Viac k pracovným pozíciám uverejneným na stránke profesia

POŽIADAVKY :
• odborná spôsobilosť v elektrotechnike
podľa par. §22, §23
• min. 2-ročná prax v obore
• mechanické zručnosti
(fréza, sústruh) – veľká výhoda
MZDA : od 1 150 € do 1 300 € brutto + príplatky
BENEFITY:
• po prvom roku navýšenie mzdy
• ročná valorizácia miezd
• 13-ty plat
• kvartálne odmeny
• odmeny za program zlepšovania
• odmena za odporučenie vhodného
kandidáta až 300 €
DOPRAVA AUTOBUSOM ZDARMA:
Piešťany, Veľké Kostoľany, Nižná a Chtelnica
(aj zo smerov Veľké Orvište – Ostrov
– Bašovce – Pobedim – Horná Streda – Brunovce)

MZDA:
od 850 do 917 € brutto
ZÁKLADNÁ MZDA 673 € + MESAČNÉ BONUSY 60 €
+ PRÍSPEVOK NA DOPRAVU 40 € + príplatky
za poobedné zmeny a nočné zmeny + ostatné
príplatky podľa Zákonníka práce aj nad rámec.
Pracovné pohovory
každý utorok a štvrtok o 9:00 hod.
BENEFITY:
• po prvom roku navýšenie mzdy
• ročná valorizácia miezd
• 13-ty plat
• kvartálne odmeny
• odmeny za program zlepšovania
• odmena za odporučenie vhodného
kandidáta až 300 €
DOPRAVA AUTOBUSOM ZDARMA:
Piešťany, Veľké Kostoľany, Nižná a Chtelnica
(aj zo smerov Veľké Orvište – Ostrov – Bašovce
– Pobedim – Horná Streda – Brunovce)

Náplň práce:
• zodpovedá za uloženie zhromažďovaného
triedeného odpadu, jeho systematické dotriedenie
• vedie evidenciu odpadov privážaných a odvážaných
zo zberného dvoru v zmysle platnej legislatívy
• organizuje spôsob nakladania so zložkami
separovaného odpadu
• navrhuje a podieľa sa na rozvoji systému nakladania
so zložkami komunálnych odpadov
• navrhuje použitie nových postupov, technológií
• plánuje a organizuje práce na zbernom dvore
• riadi zamestnancov na zbernom dvore
• komunikuje s odberateľmi druhotných surovín tak,
aby bol zabezpečený plynulý odvoz vytriedených
zložiek komunálnych odpadov
• v prevádzke dohliada na dodržiavanie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, používanie ochranných
pracovných prostriedkov a určených pracovných postupov
• zabezpečuje dodržiavanie prevádzkového poriadku
zberného dvoru.
Kvalifikačné predpoklady:
• SŠ, VŠ
• min. 3 roky praxe v riadení kolektívu
• znalosť zákona o odpadoch a príslušných vyhlášok,
znalosť pracovnoprávnych predpisov (Zákonník práce,
zákon o výkone práce vo verejnom záujme).
Zoznam požadovaných dokladov:
• motivačný list, profesijný životopis
• udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
na účely výberového konania.
Iné kritériá a požiadavky:
• schopnosť viesť, riadiť a motivovať kolektív, VP skupiny „B“
• komunikatívnosť, cieľavedomosť, samostatnosť a flexibilita
• zodpovedný prístup k práci, pozitívny prístup k práci.
Požadované doklady žiadame doručiť do 28. 06. 2019
na adresu zamestnávateľa Služby mesta Piešťany,
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany alebo na email:
grznarova@sluzbymesta.sk

Náplň práce:
• ukladanie a systematické dotrieďovanie
zhromažďovaného triedeného dopadu
• príprava podkladov k evidencii odpadov
privážaných a odvážaných zo zberného dvora
v zmysle platnej legislatívy
• zabezpečenie plynulého odvozu vytriedených
zložiek komunálnych odpadov
• zabezpečenie dodržiavania prevádzkového
poriadku zberného dvora.
Kvalifikačné predpoklady:
• SŠ s maturitou, SŠ bez maturity
• znalosť zákona o odpadoch a príslušných
vyhlášok výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov:
• motivačný list, profesijný životopis
• udelenie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov na účely výberového konania.
Iné kritériá a požiadavky:
• schopnosť viesť, riadiť a motivovať kolektív – majster
• komunikatívnosť, cieľavedomosť, samostatnosť a flexibilita
• zodpovedný prístup k práci, pozitívny prístup k práci
• VP skupiny „B“, „T“.
Požadované doklady žiadame doručiť do 28. 06. 2019
na adresu zamestnávateľa Služby mesta Piešťany,
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany alebo na email:
grznarova@sluzbymesta.sk