Časť zamestnávateľov poskytuje svojim zamestnancom rôzne
výhody, ako priamo pri výkone práce, tak v mimopracovnej dobe.

Ponúkame:
• prácu v atraktívnom prostredí Kúpeľného ostrova,
v stabilnej a perspektívnej medzinárodnej spoločnosti
s dlhoročnou tradíciou
• prácu v príjemnom pracovnom prostredí za férových
pracovných podmienok
• garantujeme vyplatenie mzdy najneskôr v 10. deň
nasledujúceho mesiaca, dodržiavanie legislatívy
je samozrejmosťou
• zamestnanecké benefity:
– tuzemské i zahraničné rekreácie a kúpeľné
procedúry za zvýhodnených podmienok
– lacné stravovanie a služobné ubytovanie
– využívanie moderného fitness za symbolickú cenu
– firemné akcie pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
– mnohé ďalšie finančné a nefinančné benefity
(príspevok pri narodení dieťaťa, odmena za odpracované
roky, pri odchode do dôchodku a iné)

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť – §9 zák. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov,
• zdravotná spôsobilosť – § 10 zák. č. 317/2009 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka – § 11 zák. č. 317/2009 Z. z.,
• absolvovanie funkčného vzdelávania § 34 zák. č. 317/2009 Z. z.,
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
• znalosť práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní
1. atestácie,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
na výkon funkcie riaditeľa(-ky) materskej školy,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
pre potreby výberového konania podla zákona c. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení.