Časť zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom rôzne
výhody, ako priamo pri výkone práce, tak v mimopracovnej dobe.
U niektorých profesií je potrebné zverejniť rozsiahlejšie podrobnosti.

Ponúkame:
• prácu v atraktívnom prostredí Kúpeľného ostrova,
v stabilnej a perspektívnej medzinárodnej spoločnosti
s dlhoročnou tradíciou
• prácu v príjemnom pracovnom prostredí za férových
pracovných podmienok
• garantujeme vyplatenie mzdy najneskôr v 10. deň
nasledujúceho mesiaca, dodržiavanie legislatívy
je samozrejmosťou
• zamestnanecké benefity:
– tuzemské i zahraničné rekreácie a kúpeľné procedúry
za zvýhodnených podmienok
– lacné stravovanie a služobné ubytovanie
– využívanie moderného fitness za symbolickú cenu
– firemné akcie pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
– mnohé ďalšie finančné a nefinančné benefity
(príspevok pri narodení dieťaťa, odmena za odpracované
roky, pri odchode do dôchodku a iné)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR
c. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• absolvovanie prvej atestácie
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
• zdravotná spôsobilosť podla § 10 zákona NR SR c. 317/2009 Z. z.
• znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
• potvrdenie o dĺlžke pedagogickej praxe
• profesijný štruktúrovaný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre
výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• cestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 14 zákona c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými
predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu
Vrbové alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Vrbové, Štefanikova 15/4, 922 03 Vrbové v zalepenej
obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka
MŠ Vrbové“ do 20. júla 2018 do 12,00 hod.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným
uchádzačom splňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania
najmenej sedem dní pred výberovým konaním.
Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta