Daniel s rodinou.

SPOMIENKA

Už nepočuť po dome manželov,
otcov a deduškov hlas, už viac
nepríde medzi nás, manželku,
deti, vnúčatá si nepohľadí
a nepovie drahí moji, mám
Vás všetkých veľmi rád.
S kytičkou kvetov budeme
nad Tvojím hrobom stáť,
modliť sa a tíško spomínať.
Dňa 29. októbra 2018 bude
prvé výročie od úmrtia
môjho milovaného manžela
Miloška ČERNÉHO.
S láskou v srdci spomína
manželka Vlastulka, deti Adrika a Mirko
s rodinou a vnúčatá Martinko, Mišenka,
Matejko, Nikolka a Adrianka.

SPOMIENKA

„To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.“
Dňa 14. októbra 2018
sme si pripomenuli 40 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
Ján BALÁŽIK.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Anka, vnučky Denisa a Mária
a pravnučka Anička.

SPOMIENKA

Dňa 21. septembra 2018
si pripomíname
10. výročie úmrtia
Jozefíny Žitňanskej.
S láskou spomína syn Peter,
nevesta Naďka a vnučky
Kamila, Eva a Petra s rodinami.

PARTE

S hlbokým žiaľom oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, že náš drahý otec,
dedko, pradedko, svokor, brat,
švagor, krstný otec a strýko
Rudolf BARTOVIC
nás opustil dňa 16. októbra 2018
vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka
s naším drahým zosnulým bude
v pondelok 22. októbra 2018 o 13.00 h
na cintoríne na Bratislavskej ceste
v Piešťanoch.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 25. septembra 2018
sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia
Celestíny Polákovej
z Hornej Stredy.
Nezabúdame a s láskou
spomíname.
Dcéry s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 15. septembra 2018
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
Františka Kováča.
S láskou spomínajú synovia
Peter a František s rodinami.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným,
priateľom, susedom, spolupracovníkom,
známym a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším milovaným
Ľubomírom MIŠUROM,
ktorý nás náhle opustil 28. 9. 2018
vo veku 52 rokov.
Ďakujeme za prejavenú poctu, slová útechy
a kvetinové dary.
Naša vďaka patrí aj kaplánovi
Vdp. Mgr. Ľubošovi Matúšovi
za dojemné a citlivé vykonanie
pohrebného obradu.
Smútiaca matka, sestra a syn

SPOMIENKA

„Len ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.“
Dňa 26. septembra 2018
sme si pripomenuli 3. smutné výročie
úmrtia nášho milovaného syna
Radovana UHRA z Piešťan.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomínajú
mama, otec, celá rodina, priatelia
a známi.

SPOMIENKA

Dňa 25. septembra 2018
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
môjho manžela, nášho otca a dedka
Ing. Petra Hlaváča z Piešťan.
S láskou a úctou spomína manželka
a deti s rodinami.
Spomínajte s nami.

SPOMIENKA

Život sa raz skončí,
niet viac cesty späť.
A nám len zostáva,
dať ti na hrob kvet.
Dňa 1. októbra 2018 si pripomenieme
nedožitých 89. rokov nášho otca
Michala Ratajského.
S veľkou láskou v srdci spomínajú
dcéry Lýdia, Marta, Jarka, Dáška
a Ivett s rodinami.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a susedom,
ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste našu drahú
Julianu Chalásovú.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Dňa 10. septembra 2018
si pripomenieme 9. výročie
úmrtia môjho manžela,
nášho tatu a dedka
Pavla REBRA.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Marta,
deti Peter, Gabika,
Lucia a Soňa s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 23. septembra 2018
si pripomenieme
20. výročie úmrtia
nášho drahého otca, dedka
a pradedka
Ľudovíta Ráca z Ratnoviec.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
a vnúčatá s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 1. októbra 2018
si pripomíname
2. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka
Karola Bakiča z Piešťan.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra Alenka s rodinou
a dcéra Marcelka s rodinou.

SPOMIENKA

Kto žije v našich srdciach,
nikdy nezomiera.
Dňa 19. augusta 2018 sme si
pripomenuli 4 roky, čo nás navždy
opustila moja mamina
Vlasta Švecová
rod. Čuridlová z Piešťan.
S láskou spomína
dcéra Erika s manželom, vnúčatá
Tatiana, Miloš a Nina s rodinami
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

 Dňa 19. 9. 2018 si pripomíname
nedožité 100. narodeniny
Juraja Stolárika, rodáka z Banky.
Bol výnimočným hudobníkom a dlho-
ročným kapelníkom dychovej hudby
na Banke. Vychoval veľa mladých mu-
zikantov, ktorí ďalej pokračujú v tradícii
dychovej hudby na Banke.
Kto ste ho poznali, prosíme, spomeňte si s nami.
Syn a dcéra s rodinami

SPOMIENKA

Dňa 22. septembra 2018
si pripomenieme
5. výročie úmrtia
Miroslava FENCLA.
S láskou spomínajú
manželka, dcéra Mirka s rodinou
a dcéra Martinka s rodinou.

SPOMIENKA

Čas plynie a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 27. augusta 2018 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil náš
milovaný syn
Martin Hadviga.
S láskou a úctou spomínajú rodičia,
brat Marek s rodinou, sestra Lenka
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

„Otecko drahý,
Tvoj život skončil,
ale láska a krásne spomienky
na Teba zostávajú.“
V týchto dňoch si pripomíname
1. výročie smrti nášho
ocka, manžela, dedenka, švagra
Ing. Ladislava Mokrého.
S láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Dňa 22. 9. 2018
si pripomenieme
10. výročie úmrtia
mojej mamičky a babičky
Anny Goldbergerovej.
S láskou na ňu spomínajú
dcéra Vlastička s deťmi
Adrikou a Mirkom s rodinami
a vnúčatami.

SPOMIENKA

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 11. augusta 2018 uplynú dva roky
odkedy nás opustila naša drahá
Žofka MASARYKOVÁ
rod. Vargová.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

POĎAKOVANIE

Dňa 10. augusta 2018
nás navždy opustil
náš nenahraditeľný otec a dedo
Milan
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
prejavili svoju účasť.
V. Čamborová s rodinou

SPOMIENKA

„Zmĺkli ústa tvoje, srdce
prestalo navždy biť,
tak veľmi si chcel s nami
žiť. Čas plynie, smútok,
ten navždy zostane.“
Dňa 13. septembra 2018 uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil môj syn
Martin Košťál.
S láskou spomína mama
a ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji.

SPOMIENKA

 Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku nezoberie žiadny čas.
Dňa 31. júla 2018 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný
Tibor Faigl.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 31. augusta 2018
si pripomenieme
2. výročie úmrtia
mojej manželky
Olinky Baranovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku spolu s nami.
S láskou spomína manžel Milan
a Vierka s rodinou.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 24. augusta 2018
prišli na poslednú rozlúčku
s mojím manželom
Dušanom Ďungelom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Čas plynie a nevráti,
čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.
Dňa 31. júla 2018 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný
syn, brat, strýko a manžel
Richard Drlička.
S láskou spomínajú mamina,
brat Martin s rodinou,
manželka s deťmi a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 16. augusta 2018
uplynulo 5 rokov, čo nás
opustil drahý
manžel, otec, dedko, krstný, strýko,
svat a svokor
Ing. Milan Novák.
Spomína manželka a synovia
s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

SPOMIENKA

Zmĺkli ústa tvoje,
srdce prestalo
navždy biť, tak veľmi
chcel si s nami žiť.
Čas plynie, smútok
ten navždy zostane.
Dňa 29. augusta 2018 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
František Petráš.
S láskou v srdci spomínajú manželka,
svokra, švagor a deti s rodinou.

SPOMIENKA

Dňa 2. augusta 2018
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
Amálie Haringovej
a 7. augusta 2018 si pripomíname
jej nedožité 90. narodeniny.
S láskou spomína cela rodina.

SPOMIENKA

Dňa 29. augusta 2018
uplynú 4 roky, čo nás
opustil
náš syn a brat
Jaroslav Vetrík.
Prosím, kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Spomína mama a brat Fero.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 21. júla 2018 prišli
na poslednú rozlúčku
s mojou dcérou
Máriou Fifanskou.
Vďaka za kvetinové dary
a duševnú podporu.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

„Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdciach žiaľ.“
Už 14 rokov si pripomíname,
čo nás navždy opustili
Anna a Viktor Miškechovci
z Moravian nad Váhom.
S veľkou láskou a úctou v modlitbách
spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 15. augusta 2018
uplynulo 33. výročie
úmrtia
môjho manžela
Štefana Konôpku.
Spomínajú naňho manželka, deti,
vnuci, pravnuci a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 14. augusta 2018
uplynú 2 roky od úmrtia
môjho milovaného manžela
Viliama Ceba.
S láskou spomína manželka Anna,
sestra Beata so synovcom Marekom,
Gabika a Martin
a ostatní priatelia a známi.

SPOMIENKA

Čas plynie, ale smútok
a bolesť v srdci zostáva
a veľmi bolí, zabudnúť
nám nikdy nedovolí.
Dňa 18. júla 2018 sme si pripomenuli
už 9 rokov, čo nás náhle a tragicky,
na festivale Pohoda v Trenčíne, opustil
Martin Kašák (29).
S láskou spomínajú rodičia a súrodenci
Zuzana a Vladko.
Kto ste ho poznali a mali radi,
oznamujeme vám, že ani po 9 rokoch
sa na súde v Trenčíne nič nevyriešilo.
Smutné.

SPOMIENKA

„Vzácne chvíle s Tebou, otec,
už dávno pominuli, zostala nám
láska v našich srdciach a krásne
spomienky… “
Dňa 7. augusta 2018 uplynulo pätnásť
rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a starý otec
Milan Mička.
Za tichú spomienku a modlitbu
ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Jana, Magdaléna, Mária, Eva
a Katarína s rodinami.

SPOMIENKA

 „Navždy prestali pre Teba
hviezdy svietiť, navždy prestalo
pre Teba slnko hriať, ale tí,
ktorí Ťa radi mali, nikdy neprestanú
na Teba spomínať.“
Dňa 31. júla 2018 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Ján Miškech
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA

Dňa 10. júla 2018
si pripomíname
prvé výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca, dedka
Jána Šveca.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujem
všetkým, ktorí prišli
na poslednú rozlúčku
s mojím manželom
Jozefom Schlesingerom.
Vďaka za kvetinové dary
a duševnú podporu.
Manželka a deti s rod.

SPOMIENKA

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, kvety
položíme a s láskou
na Teba spomíname.
Dňa 1. augusta 2018 uplynú 2 smutné
roky, čo nás náhle opustil náš
milovaný manžel, kolega, kamarát
Jozef Toráč z Banky.
S láskou a smútkom spomínajú
manželka Iveta,
Marcel a Mária Toráčovi, Peter Samko
so synom, Marek Hadviga
a ďalší kolegovia P. Krajc, K. Bubák.

SPOMIENKA

Dňa 21. júna 2018 sme
si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Peter MAGULA
a zároveň si pripomíname aj jeho
nedožité 70. narodeniny.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra a synovia s rodinami.