Viac k pracovným pozíciám uverejneným na stránke profesia

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
• samostatne rieši odborné úlohy v oblasti investícií
• zabezpečuje podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb
pre realizáciu stavieb
• zabezpečuje realizáciu investičných akcií
• zabezpečuje preberacie konania
• vykonáva činnosť technického dozoru stavieb investora
(príp. stavebného dozoru ak má príslušné oprávnenie)
• zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu, technické zhodnotenie
a výstavbu objektov patriacich do majetku mesta
• zabezpečuje komplexnú dokumentaristiku pre stavby od prípravy,
realizácie až po ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom
• pripravuje podklady k verejným súťažiam, spolupracuje pri výbere
dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
• vykonáva inžiniersku činnosť (zabezpečuje vyjadrenia dotknutých
orgánov, stavebné povolenia, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav,
kolaudačné rozhodnutia, vyňatia pôdy z PPF a pod.)
• zúčastňuje sa na stavebných a kolaudačných konaniach
• pripravuje podklady pre odúčtovanie stavieb a zaradenie do majetku mesta.

Podmienky účasti:
• stredoškolské (ÚSO s maturitou stavebného zamerania) alebo
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného zamerania
• odborná prax minimálne 3 roky v oblasti investícií
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• osvedčenie odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti „stavebný dozor“ vítané (nie je podmienkou)
• výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb alebo z investičnej činnosti
• výhodou sú znalosti z rozpočtovania stavieb
• výhodou je ovládanie programu CENKROS
• práca s PC (Word, Excel, internet)
• vodičský preukaz: B.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe

zákona č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo verejnom záujme vo výške ÚSO min. 720 €,
VŠ I. stupňa min. 790 € a VŠ II. stupňa min.
830,00 €, všetko v závislosti od započítanej praxe.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť a analytické myslenie
• zodpovednosť a komunikatívnosť
• organizačné schopnosti, spoľahlivosť a flexibilita.

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
• čestným vyhlásením o praxi
je potrebné odovzdať do 27.02.2019 do 12.00 hod. osobne do podateľne
MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum
doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany,
resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom
poštových služieb.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované
a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent Oddelenia IT a majetkových služieb – neotvárať“.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú
písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
JUDr. Lívia Damboráková, tel. č. 033/7765303.

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
• samostatne rieši úlohy v oblasti agendy verejného obstarávania
• realizuje verejné obstarávanie na dodanie tovarov, služieb a stavebných
prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
• realizuje obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska
• vypracováva plán verejného obstarávania
• metodicky usmerňuje zamestnancov mestského úradu v oblasti verejného
obstarávania
• vedie evidenciu zákaziek a spracováva príslušné štatistiky
• plní povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k Úradu pre verejné
obstarávanie vyplývajúce zo zákona
• plní ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
Podmienky účasti:
• stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
• odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti verejného obstarávania
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• kurzy, certifikáty v danom odbore vítané
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook, internet).
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona
č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo verejnom záujme vo výške ÚSO min. 720 €,
VŠ I. stupňa min. 790 € a VŠ II. stupňa min.
830,00 €, všetko v závislosti od započítanej praxe.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť a analytické myslenie
• zodpovednosť a komunikatívnosť
• organizačné schopnosti, spoľahlivosť a flexibilita.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
• čestným vyhlásením o praxi
je potrebné odovzdať do 27. 02. 2019 do 12.00 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum)
v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany,
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie
dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej
odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent pre verejné obstarávanie – neotvárať“.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili
úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného
pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor
bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
JUDr. Lívia Damboráková, tel. č. 033/7765303.

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
• vypracováva projekty, žiadosti pre získanie finančných prostriedkov
z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov,
fondov Európskej únie, grantov, dotácií a pod.
• koordinuje implementáciu a realizáciu jednotlivých schválených rozvojových
projektov v spolupráci s ostatnými odbornými zložkami MsÚ
• vyhodnocuje plnenie schválených projektov.
Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• odborná prax minimálne 2 roky v oblasti prípravy a implementácie
projektov
• anglický jazyk aktívne
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• výhodou je prax v oblasti samosprávy
• pokročilá práca s PC (Word, Excel, internet).
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona
č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min. 800,00 €
v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť a analytické myslenie
• zodpovednosť a komunikatívnosť
• organizačné schopnosti, spoľahlivosť a flexibilita.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• dokladom o vzdelaní
• čestným vyhlásením o praxi
je potrebné odovzdať do 27. 02. 2019 do 12.00 hod. osobne
do podateľne MsÚ (Klientske centrum)
v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany,
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie
dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej
odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta – neotvárať“.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili
úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného
pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor
bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
JUDr. Lívia Damboráková, tel. č. 033/7765303.